Archival resources online szukajwarchiwach.pl

III Rada Stanu Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1819-1886
- brak danych - 1819 - 1886
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
rosyjski
inwentarz drukowany No oprac. przez F. Ramotowską, wyd. 2007
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i z ineksami: osobowym i geograficzno-rzeczowym
III Rada Stanu została ustnowiona w 1861 r. w miejsce zlikwidowanego wtedy Ogólnego Zebrania Warszwskich Departamentów Rządzącego Senatu. Miała ona pełnić funkcje zbliżone do tych, które wykonywały I i II Rada Stanu. Rada wykonywała swe czynności w dwóch głównych kolegiach: Ogólnym Zebraniu i Składzie Sądzącym oraz w 4 Wydz. (Prawodawczym, Skarbowo-Adminitracyjnym, Próśb i Zażaleń oraz Spornym). Ogólne Zebranie, zbierające się przynajmniej raz do roku, miało za zadanie rozpatrywanie i opiniowanie projektów w zakresie prawodawstwa, rocznych budżetów i sprawozdań organów admin. państwowej orz odwoałń i zażaleń w związku z ich działalnością. Skład sądzący, urzędujący stale, wydawał orzeczenia w sporach jurysdykcyjnych, kompetencyjnych, zwłszcza w stounkach z władzmi kościelnymi, w sprawach admin.-skarbowych i w związku z wykroczeniami urzędników. III Rada Stanu została zlikwidowana w 1867 r. Większość zachowanego archiwum Rady stanowią akta podzielone n 5 sekcji. Sekcja I obejmuje akta dotyczące spraw ogólnoorgnizacyjnych i personalnych (z dok. od 1829 r.) Rady, Sekcje II i III zawierają akta Wydziału Skarbowo-Admin. i Prawodawczego dotyczące wszytkich resortów zarządu Królestwa Polskiego. W Sekcji IV znjdują się akta wydziału Spornego i Składu Sądzącego związne z wymiarem sprwiedliwości, a w Sekcji V są akta Wydziału Próśb i Zażaleń. Zachowały się ponadto księgi protokołów posiedzeń Wydziałów Rady Sanu z lat 1861-1867. stan zachowania zespołu -ok..100%, zespół zmikrofilmowany
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/186/0/-/717 Akta dotyczące memoriału do podnóżka tronu złożonego przez generał-majora Dehn [właściciela majoratu Kozienice w gub. radomskiej], o uwolnienie go od części kosztów budowy nowego kościoła parafialnego w mieście Kozienicach. [Wydział Próśb i Zażaleń jest zdania, że prośba generała "na żaden wzgląd nie zasługuje". Ogólne zebranie Rady Stanu wniosek przyjęło. Namiestnik w. książę Konstanty kieruje sprawę do ministra sekretarza stanu "o wyjednanie najwyższej decyzji"] 1862 0
1/186/0/-/33 Akta dotyczące nadsyłanych wykazów magistratur sądowych 1862-1866 0
1/186/0/-/252 Akta dotyczące obrazu ogólnego z funduszów Królestwa za rok 1858 [i 1859] przez Najwyższą Izbę Obrachunkową Królestwa złożonego 1861-1862 0
1/186/0/-/595 Akta dotyczące ogłoszeń przez Dziennik Powszechny osób zatwierdzonych w szlachectwie [m.in. wykazy tychże osób] 1861-1863 0
1/186/0/-/737 Akta dotyczące podania Anastazji z Karnickich Bojanowicz o wynagrodzenie w drodze łaski strat z tytułu dzierżawy dóbr [rządowych] Pajęczno [pow. piotrkowski.] [Wobec ciążących na dobrach zaległościach Wydział Próśb i Zażaleń wnosi o przejście do porządku dziennego] 1862 0
1/186/0/-/733 Akta dotyczące podania Ancewicza Józefa [mieszkańca Augustowa] o wypłacenie mu reszty należności za wystawione budowle dla straży leśnej w leśnictwie Augustów. [Wniosek Wydziału próśb i Zażaleń o przejście do porządku dziennego w tej sprawie, ponieważ Ancewicz nie wywiązał się należycie z podjętego zadania] 1861-1863 0
1/186/0/-/743 Akta dotyczące podania Antoniego Dobrzelewskiego, aby mu lata służby wojskowej do emerytury policzone zostały. [Wydział Próśb i Zażaleń wnosi o przychylne załatwienie podania] 1862-1864 0
1/186/0/-/753 Akta dotyczące podania Antoniego Heinbruch i innych osadników wsi Sikory [należącej do dóbr rządowych Góra w pow. warszawskim] o przywrócenie ich do dawnych gruntów i łąk oraz uwolnienie ich od podwyższanego czynszu. [Zgodnie z opinią Komisji Rządowej Przychodow i Skarbu Wydział Próśb i Zażaleń uważa reklamację czynszowników za nieuzasadnioną i wnosi o przejście do porządku dziennego] 1862-1864 0
1/186/0/-/642 Akta dotyczące podania Antoniego Kędzierskiego [dzierżawcy propinacji na folwarku Szczekanica, pow. piotrkowski, należącej do obrębu konsumpcyjnego m. Piotrkowa] o skazanie [go z oskarżenia] dzierżawcy konsumpcyjnego w Piotrkowie na wynagrodzenie strat za zatrzymaną okowitę. [Opinia Wydziału Próśb i Zażaleń, iż prośba nie powinna "pomyślnego skutku pozyskać" - przyjęta przez Ogólne Zebranie Rady Stanu] 1862 0
1/186/0/-/692 Akta dotyczące podania Antoniego Rulikowskiego [dzierżawcy dóbr rządowych w gub. lubelskiej] o przyznanie mu prawa do okupu prawnego, przez włościan w miejsce robocizny uiszczanego. [Na wniosek Wydziału Próśb i Zażaleń Rada Stanu przekazała sprawę z przychylną opinią do decyzji Rady Administracyjnej, która podanie załatwiła pozytywnie] 1862 0
1/186/0/-/606 Akta dotyczące podania Antoniny Paprockiej o przyjęcie służby przedrewolucyjnej [cywilnej i wojskowej] jej męża [Jana Paprockiego, b. burmistrza m. Rawy, zmarłego w r. 1846] na poczet lat emerytalnych [Wniosek Wydziału Próśb i Zażaleń, aby Rada Stanu przeszła w tej sprawie do porządku dziennego] 1862 0
1/186/0/-/690 Akta dotyczące podania Arona Chwat [właściciela wielkiego pieca hutniczego w dobrach Przystań w pow. wieluńskim] o podwyższenie cła wchodowego od żelaza surowego zagranicznego. [Wniosek Wydziału Próśb i Zażaleń Rady Stanu o przejście w tej sprawie do porządku dziennego, przyjęty przez Radę Stanu] 1862 0
1/186/0/-/778 Akta dotyczące podania Arona Margulies, Ignacego Szczycińskiego i Franciszka Wojciechowskiego [mieszkańców m. Łowicza] o uwolnienie ich od zalicytowanej dzierżawy dochodu konsumpcyjnego m. Łowicza i wydanie kaucji. [Wniosek Wydziału Próśb i Zażaleń, aby w sprawie podania przejść do porządku dziennego] 1863-1864 0
1/186/0/-/640 Akta dotyczące podania [b. dzierżawcy dochodów konsumpcyjnych m. Dobrzynia, pow. gostyński] Mordka Lendt o pozwolenie poszukiwania na funduszach [dziedzica dóbr Ciechomice, pow. gostyński, Mateusza] Ciechomskiego zasądzonych kar defraudacyjnych. [Wniosek Wydziału Próśb i Zażaleń, aby Rada Stanu przesłała sprawę do Rady Administracyjnej z odmowną opinią] 1862 0
1/186/0/-/644 Akta dotyczące podania [b. emigranta] Stanisława hr. Ostrowskiego o cofnięcie konfiskaty na jego majątek [dobra Zawieprzyce i Wojciechowa, pow. lubelski] wyrzeczonej [z powodu udziału hrabiego w powstaniu listopadowym.] [Wniosek Wydziału Próśb i Zażaleń, aby Rada Stanu przesłała podanie do Rady Administracyjnej z przychylną opinią - przyjęty przez Radę Stanu] 1862 0
1 2 3 4 ... 23 24 25 26 27 ... 48 49 50 51

Amount of archival material

758

758

0

9.00

9.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.