Archival resources online szukajwarchiwach.pl

III Rada Stanu Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1819-1886
- brak danych - 1819 - 1886
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
rosyjski
inwentarz drukowany No oprac. przez F. Ramotowską, wyd. 2007
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i z ineksami: osobowym i geograficzno-rzeczowym
III Rada Stanu została ustnowiona w 1861 r. w miejsce zlikwidowanego wtedy Ogólnego Zebrania Warszwskich Departamentów Rządzącego Senatu. Miała ona pełnić funkcje zbliżone do tych, które wykonywały I i II Rada Stanu. Rada wykonywała swe czynności w dwóch głównych kolegiach: Ogólnym Zebraniu i Składzie Sądzącym oraz w 4 Wydz. (Prawodawczym, Skarbowo-Adminitracyjnym, Próśb i Zażaleń oraz Spornym). Ogólne Zebranie, zbierające się przynajmniej raz do roku, miało za zadanie rozpatrywanie i opiniowanie projektów w zakresie prawodawstwa, rocznych budżetów i sprawozdań organów admin. państwowej orz odwoałń i zażaleń w związku z ich działalnością. Skład sądzący, urzędujący stale, wydawał orzeczenia w sporach jurysdykcyjnych, kompetencyjnych, zwłszcza w stounkach z władzmi kościelnymi, w sprawach admin.-skarbowych i w związku z wykroczeniami urzędników. III Rada Stanu została zlikwidowana w 1867 r. Większość zachowanego archiwum Rady stanowią akta podzielone n 5 sekcji. Sekcja I obejmuje akta dotyczące spraw ogólnoorgnizacyjnych i personalnych (z dok. od 1829 r.) Rady, Sekcje II i III zawierają akta Wydziału Skarbowo-Admin. i Prawodawczego dotyczące wszytkich resortów zarządu Królestwa Polskiego. W Sekcji IV znjdują się akta wydziału Spornego i Składu Sądzącego związne z wymiarem sprwiedliwości, a w Sekcji V są akta Wydziału Próśb i Zażaleń. Zachowały się ponadto księgi protokołów posiedzeń Wydziałów Rady Sanu z lat 1861-1867. stan zachowania zespołu -ok..100%, zespół zmikrofilmowany
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/186/0/-/732 Akta dotyczące podania Beniamina Albek [przedsiębiorcy warszawskiego] o dozwolenie wywiezienia z kraju [do Prus] bez cła w ciągu lat 3, 15 centnarów kości zwierzęcych. [Wydział Próśb i Zażaleń wnosi o przejście do porządku dziennego w tej sprawie] 1862-1864 0
1/186/0/-/608 Akta dotyczące podania Bernarda Wodeckiego [kasjera m. powiatowego Opatowa] o uwolnienie go od powtórnego opłacania składki emerytalnej [Wniosek Wydziału Próśb i Zażaleń, aby "skargę" uchylić z powodu defektu powstałego w Kasie Rządu Gubernialnego Radomskiego w czasie urzędowania suplikanta - uwzględniony przez Radę Administracyjną] 1861-1863 0
1/186/0/-/684 Akta dotyczące podania biskupa diecezji podlaskiej [Beniamina] o polecenie wprowadzenia w wykonanie budowli probostwa [księży mansjonarzy w m. Kocku, pow. radzyński, gub. lubelska] kosztem parafian. [Wniosek Wydziału Próśb i Zażaleń, aby Rada Stanu przeszła w tej sprawie do porządku dziennego. Rada wniosek zatwierdziła z uzasadnieniem, że koszta budowli powinno ponieść probostwo] 1862 0
1/186/0/-/656 Akta dotyczące podania [b. naczelnika Sekcji Administracyjno-Rachunkowej w Wydziałe Górnictwa] radcy stanu Józefa Zettelman[n]a, o dodatek do pensji emerytalnej. [Wniosek Wydziału Próśb i Zażaleń o przejście w tej sprawie do porządku dziennego - przyjęty przez Radę Stanu] 1862 0
1/186/0/-/735 Akta dotyczące podania Bogackiego i Ryze, przedsiębiorców, o przyznanie im dodatkowego wynagrodzenia za kostki porfirowe, do wybrukowania ulicy Wierzbowej [w Warszawie] dostawione. [Wniosek Wydziału Próśb i Zażaleń o poparcie podania, skierowanego przez przedsiębiorców do namiestnika] 1862 0
1/186/0/-/636 Akta dotyczące podania [b. "sztabslekarza, a następnie technika Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych"] Józefa Puternickiego, przedstawiającego projekt ulepszenia warzelni soli w Ciechocinku. [Wniosek Wydziału Próśb i Zażaleń, aby przejść w tej sprawie do porządku dziennego - przyjęty przez Radę Stanu] 1862 0
1/186/0/-/689 Akta dotyczące podania Cohen Icka Lejb [zamieszkałego we wsi Powązki koło Warszawy] o przywrócenie mu praw do nieograniczonego utrzymywania zakładów propinacyjnych. [Ponieważ prawa te wraz z przywilejami zostały przez Radę Administracyjną odebrane dziadowi suplikanta i potomkom dziada, Wydział Próśb i Zażaleń wnosi, aby przejść w tej sprawie do porządku dziennego. Rada Stanu przekazuje suplikantowi odpowiedź odmowną] 1861-1862 0
1/186/0/-/654 Akta dotyczące podania [dziedzica m. Rakowa, pow. sandomierski] Juliusza Niemierycz o zwolnienie go od egzekucji administracyjnej [związanej ze sporządzeniem dla Dyrekcji Ubezpieczeń planów odbudowy 83 domów spalonych w r. 1852.] [Wydział Próśb i Zażaleń uważa, że budowniczy ma prawo do wynagrodzenia za sporządzone plany i wyegzekwowania go w drodze administracyjnej oraz wnosi o przesłanie podania z opinią odmowną. Ogólne Zebranie Rady Stanu wniosek przyjęło] 1862 0
1/186/0/-/643 Akta dotyczące podania [dzierżawcy młyna wodnego pod m. Ludwinowem, pow. kalwaryjski] Jankiela Winsberg o uzupełnienie wynagrodzenia za straty, jakie poniósł w dzierżawnym młynie z powodu wykonywania robót inżynierskich [na rzece Szeszupie.] [Wniosek Wydziału Próśb i Zażaleń, aby Rada Stanu przedstawiła Radzie Administracyjnej opinię, iż petentowi należałoby przyznać określone wynagrodzenie. Rada Administracyjna dała odnośne upoważnienie Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu] 1862 0
1/186/0/-/607 Akta dotyczące podania Feliksa Pałuskiego [asesora kolegialnego Pocztamtu Warszawskiego, b. kontrolera przy Rządzie Gubernialnym Warszawskim] o dozwolenie mu dosłużenia w służbie skarbowej brakujących lat do otrzymania całej pensji emerytalnej [Wniosek Wydziału Próśb i Zażaleń, aby Rada Stanu zwróciła podanie suplikantowi - uwzględniony] 1862 0
1/186/0/-/668 Akta dotyczące podania Feliksa Szepietowskiego [mieszkańca Ostrołęki] o przeniesienie akt opieki nieletniej jego córki [Wandy z Sądu Pokoju Okręgu i miasta Warszawy do Sądu Pokoju Okręgu Ostrołęckiego. Wydział Próśb i Zażaleń stwierdza, że sprawa rozstrzygnięta została legalnie na drodze sądowej i nie należy do kompetencji Rady Stanu. Rada przechodzi w tej sprawie do porządku dziennego] 1862 0
1/186/0/-/671 Akta dotyczące podania Florencjusza Smorczewskiego [prezesa dozoru kościelnego w parafii Kulesze, pow. łomżyński] i Marcina Wróblewskiego [członka tegoż dozoru] o uwolnienie [ich] od kosztów na budowę domu kościelnego [dla sług kościelnych we wsi Kulesze w diecezji augustowskiej. Wydział Próśb i Zażaleń uznaje skargę za bezzasadną i wnosi, aby Ogólne Zebranie Rady Stanu przekazało sprawę do Rady Administracyjnej z opinią odmowną. Ogólne Zebranie wniosek przyjęło] 1862 0
1/186/0/-/685 Akta dotyczące podania Florentyny: 1. ślubu Szatz, 2. Dobrowolskiej o unieważnienie sprzedaży młyna [zw. Łęg w ekonomii Brześć, gub. warszawska.] [Na wniosek Wydziału Próśb i Zażaleń Ogólne Zebranie Rady Stanu przekazało podanie do Rady Administracyjnej z opinią, aby przyznać petentce wynagrodzenie szkody "ze Skarbu z regresem do winnych". Sprzedaży unieważnić nie można] 1862-1863 0
1/186/0/-/738 Akta dotyczące podania Franciszki Broniewskiej o przyznanie jej jakiejś kwoty z funduszów ze sprzedaży nieruchomości N 614 lit. G [w Warszawie przy ul. Niecałej] na Skarb Król[estwa] przeszłych. [Z braku dostatecznego uzasadnienia podania Wydział Próśb i Zażaleń wnosi, aby Rada Stanu w załatwieniu jego przeszła do porządku dziennego] 1862-1864 0
1/186/0/-/621 Akta dotyczące podania hr. Macieja Parys [zamieszkałego w Kielcach] o zmianę wyroku Rządz[ącego] Senatu pomiędzy nim a Ferdynandem Bonieckim [przedmiot sprawy sądowej nie podany. Odpowiedź sekretarza stanu przy Radzie Stanu, iż wyroki Senatu Rządzącego nie ulegają zmianie] 1861 0
1 2 3 4 ... 23 24 25 26 27 ... 48 49 50 51

Amount of archival material

758

758

0

9.00

9.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.