Archival resources online szukajwarchiwach.pl

III Rada Stanu Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1819-1886
- brak danych - 1819 - 1886
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
rosyjski
inwentarz drukowany No oprac. przez F. Ramotowską, wyd. 2007
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i z ineksami: osobowym i geograficzno-rzeczowym
III Rada Stanu została ustnowiona w 1861 r. w miejsce zlikwidowanego wtedy Ogólnego Zebrania Warszwskich Departamentów Rządzącego Senatu. Miała ona pełnić funkcje zbliżone do tych, które wykonywały I i II Rada Stanu. Rada wykonywała swe czynności w dwóch głównych kolegiach: Ogólnym Zebraniu i Składzie Sądzącym oraz w 4 Wydz. (Prawodawczym, Skarbowo-Adminitracyjnym, Próśb i Zażaleń oraz Spornym). Ogólne Zebranie, zbierające się przynajmniej raz do roku, miało za zadanie rozpatrywanie i opiniowanie projektów w zakresie prawodawstwa, rocznych budżetów i sprawozdań organów admin. państwowej orz odwoałń i zażaleń w związku z ich działalnością. Skład sądzący, urzędujący stale, wydawał orzeczenia w sporach jurysdykcyjnych, kompetencyjnych, zwłszcza w stounkach z władzmi kościelnymi, w sprawach admin.-skarbowych i w związku z wykroczeniami urzędników. III Rada Stanu została zlikwidowana w 1867 r. Większość zachowanego archiwum Rady stanowią akta podzielone n 5 sekcji. Sekcja I obejmuje akta dotyczące spraw ogólnoorgnizacyjnych i personalnych (z dok. od 1829 r.) Rady, Sekcje II i III zawierają akta Wydziału Skarbowo-Admin. i Prawodawczego dotyczące wszytkich resortów zarządu Królestwa Polskiego. W Sekcji IV znjdują się akta wydziału Spornego i Składu Sądzącego związne z wymiarem sprwiedliwości, a w Sekcji V są akta Wydziału Próśb i Zażaleń. Zachowały się ponadto księgi protokołów posiedzeń Wydziałów Rady Sanu z lat 1861-1867. stan zachowania zespołu -ok..100%, zespół zmikrofilmowany
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/186/0/-/881 Akta tyczące się prośby Izydora Zinberg [mieszkańca Warszawy, nabywcy praw spadkowych rodzeństwa] o zwrot summy rsr. 141 k. 13, nienależnie jakoby pobranej na rzecz Skarbu [tytułem kosztów stempla w procesie prowadzonym ze Skarbem o odzyskanie wierzytelności, związanych z konfiskatą majątku. Wydział Próśb i Zażaleń wnosi, aby sprawę z przychylną opinią Rada Stanu skierowała do Rady Administracyjnej] 1864-1866 0
1/186/0/-/880 Akta tyczące się projektów instrukcji dla Wydziału Próśb i Zażaleń Rady Stanu 1863-1866 0
1/186/0/-/877 Akta tyczące się prośby Tokarskiego Pawła [zastępcy wójta gm. w Pieskowej Skale, pow. olkuski] w przedmiocie oddania go pod sąd decyzją Rządu Gubernialnego Radomskiego [za uchybienia w służbie. Sekretarz stanu przy Radzie Stanu skierował podanie do wyjaśnienia w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych. Komisja zatwierdziła oddanie petenta pod sąd] 1866-1867 0
1/186/0/-/876 Akta tyczące się prośby Jana Fryderyka [Fridricha] Majschatz [właściciela emfiteutycznego młyna wodnego we wsi Chociszewie, pow. łęczycki] o oddanie stawu i zmniejszenie czynszu. [Sekretarz stanu skierował podanie do Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu z prośbą o objaśnienie] 1865-1867 0
1/186/0/-/875 Akta tyczące się prośby Piotra Sąchockiego [właściciela giserni w Warszawie] o zakazanie: drukarzom lejni liter i prowadzenia handlu niemi, a gisserom galwanizowania tychże liter. [Sprawa skierowana została do Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, która zakwalifikowała ją jako nadającą się na drogę sądową] 1862-1867 0
1/186/0/-/874 Akta tyczące się prośby Saltzman Szmula [mieszkańca Łodzi] o przyznanie mu wyższego wynagrodzenia za dostarczone lokale na pomieszczenie aresztantów [politycznych. Sekretarz stanu przy Radzie Stanu skierował sprawę do wyjaśnienia w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych. Opinia Komisji z odpowiedzią odmowną] 1864-1866 0
1/186/0/-/873 Akta tyczące się prośby księdza [proboszcza] Marczewskiego o uwolnienie od reperowania budowl plebańskich w Uniejowie [gub. warszawska. Wydział Próśb i Zażaleń skierował podanie do Prokuratorii w Królestwie Polskim z prośbą o wyjaśnienie sprawy, które zostało przysłane] 1862-1867 0
1/186/0/-/870 Akta tyczące się prośby Łabędzkiego Stanisława [byłego podsekretarza w kancelarii Rady Administracyjnej] o wyjednanie mu zasiłku, przemianowanie na wyższą posadę i podwyższenie mu płacy. [Wydział Próśb i Zażaleń stwierdza, że sprawa rozpatrywana była w 1862 r. z wnioskiem skierowania podania do "bezpośredniej władzy przełożonej" i wnosi o złożenie owego podania do akt] 1862-1866 0
1/186/0/-/869 Akta tyczące się prośby kilkunastu mieszkańców m. Warszawy o przywrócenie magazynu rządowego drzewa. [Sekretarz stanu przy Radzie Stanu sprawę skierował do Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu z prośbą o wyjaśnienie; Komisja przysłała je] 1863-1867 0
1/186/0/-/868 Akta tyczące się prośby Antoniego Wdowińskiego, b. pomocnika naczelnika powiatu [łęczyckiego] o uwolnienie go od odpowiedzialności za defekta wykryte w Kassie Ekonomicznej m. Kłodawy. [Sprawa skierowana do dodatkowego wyjaśnienia przez Najwyższą Izbę Obrachunkową. Decyzji brak] 1863-1866 0
1/186/0/-/867 Akta tyczące się prośby [Joski] Blecha i [Izraela] Neugebaura [mieszkańców Radomia] o uchylenie decyzji Kommissji Rządowej Spraw Wewnętrznych względem przyjęcia ścieku wód z possessji [Mendla] Kirszenbauma w mieście Radomiu. [Sekretarz stanu przy Radzie Stanu prosi Rząd Gubernialny Radomski o nadesłanie allegatów sprawy] 1859-1865 0
1/186/0/-/866 Akta tyczące się prośby włościan wsi Cienia i Michałowa [pow. kaliski] o obniżenie im czynszu. [Sekretarz stanu przy Radzie Stanu prosi dyrektora głównego prezydującego w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu o nadesłanie opinii w tej sprawie] 1863-1865 0
1/186/0/-/865 Akta tyczące się skargi Karola Plath, b. dzierżawcy dóbr rządowych Papiernia [w gub. augustowskiej] p[rzeciw]ko Kommissji Skarbu o niedotrzymanie warunków kontraktu. [Wydział Próśb i Zażaleń uważa skargę za nieuzasadnioną i wnosi o przejście w tej sprawie do porządku dziennego] 1864-1866 0
1/186/0/-/864 Akta tyczące się prośby [włościan] wsi rządowej Derło [pow. bialski, gub. lubelska] o zwolnienie ich od powrócenia [byłemu dzierżawcy tej wsi] Modzelewskiemu rsr. 160 k. 63 1/2 p[rzez] Rząd Gubernialny Lubelski zarządzonych. [Wydział Próśb i Zażaleń wnosi o przejście w tej sprawie do porządku dziennego. Sprawa powinna być załatwiona "na innej drodze"] 1862-1866 0
1/186/0/-/863 Akta tyczące się prośby Jerzego Bergera [poddanego pruskiego, byłego "pudlingarza w fabrykach rządowych"] o wypłacenie mu rsr. 382, które się przez składki do kassy Braterskiej Górnictwa Królestwa i szychty kwartalne uformowały. [Wydział Próśb i Zażaleń stwierdza, że prośba jest nieuzasadniona i wnosi o przejście w tej sprawie do porządku dziennego] 1862-1866 0
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 48 49 50 51

Amount of archival material

758

758

0

9.00

9.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.