Archival resources online szukajwarchiwach.pl

III Rada Stanu Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1819-1886
- brak danych - 1819 - 1886
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
rosyjski
inwentarz drukowany No oprac. przez F. Ramotowską, wyd. 2007
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i z ineksami: osobowym i geograficzno-rzeczowym
III Rada Stanu została ustnowiona w 1861 r. w miejsce zlikwidowanego wtedy Ogólnego Zebrania Warszwskich Departamentów Rządzącego Senatu. Miała ona pełnić funkcje zbliżone do tych, które wykonywały I i II Rada Stanu. Rada wykonywała swe czynności w dwóch głównych kolegiach: Ogólnym Zebraniu i Składzie Sądzącym oraz w 4 Wydz. (Prawodawczym, Skarbowo-Adminitracyjnym, Próśb i Zażaleń oraz Spornym). Ogólne Zebranie, zbierające się przynajmniej raz do roku, miało za zadanie rozpatrywanie i opiniowanie projektów w zakresie prawodawstwa, rocznych budżetów i sprawozdań organów admin. państwowej orz odwoałń i zażaleń w związku z ich działalnością. Skład sądzący, urzędujący stale, wydawał orzeczenia w sporach jurysdykcyjnych, kompetencyjnych, zwłszcza w stounkach z władzmi kościelnymi, w sprawach admin.-skarbowych i w związku z wykroczeniami urzędników. III Rada Stanu została zlikwidowana w 1867 r. Większość zachowanego archiwum Rady stanowią akta podzielone n 5 sekcji. Sekcja I obejmuje akta dotyczące spraw ogólnoorgnizacyjnych i personalnych (z dok. od 1829 r.) Rady, Sekcje II i III zawierają akta Wydziału Skarbowo-Admin. i Prawodawczego dotyczące wszytkich resortów zarządu Królestwa Polskiego. W Sekcji IV znjdują się akta wydziału Spornego i Składu Sądzącego związne z wymiarem sprwiedliwości, a w Sekcji V są akta Wydziału Próśb i Zażaleń. Zachowały się ponadto księgi protokołów posiedzeń Wydziałów Rady Sanu z lat 1861-1867. stan zachowania zespołu -ok..100%, zespół zmikrofilmowany
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/186/0/-/677 Akta dotyczące podania Ignacego Kijas [kupca warszawskiego] o wyjednanie mu wynagrodzenia szkód pożarem na drodze żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej zrządzonych [w pożarze wywołanym iskrami z lokomotywy uległo zniszczeniu 25 beczek wina węgierskiego przewożonego przez tego kupca. Rekurs od odmownej decyzji byłej Dyrekcji Drogi Żelaznej. Wydział Próśb i Zażaleń zdecydował, że sprawę należy skierować na drogę sądową] 1862 0
1/186/0/-/672 Akta dotyczące podania Izraela Steinberg [mieszkańca Radomia] o polecenie wydania mu [przez Bank Polski] kuponów w zamian za zgubione przezeń [talony] od 3 obligów skarbowych. [Wniosek Wydziału Próśb i Zażaleń, aby przejść w tej sprawie do porządku dziennego, ponieważ petent nie złożył odpowiedniej kaucji. Rada Stanu przychyla się do wniosku] 1862 0
1/186/0/-/789 Akta dotyczące podania Jakuba Wiślickiego [mieszkańca m. Końskie] o wykreślenie go z żoną z listy podsądnych o udział w rozruchu podczas przyjmowania chrztu przez star[ozakonną] Ryfkę Fajgenblatt. [Wydział Próśb i Zażaleń wnosi, aby Rada Stanu przeszła w tej sprawie do porządku dziennego] 1862 0
1/186/0/-/601 Akta dotyczące podania Jana Baur, b. pomocnika [archiwisty w Archiwum Heroldii oraz b. archiwisty w Archiwum Głównym Królestwa] o przyznanie mu dodatku archiwalnego [Wniosek Wydziału Próśb i Zażaleń o przesłanie prośby do Rady Administracyjnej z przychylną opinią] 1862-1864 0
1/186/0/-/687 Akta dotyczące podania Jana Rowińskiego [byłego obrońcy w Sądzie Pokoju Okręgu Włodawskiego] o przywrócenie go do posady obrońcy. [Suplikant został zwolniony w związku ze sprawą kradzieży pieniędzy na poczcie we Włodawie.] [Wydział Próśb i Zażaleń wnosi, aby przejść w tej sprawie do porządku dziennego. Rada Stanu wniosek zatwierdza; decyzja odmowna] 1862 0
1/186/0/-/630 Akta dotyczące podania Jana Szpakowskiego [b. urzędnika sądowego, rejenta okręgu tykocińskiego] o konferowanie mu posady w Kancelarii Rady Stanu [Odpowiedź sekretarza stanu przy Radzie Stanu, iż podanie nie może być załatwione przychylnie] 1861 0
1/186/0/-/675 Akta dotyczące podania Joachima Grothe v[el] Gross [kolonisty z kolonii Srebrny Borek, pow. łomżyński] o uwolnienie synów jego od zaciągu wojskowego. [Wniosek Wydziału Próśb i Zażaleń, aby zgodnie z przepisami Rada Stanu przeszła w tej sprawie do porządku dziennego - przyjęty przez Radę] 1862 0
1/186/0/-/634 Akta dotyczące podania Joanny Bajer o przekonanie się przez delegacją [z Magistratu m. Warszawy] względem niebezpiecznego stanu zabudowań w nieruchomości jej męża [Karola Bajera, właściciela posesji nr 412 w Warszawie. Wniosek Wydziału Próśb i Zażaleń, aby wstrzymać na pewien czas realizację decyzji Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych w sprawie rozbiórki "zniszczałych zabudowań" - przyjęty przez prezydenta m. Warszawy] 1862 0
1/186/0/-/626 Akta dotyczące podania Joska Majer Rosenkrantz [mieszkańca m. Pińczowa, dzierżawcy propinacji w m. Żarnowie, pow. stopnicki] o zwolnienie [go] od skutków powtórnej licytacji propinacji w mieście Żarnowie. [Wniosek Wydziału Próśb i Zażaleń, aby przejść w sprawie podania do porządku dziennego, ponieważ należy ona do atrybucji dyrektora głównego Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu] 1860-1862 0
1/186/0/-/604 Akta dotyczące podania Józefy Kwiatkowskiej, o przyznanie jej pensji emerytalnej za służbę męża [Stanisława Kwiatkowskiego, b. rachmistrza Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej] [Wniosek Wydziału Próśb i Zażaleń o zwrot podania petentce z propozycją, aby skierowała je na "właściwą drogę"] 1862 0
1/186/0/-/682 Akta dotyczące podania Juliana Janowskiego o potrzebie zmiany ustawy o Zarządzie Służby Zdrowia [z 16/28 I 1840 r.] [Załączony wykaz śmiertelności w Królestwie Polskim od roku 1832 do 1860, porównany ze średnią śmiertelności w państwach europejskich.] [Wniosek Wydziału Próśb i Zażaleń, aby sprawę skierować do Rady Administracyjnej - przyjęty przez Ogólne Zebranie Rady Stanu] 1862 0
1/186/0/-/756 Akta dotyczące podania Kaczorowskiego Tomasza [byłego burmistrza m. Andrzejowa w gub. płockiej] o uwolnienie go od kosztów śledztwa w ilości rsr. 381 kop. 7 1/2. [Śledztwo o nadużycia popełnione jakoby przez burmistrza nie potwierdziło oskarżeń. Wydział Próśb i Zażaleń uznaje podanie za bezzasadne i wnosi o przejście do porządku dziennego] 1862-1865 0
1/186/0/-/759 Akta dotyczące podania Karnkowskiego [Jana] i trzech innych obywateli, a zarazem członków delegacji do oczynszowania włościan w p[ow]iecie lipnowskim [ze skargą na niezgodność instrukcji w sprawie egzekwowania powinności dominialnych, zatwierdzonej przez Radę Administracyjną 22 VIII/3 IX 1861 r. z "duchem i literą najwyższego ukazu" z 4/16 V 1861 r. Wydział Próśb i Zażaleń uznaje skargę za uzasadnioną i wnosi o jej przesłanie z przychylną opinią do Rady Administracyjnej] 1861-1862 0
1/186/0/-/683 Akta dotyczące podania Karola Szczygielskiego [właściciela kolonii Izabelin, gm. Powązki, pow. warszawski] o dozwolenie otworzenia szlachtuza w kolonii Izabelin. [Na wniosek Wydziału Próśb i Zażaleń Rada Stanu skierowała podanie do Rady Administracyjnej. P.o. namiestnika zezwolił na otwarcie szlachtuza pod warunkiem, że sprzedaż mięsa zostanie ograniczona do obrębu zabudowań wsi, objętej konsensusem] 1861 0
1/186/0/-/664 Akta dotyczące podania Kazimierza i Marii Ratyńskich o pozwolenie wystawienia karczmy we wsi Jagodne Chojeczno [pow. stanisławowski.] [Wniosek Wydziału Próśb i Zażaleń o przejście w tej sprawie do porządku dziennego - przyjęty przez Radę Stanu] 1862 0
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 48 49 50 51

Amount of archival material

758

758

0

9.00

9.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.