Archival resources online szukajwarchiwach.pl

III Rada Stanu Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1819-1886
- brak danych - 1819 - 1886
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
rosyjski
inwentarz drukowany No oprac. przez F. Ramotowską, wyd. 2007
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i z ineksami: osobowym i geograficzno-rzeczowym
III Rada Stanu została ustnowiona w 1861 r. w miejsce zlikwidowanego wtedy Ogólnego Zebrania Warszwskich Departamentów Rządzącego Senatu. Miała ona pełnić funkcje zbliżone do tych, które wykonywały I i II Rada Stanu. Rada wykonywała swe czynności w dwóch głównych kolegiach: Ogólnym Zebraniu i Składzie Sądzącym oraz w 4 Wydz. (Prawodawczym, Skarbowo-Adminitracyjnym, Próśb i Zażaleń oraz Spornym). Ogólne Zebranie, zbierające się przynajmniej raz do roku, miało za zadanie rozpatrywanie i opiniowanie projektów w zakresie prawodawstwa, rocznych budżetów i sprawozdań organów admin. państwowej orz odwoałń i zażaleń w związku z ich działalnością. Skład sądzący, urzędujący stale, wydawał orzeczenia w sporach jurysdykcyjnych, kompetencyjnych, zwłszcza w stounkach z władzmi kościelnymi, w sprawach admin.-skarbowych i w związku z wykroczeniami urzędników. III Rada Stanu została zlikwidowana w 1867 r. Większość zachowanego archiwum Rady stanowią akta podzielone n 5 sekcji. Sekcja I obejmuje akta dotyczące spraw ogólnoorgnizacyjnych i personalnych (z dok. od 1829 r.) Rady, Sekcje II i III zawierają akta Wydziału Skarbowo-Admin. i Prawodawczego dotyczące wszytkich resortów zarządu Królestwa Polskiego. W Sekcji IV znjdują się akta wydziału Spornego i Składu Sądzącego związne z wymiarem sprwiedliwości, a w Sekcji V są akta Wydziału Próśb i Zażaleń. Zachowały się ponadto księgi protokołów posiedzeń Wydziałów Rady Sanu z lat 1861-1867. stan zachowania zespołu -ok..100%, zespół zmikrofilmowany
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/186/0/-/840 Akta tyczące się prośby Nosela Urwitza [b. dzierżawcy dochodów konsumpcyjnych m. Pren, pow. mariampolski] o umorzenie zawieszonej w opłacie summy dzierżawnej rsr. 392 k. 41 1/2. [Prośba motywowana była stagnacją gospodarczą w czasie powstania. Wniosek Wydziału Próśb i Zażaleń, aby Rada Stanu przeszła w tej sprawie do porządku dziennego] 1865-1866 0
1/186/0/-/841 Akta tyczące się prośby Mitkiewicza Jana [rzeczywistego radcy stanu] o uwolnienie go od opłaty wpisu rsr. 16 k. 15. [Opłatę petent wniósł w związku z procesem o sfałszowanie weksli przez oficjalistę Banku Polskiego. Wydział Próśb i Zażaleń wnosi, aby Rada Stanu przeszła w tej sprawie do porządku dziennego] 1865-1866 0
1/186/0/-/842 Akta tyczące się prośby Marii z Żeromskich Nakielskiej [żony sekretarza Komisji Rządowej Sprawiedliwości] o uwolnienie od opłaty stempla kollatoralnego [w związku z darowizną otrzymaną od małżonków Górskich. Wniosek Wydziału Próśb i Zażaleń, aby Rada Stanu przeszła w tej sprawie do porządku dziennego] 1865-1866 0
1/186/0/-/843 Akta tyczące się prośby Jośka Pert [mieszkańca m. Łomży] o uwolnienie od opłaty konsensowej rs. 60, kontrawencyjnej rsr. 60 i kosztów procesowych. [Petent oskarżony był o utrzymywanie bez konsensu składu wódek w Łomży. Wydział Próśb i Zażaleń wnosi, aby Rada Stanu przeszła w tej sprawie do porządku dziennego] 1865-1866 0
1/186/0/-/844 Akta tyczące się prośby [Pobóg] Tuchowskiego Michała [byłego nadleśniczego w leśnictwie Puńsk, zdegradowanego na podleśniczego strażowego w leśnictwie Krzepice, gub. augustowska] o przywrócenie go do stopnia nadleśniczego, poprzednio zajmowanego. [Wydział Próśb i Zażaleń wnosi, aby Rada Stanu przeszła w tej sprawie do porządku dziennego] 1861-1866 0
1/186/0/-/845 Akta tyczące się prośby Szlamy Rajzman [mieszkańca m. Chęcin] w imieniu starozakonnych m. Chęciny [pow. kielecki] o zwrot opłaty zwanej protekcyjną za lat 5 od roku 1817 do 1822. [Wniosek Wydziału Próśb i Zażaleń, aby Rada Stanu przeszła w tej sprawie do porządku dziennego] 1865-1866 0
1/186/0/-/846 Akta tyczące się prośby Cichockiego Dominika o ukończenie z nim obrachunku z dzierżawy dóbr [rządowych] Sieciechów [w gub. radomskiej] i wydanie kaucji rsr. 5000 tudzież zapłacenia należności za czynsze włościańskie. [Wniosek Wydziału Próśb i Zażaleń, aby Rada Stanu przeszła w tej sprawie do porządku dziennego] 1862-1865 0
1/186/0/-/847 Akta tyczące się prośby Jankla Taubmana et comp. o umorzenie zawieszonej w poborze summy dzierżawnej z konsumpcji miasta Władysławowa [gub. suwalska] rsr. 1002, k. 20 [z powodu strat poniesionych w wyniku "nieporządków" w 1863 r. Wniosek Wydziału Próśb i Zażaleń, aby Rada Stanu przeszła w tej sprawie do porządku dziennego] 1864-1866 0
1/186/0/-/848 Akta dotyczące prośby Lenkiewicza Erazma [mieszkańca m. Wielunia] o zwrót [s] kaucji, przez [zmarłego] brata jego Michała Lenkiewicza, kapitana artylerii w kwocie rsr. 545 złożonej. [Wniosek Wydziału Próśb i Zażaleń, aby Rada Stanu przeszła w tej sprawie do porządku dziennego] 1862-1865 0
1/186/0/-/849 Akta tyczące się prośby Rotschejn Gitli [wdowy po Eliaszu Rotschejn] o przyznanie jej bonifikacji za straty na dzierżawie dochodu zyskowego w mieście Piasecznie [pow. warszawski] poniesione. [Wniosek Wydziału Próśb i Zażaleń, aby Rada Stanu przeszła w tej sprawie do porządku dziennego] 1864 0
1/186/0/-/850 Akta tyczące się prośby Zaremby Józefa [właściciela wsi Biała Ostrzeszowska, pow. wieluński] o rozstrzygnięcie kwestii co do dziesięciny uiszczanej Kościołowi w Biały. [s] [Wydział Próśb i Zażaleń uważa, że sprawa kwalifikuje się na drogę sądową i wnosi, aby Rada Stanu przeszła co do tego sporu do porządku dziennego] 1864-1865 0
1/186/0/-/851 Akta tyczące się prośby Zochińskiego* Jana [mieszkańca Warszawy] o zwrot zakupionych dwóch katakumb na Powązkach, lub ich ceny rsr. 84. [Wniosek Wydziału Próśb i Zażaleń, aby Rada Stanu przeszła w tej sprawie do porządku dziennego] 1864-1865 0
1/186/0/-/852 Akta tyczące się prośby Waszkiewicza Wojciecha [właściciela domu w Częstochowie] o przyznanie wynagrodzenia za dom jego w m. Częstochowie zajęty na lazaret wojskowy. [Wniosek Wydziału Próśb i Zażaleń, aby Rada Stanu przesłała podanie z przychylną opinią do Rady Administracyjnej] 1863-1866 0
1/186/0/-/853 Akta tyczące się skargi Józefa Giejsztor, b. dzierżawcy dóbr rządowych Kwieciszki [pow. mariampolski] p[rzeciw]ko decyzjom władz skarbowych co do źródeł dochodów z tychże dóbr. [Załączony wykaz intrat z dóbr. Wniosek Wydziału Próśb i Zażaleń, aby Rada Stanu przesłała sprawę do Rady Administracyjnej] 1857-1866 0
1/186/0/-/854 Akta tyczące się prośby Anieli Witthof [mieszkanki Warszawy] o wyznaczenie jej dożywotniego wsparcia z tytułu, że dziad jej, Franciszek Witthof, b. prezydent m. Warszawy poświęcił cały swój majątek dla dobra tego miasta. [Wydział Próśb i Zażaleń wnosi o przejście w tej sprawie do porządku dziennego z uzasadnieniem, iż nie leży to w kompetencji Rady Stanu] 1863-1866 0
1 2 3 4 ... 45 46 47 48 49 50 51

Amount of archival material

758

758

0

9.00

9.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.