Archival resources online szukajwarchiwach.pl

III Rada Stanu Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1819-1886
- brak danych - 1819 - 1886
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
rosyjski
inwentarz drukowany No oprac. przez F. Ramotowską, wyd. 2007
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i z ineksami: osobowym i geograficzno-rzeczowym
III Rada Stanu została ustnowiona w 1861 r. w miejsce zlikwidowanego wtedy Ogólnego Zebrania Warszwskich Departamentów Rządzącego Senatu. Miała ona pełnić funkcje zbliżone do tych, które wykonywały I i II Rada Stanu. Rada wykonywała swe czynności w dwóch głównych kolegiach: Ogólnym Zebraniu i Składzie Sądzącym oraz w 4 Wydz. (Prawodawczym, Skarbowo-Adminitracyjnym, Próśb i Zażaleń oraz Spornym). Ogólne Zebranie, zbierające się przynajmniej raz do roku, miało za zadanie rozpatrywanie i opiniowanie projektów w zakresie prawodawstwa, rocznych budżetów i sprawozdań organów admin. państwowej orz odwoałń i zażaleń w związku z ich działalnością. Skład sądzący, urzędujący stale, wydawał orzeczenia w sporach jurysdykcyjnych, kompetencyjnych, zwłszcza w stounkach z władzmi kościelnymi, w sprawach admin.-skarbowych i w związku z wykroczeniami urzędników. III Rada Stanu została zlikwidowana w 1867 r. Większość zachowanego archiwum Rady stanowią akta podzielone n 5 sekcji. Sekcja I obejmuje akta dotyczące spraw ogólnoorgnizacyjnych i personalnych (z dok. od 1829 r.) Rady, Sekcje II i III zawierają akta Wydziału Skarbowo-Admin. i Prawodawczego dotyczące wszytkich resortów zarządu Królestwa Polskiego. W Sekcji IV znjdują się akta wydziału Spornego i Składu Sądzącego związne z wymiarem sprwiedliwości, a w Sekcji V są akta Wydziału Próśb i Zażaleń. Zachowały się ponadto księgi protokołów posiedzeń Wydziałów Rady Sanu z lat 1861-1867. stan zachowania zespołu -ok..100%, zespół zmikrofilmowany
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/186/0/-/855 Akta [tyczące się prośby czterech właścicieli zakładów górniczych] o uznanie osad 3- i więcej morgowych, osiedlonych przez górników itp. za niepodchodzące pod przepis najwyższy ukazu z dn. 26 V/7 VI 1846 r. [Decyzji brak. Sprawa rozpatrywana była przez Wydział Skarbowo-Administracyjny] 1862 0
1/186/0/-/856 Akta tyczące się prośby Borzuchowskiego Michała o utrzymanie go przy poddzierżawie wójtostwa Lipna lub przyznanie praw wieczystej dzierżawy. [Wydział Próśb i Zażaleń wnosi o przejście w tej sprawie do porządki dziennego] 1863-1866 0
1/186/0/-/857 Akta tyczące się prośby Kaweckiego Antoniego [mieszkańca Warszawy, byłego dzierżawcy dóbr Uhrusk w pow. chełmskim, gub. lubelskiej] o uchylenie wyroku IX Departamentu Rządzącego Senatu w sporze z s.s.-ami [synami] Rusieckich wydanego [o sprawy majątkowe. Prośba skierowana na drogę sądową] 1865-1866 0
1/186/0/-/858 Akta tyczące się prośby włościan ekonomii Klonów [pow. sieradzki, gub. kaliska] o sprawdzenie dopełnionej klassyfikacji gruntów im nadanych. [Decyzja Rady Stanu o przejście w tej sprawie do porządku dziennego] 1862-1866 0
1/186/0/-/859 Akta tyczące się prośby mieszkańców m. Kłodawy o powróceniu im zabranych przez [właściciela dóbr Teodora] Kublickiego 180 mor[gów] gruntu przez Skarb na rzecz miasta odstąpionych. [Wydział Próśb i Zażaleń wnosi, aby Rada Stanu przeszła w tej sprawie do porządku dziennego, ponieważ spór powinien być rozstrzygnięty na drodze sądowej] 1862-1866 0
1/186/0/-/860 Akta tyczące się prośby [kolonisty] Bartłomieja Skowrońskiego o obniżenie czynszu przy kolonizacji wsi Nowiny [pow. augustowski] nowoustawionego. [Wniosek Wydziału Próśb i Zażaleń, aby prośbę skierować do właściwych władz, powołanych ukazem z 19 II/2 III 1864 r. o urządzeniu włościan] 1863-1866 0
1/186/0/-/861 Akta tyczące się próśb Kaliksta Potkańskiego i Andrzeja Brzezińskiego, właścicieli nieruchomości nr 926b w Warszawie, o cofnięcie egzekucji administracyjnej summy rsr. 19915 z tytułu kaucji za [przedsiębiorcą Salwianem] Jakubowskim zapisanej. [Wydział Próśb i Zażaleń uważa prośbę za nieuzasadnioną i wnosi, aby Rada Stanu przeszła w tej sprawie do porządku dziennego] 1865 0
1/186/0/-/862 Akta tyczące się prośby Emilii Stano, dzierżawczyni folwarku należącego do szpitala Św. Ducha w Rawie o uchylenie decyzji Rady Opiekuńczej przy obrachunku za lata 1859/64 wydanej. [Wydział Próśb i Zażaleń stwierdza, że prośba powinna być rozpatrzona przez właściwą Komisję Rządową i wnosi o przejście w tej sprawie do porządku dziennego] 1865-1866 0
1/186/0/-/863 Akta tyczące się prośby Jerzego Bergera [poddanego pruskiego, byłego "pudlingarza w fabrykach rządowych"] o wypłacenie mu rsr. 382, które się przez składki do kassy Braterskiej Górnictwa Królestwa i szychty kwartalne uformowały. [Wydział Próśb i Zażaleń stwierdza, że prośba jest nieuzasadniona i wnosi o przejście w tej sprawie do porządku dziennego] 1862-1866 0
1/186/0/-/864 Akta tyczące się prośby [włościan] wsi rządowej Derło [pow. bialski, gub. lubelska] o zwolnienie ich od powrócenia [byłemu dzierżawcy tej wsi] Modzelewskiemu rsr. 160 k. 63 1/2 p[rzez] Rząd Gubernialny Lubelski zarządzonych. [Wydział Próśb i Zażaleń wnosi o przejście w tej sprawie do porządku dziennego. Sprawa powinna być załatwiona "na innej drodze"] 1862-1866 0
1/186/0/-/865 Akta tyczące się skargi Karola Plath, b. dzierżawcy dóbr rządowych Papiernia [w gub. augustowskiej] p[rzeciw]ko Kommissji Skarbu o niedotrzymanie warunków kontraktu. [Wydział Próśb i Zażaleń uważa skargę za nieuzasadnioną i wnosi o przejście w tej sprawie do porządku dziennego] 1864-1866 0
1/186/0/-/866 Akta tyczące się prośby włościan wsi Cienia i Michałowa [pow. kaliski] o obniżenie im czynszu. [Sekretarz stanu przy Radzie Stanu prosi dyrektora głównego prezydującego w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu o nadesłanie opinii w tej sprawie] 1863-1865 0
1/186/0/-/867 Akta tyczące się prośby [Joski] Blecha i [Izraela] Neugebaura [mieszkańców Radomia] o uchylenie decyzji Kommissji Rządowej Spraw Wewnętrznych względem przyjęcia ścieku wód z possessji [Mendla] Kirszenbauma w mieście Radomiu. [Sekretarz stanu przy Radzie Stanu prosi Rząd Gubernialny Radomski o nadesłanie allegatów sprawy] 1859-1865 0
1/186/0/-/868 Akta tyczące się prośby Antoniego Wdowińskiego, b. pomocnika naczelnika powiatu [łęczyckiego] o uwolnienie go od odpowiedzialności za defekta wykryte w Kassie Ekonomicznej m. Kłodawy. [Sprawa skierowana do dodatkowego wyjaśnienia przez Najwyższą Izbę Obrachunkową. Decyzji brak] 1863-1866 0
1/186/0/-/869 Akta tyczące się prośby kilkunastu mieszkańców m. Warszawy o przywrócenie magazynu rządowego drzewa. [Sekretarz stanu przy Radzie Stanu sprawę skierował do Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu z prośbą o wyjaśnienie; Komisja przysłała je] 1863-1867 0
1 2 3 4 ... 46 47 48 49 50 51

Amount of archival material

758

758

0

9.00

9.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.