Archival resources online szukajwarchiwach.pl

III Rada Stanu Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1819-1886
- brak danych - 1819 - 1886
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
rosyjski
inwentarz drukowany No oprac. przez F. Ramotowską, wyd. 2007
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i z ineksami: osobowym i geograficzno-rzeczowym
III Rada Stanu została ustnowiona w 1861 r. w miejsce zlikwidowanego wtedy Ogólnego Zebrania Warszwskich Departamentów Rządzącego Senatu. Miała ona pełnić funkcje zbliżone do tych, które wykonywały I i II Rada Stanu. Rada wykonywała swe czynności w dwóch głównych kolegiach: Ogólnym Zebraniu i Składzie Sądzącym oraz w 4 Wydz. (Prawodawczym, Skarbowo-Adminitracyjnym, Próśb i Zażaleń oraz Spornym). Ogólne Zebranie, zbierające się przynajmniej raz do roku, miało za zadanie rozpatrywanie i opiniowanie projektów w zakresie prawodawstwa, rocznych budżetów i sprawozdań organów admin. państwowej orz odwoałń i zażaleń w związku z ich działalnością. Skład sądzący, urzędujący stale, wydawał orzeczenia w sporach jurysdykcyjnych, kompetencyjnych, zwłszcza w stounkach z władzmi kościelnymi, w sprawach admin.-skarbowych i w związku z wykroczeniami urzędników. III Rada Stanu została zlikwidowana w 1867 r. Większość zachowanego archiwum Rady stanowią akta podzielone n 5 sekcji. Sekcja I obejmuje akta dotyczące spraw ogólnoorgnizacyjnych i personalnych (z dok. od 1829 r.) Rady, Sekcje II i III zawierają akta Wydziału Skarbowo-Admin. i Prawodawczego dotyczące wszytkich resortów zarządu Królestwa Polskiego. W Sekcji IV znjdują się akta wydziału Spornego i Składu Sądzącego związne z wymiarem sprwiedliwości, a w Sekcji V są akta Wydziału Próśb i Zażaleń. Zachowały się ponadto księgi protokołów posiedzeń Wydziałów Rady Sanu z lat 1861-1867. stan zachowania zespołu -ok..100%, zespół zmikrofilmowany
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/186/0/-/32 Akta w przedmiocie urządzenia lokalu dla Rady Stanu [w Pałacu Namiestnikowskim w Warszawie] 1861 0
1/186/0/-/31 Akta biblioteki [Rady Stanu Królestwa Polskiego, dotyczą m.in. historii biblioteki i jej nabytków oraz przekazania księgozbioru i akt Heroldii Królestwa Radzie Stanu] 1862-1866 0
1/186/0/-/30 Akta dotyczące rozdziału funduszów oszczędzonych na etacie Rady Stanu 1861-1867 0
1/186/0/-/29 Akta tyczące się nagród [pieniężnych, medali, orderów i znaków honorowych dla urzędników Rady Stanu] 1861-1867 0
1/186/0/-/28 Akta dotyczące korespondencji w różnych przedmiotach [m.in. w sprawach: stanu służby prezydenta m. Warszawy rzeczywistego radcy stanu Teodora Andrault i innych urzędników cywilnych, zarządów komendantów miast, eksportacji zwłok wojennego generał-gubernatora warszawskiego gen. Aleksandra Gerstenzweiga, podań do tronu, paszportów zagranicznych, spraw genealogicznych, biletów wejścia na posiedzenia Sądu Wojennego Polowego na rozprawy w dniach 29, 30 XI 1862 r. nad 66 osobami należącymi do tajnego stowarzyszenia , drukowany regulamin kancelaryjny trybu urzędowania w biurze gubernatora cywilnego i Rządu Gubernialnego gub. augustowskiej z 28 VII/9 VIII 1862 r., wydany przez gubernatora cywilnego augustowskiego, drukowana instrukcja tegoż dla władz administracyjno-policyjnych w sprawie rekwizycji sądowych, sprawy allewiacyjne, pożyczkowe, zatrudniania inwalidów do posług biurowych, pogorzeli, Komitetu Urządzającego, posad, spraw celnych, bieżącego urzędowania (tu wiadomości o przechowywaniu akt I Rady Stanu Królestwa Polskiego w archiwum Rady Administracyjnej), przyjęć do Szkoły Głównej, sporów administracyjnych, poddanych austriackich, realności włościańskich, serwitutów, wydania zbioru przepisów administracyjnych, składek okolicznościowych] 1861-1867 0
1/186/0/-/27 Akta w przedmiocie przywdziania żałoby [z powodu śmierci członków rodziny cesarskiej] 1865 0
1/186/0/-/26 Akta tyczące się osób mających dozwolone wejście do służby rządowej [głównie podejrzanych o udział w powstaniu styczniowym, m.in. normatywy w tej sprawie] 1864-1866 0
1/186/0/-/25 Akta nadesłanych przez Towarzystwo Kredytowe Ziemskie wykazów listów zastawnych wylosowanych, zakwestionowanych i z obiegu wywołanych 1861-1866 0
1/186/0/-/24 Względem pieczęci [dla Rady Stanu, Sekretariatu Stanu i marszałka szlachty; m.in. cennik różnych pieczęci i normatywy] 1861-1865 0
1/186/0/-/23 Względem uiszczania kosztów podróży i diet członkom Rady Stanu nie zamieszkałym w Warszawie 1861-1865 0
1/186/0/-/22 Akta tyczące się rozkładu członków Rady Stanu do zasiadania w wydziałach 1861-1866 0
1/186/0/-/21 Akta tyczące się rachunków ekonomicznych [za wydatki na wydawnictwa drukowane i prace introligatorskie dla Rady Stanu] 1863-1865 0
1/186/0/-/20 Akta tyczące się emerytury [dla członków i urzędników kancelaryjnych Rady Stanu oraz ich rodzin, m.in. stany służby] 1861-1867 0
1/186/0/-/19 Względem podawanych list imiennych urzędników Rady Stanu [członków, personelu kancelaryjnego i obrońców] 1861-1866 0
1/186/0/-/18 Względem składanych wiadomości o zmianach zaszłych w służbie co do osób stopnie dworskie posiadających 1862 0
1 2 3 4 ... 47 48 49 50 51

Amount of archival material

758

758

0

9.00

9.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.