Archival resources online szukajwarchiwach.pl

III Rada Stanu Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1819-1886
- brak danych - 1819 - 1886
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
rosyjski
inwentarz drukowany No oprac. przez F. Ramotowską, wyd. 2007
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i z ineksami: osobowym i geograficzno-rzeczowym
III Rada Stanu została ustnowiona w 1861 r. w miejsce zlikwidowanego wtedy Ogólnego Zebrania Warszwskich Departamentów Rządzącego Senatu. Miała ona pełnić funkcje zbliżone do tych, które wykonywały I i II Rada Stanu. Rada wykonywała swe czynności w dwóch głównych kolegiach: Ogólnym Zebraniu i Składzie Sądzącym oraz w 4 Wydz. (Prawodawczym, Skarbowo-Adminitracyjnym, Próśb i Zażaleń oraz Spornym). Ogólne Zebranie, zbierające się przynajmniej raz do roku, miało za zadanie rozpatrywanie i opiniowanie projektów w zakresie prawodawstwa, rocznych budżetów i sprawozdań organów admin. państwowej orz odwoałń i zażaleń w związku z ich działalnością. Skład sądzący, urzędujący stale, wydawał orzeczenia w sporach jurysdykcyjnych, kompetencyjnych, zwłszcza w stounkach z władzmi kościelnymi, w sprawach admin.-skarbowych i w związku z wykroczeniami urzędników. III Rada Stanu została zlikwidowana w 1867 r. Większość zachowanego archiwum Rady stanowią akta podzielone n 5 sekcji. Sekcja I obejmuje akta dotyczące spraw ogólnoorgnizacyjnych i personalnych (z dok. od 1829 r.) Rady, Sekcje II i III zawierają akta Wydziału Skarbowo-Admin. i Prawodawczego dotyczące wszytkich resortów zarządu Królestwa Polskiego. W Sekcji IV znjdują się akta wydziału Spornego i Składu Sądzącego związne z wymiarem sprwiedliwości, a w Sekcji V są akta Wydziału Próśb i Zażaleń. Zachowały się ponadto księgi protokołów posiedzeń Wydziałów Rady Sanu z lat 1861-1867. stan zachowania zespołu -ok..100%, zespół zmikrofilmowany
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/186/0/-/938 Sprawozdanie z działalności Rady Stanu za 1863 r. [podpisał 10/22 VII 1864 r. p. o. sekretarza stanu przy Radzie Stanu S. Zieliński] 1864 0
1/186/0/-/935 Sprawozdanie z działań Zarządu Górnictwa Rządowego w Królestwie Polskim za 1859, 1860 i 1863 1859, 1860, 1863 0
1/186/0/-/16b/II Sprawozdanie z Wydziału Służby Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego za rok 1863 [1864] 0
1/186/0/-/596 Stan interesów b. Heroldii Królestwa [zestawienia sumaryczne zatwierdzonych spraw] 1861-1862 0
1/186/0/-/8 Wezwania na posiedzenia [Ogólnego Zebrania Rady Stanu i jej wydziałów] 1861-1865 0
1/186/0/-/344 W przedmiocie do prawa o przymusie osobistym i reformie przepisów wekslowych 1862 0
1/186/0/-/408 W przedmiocie nadsyłanych [do] kontroli skarbowej [przy sądach gub. warszawskiej kwartalnych] wyciągów z wypisów i kosztów [stemplowych] oraz kar sądowych przez Radę Stanu Królestwa zasądzonych 1861-1867 0
1/186/0/-/61 W przedmiocie ogłaszania w pismach publicznych protokołów posiedzenia Rady Stanu 1862-1864 0
1/186/0/-/340 W przedmiocie projektu instrukcji do postępowania przed Radą Stanu w sprawach z oczynszowania 1862-1863 0
1/186/0/-/341 W przedmiocie ulepszenia systematu solnego 1861-1865 0
1/186/0/-/44 Wydatki na bibliotekę Rady Stanu [m.in. na przewiezienie tejże biblioteki i części mebli z Zamku Królewskiego do pałacu Namiestnikowskiego, siedziby Rady Stanu oraz na zakup książek i czasopism, na prace introligatorskie itp.] 1861-1867 0
1/186/0/-/259 Wykaz ruchu pieniężnego w Głównej Kassie Oszczędności 1861-1864 0
1/186/0/-/45 Względem kandydatów na posady przy organizacji Rady Stanu Królestwa [Polskiego. M.in. stany służby i życiorysy kandydatów] 1861-1865 0
1/186/0/-/263 Względem niszczenia przez spalenie biletów bankowych zużytych i papierów procentowych spłaconych 1861-1867 0
1/186/0/-/262 Względem opłat nominacyjnych 1861-1867 0
1 2 3 4 ... 44 45 46 47 48 49 50 51

Amount of archival material

758

758

0

9.00

9.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.