Archival resources online szukajwarchiwach.pl

III Rada Stanu Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1819-1886
- brak danych - 1819 - 1886
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
rosyjski
inwentarz drukowany No oprac. przez F. Ramotowską, wyd. 2007
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i z ineksami: osobowym i geograficzno-rzeczowym
III Rada Stanu została ustnowiona w 1861 r. w miejsce zlikwidowanego wtedy Ogólnego Zebrania Warszwskich Departamentów Rządzącego Senatu. Miała ona pełnić funkcje zbliżone do tych, które wykonywały I i II Rada Stanu. Rada wykonywała swe czynności w dwóch głównych kolegiach: Ogólnym Zebraniu i Składzie Sądzącym oraz w 4 Wydz. (Prawodawczym, Skarbowo-Adminitracyjnym, Próśb i Zażaleń oraz Spornym). Ogólne Zebranie, zbierające się przynajmniej raz do roku, miało za zadanie rozpatrywanie i opiniowanie projektów w zakresie prawodawstwa, rocznych budżetów i sprawozdań organów admin. państwowej orz odwoałń i zażaleń w związku z ich działalnością. Skład sądzący, urzędujący stale, wydawał orzeczenia w sporach jurysdykcyjnych, kompetencyjnych, zwłszcza w stounkach z władzmi kościelnymi, w sprawach admin.-skarbowych i w związku z wykroczeniami urzędników. III Rada Stanu została zlikwidowana w 1867 r. Większość zachowanego archiwum Rady stanowią akta podzielone n 5 sekcji. Sekcja I obejmuje akta dotyczące spraw ogólnoorgnizacyjnych i personalnych (z dok. od 1829 r.) Rady, Sekcje II i III zawierają akta Wydziału Skarbowo-Admin. i Prawodawczego dotyczące wszytkich resortów zarządu Królestwa Polskiego. W Sekcji IV znjdują się akta wydziału Spornego i Składu Sądzącego związne z wymiarem sprwiedliwości, a w Sekcji V są akta Wydziału Próśb i Zażaleń. Zachowały się ponadto księgi protokołów posiedzeń Wydziałów Rady Sanu z lat 1861-1867. stan zachowania zespołu -ok..100%, zespół zmikrofilmowany
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/186/0/-/57 Względem osób oddalonych ze służby rządowej z zabronieniem przyjęcia ich do niej nadal [m.in. dotyczy: sekretarza biura Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Józefa Bełdowskiego, obwinionego o ukrywanie "ważnego przestępcy politycznego" Aleksandra Waszkowskiego, oraz p.o. gubernatora cywilnego radomskiego Wincentego Piątkowskiego oskarżonego o udział w ruchu narodowym w latach 1861-1862] 1865-1867 0
1/186/0/-/24 Względem pieczęci [dla Rady Stanu, Sekretariatu Stanu i marszałka szlachty; m.in. cennik różnych pieczęci i normatywy] 1861-1865 0
1/186/0/-/19 Względem podawanych list imiennych urzędników Rady Stanu [członków, personelu kancelaryjnego i obrońców] 1861-1866 0
1/186/0/-/9 Względem prezentacji tudzież obchodu uroczystości i dni galowych 1861-1867 0
1/186/0/-/313 Względem projektu do prawa o licytacjach 1858-1866 0
1/186/0/-/16h Względem przepisów o mundurach 1861 0
1/186/0/-/59 Względem przesyłek sekretarzowi stanu przy Radzie Administracyjnej protokołów posiedzeń Ogólnego Zgromadzenia Rady Stanu Królestwa 1865 0
1/186/0/-/18 Względem składanych wiadomości o zmianach zaszłych w służbie co do osób stopnie dworskie posiadających 1862 0
1/186/0/-/23 Względem uiszczania kosztów podróży i diet członkom Rady Stanu nie zamieszkałym w Warszawie 1861-1865 0
1/186/0/-/315 Względem urządzania kaplicy w Zamku [Królewskim w Warszawie w związku z nabożeństwem na otwarcie Rady Stanu] 1861 0
1/186/0/-/54 Względem wydawanych świadectw legitymacyjnych urzędnikom i oficjalistom oraz ich żonom i dzieciom, księgami stałej ludności nie objętych 1864-1867 0
1/186/0/-/46 Względem zanoszonych próśb o wydawanie świadectw z wykonanej przysięgi homagialnej [przez urzędników i uczniów] 1858-1866 0
1/186/0/-/942 "Zbiór Urządzeń Państwa". Organizacja i kompetencje centralnych władz Rosji [Księga I. Zbiór urządzeń Rady Państwa i należących do niej władz rządowych, s. 1-17; Księga II. Zbiór urządzeń Komitetu Ministrów, s. 18-28; Księga IV. Zbiór urządzeń tyczących się ministeriów, s. 29 i n.] b.d. 0
1/186/0/-/913 Žurnal ekstrennago zasedanija Gosudarstvennago Soveta 1862 [numery: 20-39] 1862.03.26-07 0
1/186/0/-/912 Žurnal obyknovenna[go] zasedanija Gosudarstvennago Soveta 1861 [numery: 1 - 19] 1861.10.01-12.12 0
1 2 3 4 ... 23 24 25 26 27 ... 48 49 50 51

Amount of archival material

758

758

0

9.00

9.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.