^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Protokoły Ogólnego Zebrania Senatu.

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 03
- brak danych -
1842-1843

1842 - 1843
polski
Posiedzenie1(22 IX/4 X 1842)Tytuły honorowe: wniosek o przyznanie tytułu hrabiego Antoniemu Wołłowiczowi i jego synom: Joachimowi Józefowi Karolowi i Józefowi Feliksowi, s. 2; Stanisławowi Ignacemu Zboińskiemu, s. 2; Karolowi, Piotrowi, Cyprianowi de Granów Wodzickich, s. 3; Stanisławowi Nałęcz Michałowskiemu, s. 3; Józefowi Kwileckiemu, s. 4; Spory Administracyjne: Alojzego Rowickiego o dopłatę za dostarczone drewno na budowę domów w Łomży, s. 5-12; Allewiacje: wieś Dubica z powodu zniszczeń wojennych, s. 12-13; wieś Czernikowko z powodu gradobicia, s. 13-14; dobra Skarżysko Kościelne z powodu zniszczeń wojennych, s. 15; dobra Cierno z powodu gradobicia, s. 16-17; ekonomia Jeziorko z powodu zniszczeń wojennych, s. 17-19; dom w Warszawie przy ul. Dobrej z powodu wylewu Wisły, s. 19-20; Heroldia: Potwierdzenie szlachectwa dziedzicznego (237 osoby), s. 21-39; Posiedzenie 2 (28 IX/9 X 1842): Spór jurysdykcyjny: o uchylenie wyroku Konsystorza Ewangelickiego ws. unieważnienia małżeństwa Bogumiła Stark z Zofią z Duwerów, s. 21-39; Spór Administracyjny: Macieja Goliszewskiego przeciwko Skarbowi z powodu strat wynikłych z niedotrzymania warunków kontraktu zawartego na dostarczenie drewna do Magazynu Rządowego w Warszawie, s. 40-58; Allewiacje: dobra Sieciechów z powodu wylewu Wisły, s. 59-72; dobra Słupiec, jw., s. 74-75; Heroldia: wniosek o przyznanie tytułu książęcego Pawłowi Sapiesze i jego synom Ksaweremu i Leonowi, s. 76-83; wniosek o przyznanie tytułu hrabiego dla Stanisława Zamoyskiego, Marcelego Łosia, Macieja Kazimierza, Michała Henryka i Zofii Starzeńskich, Marii Borowskiej, Jana Jezierskiego, Kajetana Sierakowskiego, Jana Chryzostoma Mikorskiego i Anastazego Ostrowskiego, s. 82-87; wniosek o przyznanie tytułu barona dla Jana Wyszyńskiego, s. 87-88; potwierdzenie szlachectwa dziedzicznego (124 osoby), s. 89-10; Posiedzenie 3 (3/15 XII 1842) Allewacje: dwór i włościanie dóbr Opole z powodu wylewu Wisły, s. 104-109; dobra Żmudź i Rostok z powodu gradobicia, s. 109-111; dobra Krzymosze (bez podania przyczyny), s. 112-113; dobra Sudoł, s. 113-115; Heroldia: potwierdzenie szlachectwa dziedzicznego (149 osób), s. 115-131; Posiedzenie 4 (23 I/4 II 1843) Spór administracyjny ws. oddania pod sąd Paczyńskiego, b. prezydenta Częstochowy w związku z zarzutem o spowodowanie śmierci Franciszka Leszczyńskiego, s. 133-141; Spór jurysdykcyjny ws. wykorzystania przez Rząd, w sposób nieuzgodniony z wynalazcą, projektu Ludwika Redlicha dot. metod kontroli przędzy bawełnianej i jej wyrobów, s. 141-155; Spór Administracyjny ws. niedotrzymania przez Skarb warunków umowy zawartej z Antonim Kruszewskim, dzierżawcą dóbr Chorzęcin, s. 155-164; Allewiacje: mieszkańcy m. Brześć z powodu zniszczeń wojennych, s. 164-165; dobra Wierzbocice z powodu gradobicia, s. 166-168; dobra Winiary Wiślickie z powodu pożaru, s. 168-169; Heroldia: potwierdzenie szlachectwa dziedzicznego (164 osoby), s. 172-184; Posiedzenie 5 (3/15 III 1843) Spór Administracyjny: skarga Gotliba Laddy przeciwko Skarbowi wniesiona o wzajemny rozrachunek pretensji z dzierżawy Ekonomii Maćków, s. 186-244; skarga [Teresy z Tarczyńskich] Jankowskiej o pretensje z dzierżawy części Starostwa Kazimierskiego, s. 245-248; Allewiacje: włościan gminy Stary Zamość z powodu gradobicia, s. 249-250; dobra Wola Bychowska z powodu pożaru, s. 250-251; dobra Brzezno z powodu klęsk wojennych, s. 252-253; dobra Wierzbocice z powodu gradobicia, s. 253-255; wieś Janowice z powodu gradobicia, s. 255-257; Heroldia: wniosek o przyznanie tytułu hrabiego Ignacemu Komorowskiemu, s. 257-259; potwierdzenie szlachectwa dziedzicznego (121 osób), s. 259-268; Posiedzenie 6 (24 III/5 IV 1843) Wykonanie przysięgi w OZWDRS przez Tymowskiego, prezesa Banku Polskiego, ks. Mieczysława Teniszewa, zarządzającego komunikacjami lądowymi i wodnymi, Eliaszowicza, dyrektora kancelarii namiestnika, Mikołaja Starynkiewicza, członka IX Departamentu, Tomasza Le Bruna, sekretarza stanu przy Radzie Administracyjnej, Petrowa, podsekretarza stanu przy Radzie Administracyjnej, Józefa Brzezińskiego, członka KRS, Jana Karnickiego, pomocnika naczelnego prokuratora w X Departamencie Rządzącego Senatu, s. 270-274; Spory Jurysdykcyjne: prawa sukcesorów po b. właścicielu kolonii Mokotów Antonim Kominku przeciwko Kazimierzowi Smokiewskiemu, dzierżawcy kolonii, s. 275-281; Allewiacje: gmina Lipsko z powodu gradobicia, s. 282-283; dobra Ogrodzienice z powodu gradobicia, s. 283-284; Heroldia: wniosek o przyznanie tytułu hrabiego Wiktorowi Ossolińskiemu, s. 285; potwierdzenie szlachectwa dziedzicznego (91 osób), s. 286-294; Posiedzenie 7(21VI/3 VII 1843) Spór jurysdykcyjny: o prawo do lasu między Józefem Wysockim, proboszczem w Kurzelewie, a urzędem leśnym w Małogoszczy, s. 295-299; Spory Administracyjne: starozakonnych Gutmera i Cukiera przeciwko Skarbowi o odszkodowanie za straty poniesione z zamknięciem części dzierżawionych przez nich karczm w twierdzy Nowogieorgiewsk, s. 300-304; Komornickiego przeciwko Skarbowi z powodu wydatków poniesionych w czasie dzierżawienia ekonomii rządowej Sulików, s. 305-314; Allewiacje: dobra Okoł z powodu gradobicia, s. 314-315; dobra Brzezinko z powodu zniszczeń wojennych, s. 316-317; dobra Dobroń z powodu pożaru, s. 317-319; dobra Dębiny z powodu gradobicia, s. 319-321; dobra Zawieprzyce z powodu wylewu Wieprza, s. 321-323; dobra Żabice z powodu wylewu Wisły, s. 322; dobra Bieganowo z powodu pożaru, s. 323-324; w sprawie rekursu Franciszka Rupniewskiego właściciela dóbr Słupiec, od decyzji OZWDRS w związku z przyznaniem ulgi podatkowej, s. 324-326; Heroldia: wniosek o przyznanie tytułu hrabiowskiego dla Franciszka i Jana Suchodolskich, Jana i Alojzego Poletyło, Józefa i Mikołaja Gurowskich, Bruna Kicińskiego, s. 326-328; potwierdzenie szlachectwa dziedzicznego (152 osoby), s. 328-338; Posiedzenie 8 (6/ 18 IX 1843) Spór jurysdykcyjny: sukcesorów Wawrzyńca Surowieckiego przeciwko funduszowi edukacyjnemu tj. zmiana legatu ustanowionego przez Surowieckiego, a przeznaczonego na kształcenie uczniów w szkołach Pijarów i na Uniwersytecie Warszawskim, s. 340-344; Spór Administracyjny: Michała Matuszewskiego, dzierżawcy ekonomii rządowej Mąkolin, przeciwko Skarbowi o zmianę warunków dzierżawy, s. 344-351; Agnieszki Mączyńskiej, przeciwko Skarbowi o przyznanie jej prawa do kompetencji ze starostwa Mokrskiego, s. 351-360; Stanisława Chmielewskiego, dzierżawcy folwarku Dobroszyn, przeciwko Skarbowi o odszkodowanie za poniesione straty, s. 360-364; Allewiacje: dobra Brojec i Wardzyn z powodu gradobicia, s. 364-366; dobra Grzybowa Góra i Jagodne jw., s. 364-366; Heroldia: wniosek o przyznanie tytułu hrabiego dla: Feliksa Łubieńskiego, Leopolda Władysława i Rozalii Ostroróg, s. 366; przyznanie szlachectwa dziedzicznego (99 osoby), s. 368-374; Posiedzenie 9 (21 X/2 XI 1843) Spory Administracyjne: Dominika Boczarskiego, dzierżawcy propinacji w dobrach Końskowolsko-Puławskich, przeciwko Skarbowi z tytułu poniesionych strat, s. 376-383; Kazimierza Wydrychewicza, dzierżawcy dóbr Boiska, przeciwko Skarbowi z powodu strat poniesionych wskutek zniesienia części robocizny, s. 383-391; Gotliba Laddy, b. dzierżawcy Ekonomii Maćków, przeciwko Skarbowi o nieprawidłową wysokość udzielonej mu asekuracji, s; 391-396; właściciela wójtostwa Dobrzyński przeciwko Skarbowi o zwrot nadpłaconego podatku podymnego, s. 396-398; P. Poths, właściciela dóbr Łomianki, przeciwko Rządowi Gubernialnemu Mazowieckiemu ws. wynagrodzenia za dostawę produktów dla wojska rosyjskiego w 1831 r., s. 398-399; starozakonnych Leyzera Kwaśniaka i Jankla Czapnika oskarżonych o defraudację przeciwko Skarbowi, s. 399-403; Allewiacje: dobra Tarchomin z powodu wylewu rzeki Wisły, s. 403-406; dobra Gocły z powodu wojny, s. 406-409; dobra Suchawola z powodu gradobicia, s. 409-412; dobra Rokitno z powodu gradobicia, s. 412-414; dobra Czaple i Zakrzewo z powodu pożaru, s. 414-417; Heroldia: wniosek o przyznanie tytułu hrabiego Janowi Krukowieckiemu i tytułu barona Józefowi Horochowi, s. 417-418; potwierdzenie szlachectwa (125 osób), s. 419-429; Posiedzenie 10 (22 XI/4 XII 1843) Spór Administracyjny: Szymona Kożuchowskiego, dzierżawcy folwarku Babie, przeciwko Skarbowi o niedotrzymanie warunków dzierżawy, s. 431-440; Allewiacje: dobra Grubale i Stok z powodu gradobicia, s. 440-442; dobra Jedlnia z powodu gradobicia, s. 443-444; właściciela domu w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej nr hip. 2993 z powodu pożaru, s. 444-446; dobra Żabieniec i Garbatka z powodu wojny, s. 446-448; Heroldia: wniosek o przyznanie tytułu Kawalera Państwa Francuskiego Józefowi Falk Regulskiemu, s. 448-449; przyznanie szlachectwa dziedzicznego (83 osoby), s. 449-456.
- brak danych - 616
księga - brak danych -
- brak danych -
456 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8
...
13 14 15 16

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.