Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Ogólne Zebranie Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - [1829-1840] 1841-1876 [1877-1879]
Obszczeje Sobranije Warszawskich Diepartamientow Prawitielstwujuszczego Sienata 1829 - 1840
1841 - 1876
1877 - 1879
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes ze wstępem
Po likwidacji w roku 1841 II Rady Stanu Królestwa Polskiego i Sądu Najwyższej Instancji Królestwa Polskiego, powołano mocą ukazu cesarskiego z 6/ 18 IX t. r. dwa departamenty IX i X - Rządzącego Senatu oraz Ogólne Zebranie tychże departamentów. Departament IX przejął atrybucje Sądu Najwyższej Instancji w sprawach cywilnych, natomiast Departament X miał "ostatecznie" wyrokować w sprawach kryminalnych, stosując, do czasu nowej kodyfikacji karnej, przepisy dotychczasowe. Na Ogólne Zebranie Warszawskich Departamentów ukaz przeniósł obowiązek "rozpoznawania wszelkich spraw", jakie należały do atrybucji II Rady Stanu Królestwa Polskiego, z wyłączeniem budżetu Królestwa, rozsądzanie spraw z zakresu kompetencji władz państwowych i ich konfliktów kompetycyjnych z władzami kościelnymi, orzekanie w sprawach sądownictwa administracyjnego, w sprawach o wykroczenia urzędników państwowych, rozpatrywanie niektórych spraw skarbowych. Ogólne Zebranie zajmowało się także zatwierdzaniem praw szlacheckich i nadawaniem tytułów honorowych. Ogólne Zebranie zostało zniesione ukazem cesarskimi z 24 V/5 VI 1861 r. W jego miejsce powołano III Radę Stanu Królestwa Polskiego, która wraz z kompetencjami przejęła także bibliotekę i akta Ogólnego Zebrania. Oba Departamenty zlikwidowane zostały w lipcu 1876 r., w związku z ogólną reformą sądownictwa w Królestwie Polskim. Ich kompetencje przejęły Departamenty Sądowe Senatu Rządzącego w Petersburgu. Akta Ogólnego Zebrania Warszawskich Departamentów Rządzącego zostały podzielone na dwie serie: protokoły posiedzeń i akta spraw z zachowaniem sygnatury ciągłej. Pierwszą serię tworzą protokoły posiedzeń (31 ksiąg; sygn. 1-31). Obejmują one lata 1842-186 i zawierają sprawy związane ze sporami administracyjnymi i jurysdykcyjnymi, sprawy alewiacyjne, heraldyczne i tytułów honorowych, personalne (nominacje, zwolnienia). Seria druga to akta spraw, wyodrębnione podczas porządkowania w variach i dissolutach Oddziału II. Nie stanowią one zwartego fragmentu zespołu, lecz przypadkowy zbiór jego szczątków, na które składają się materiały organizacyjne, personalne i akta spraw. Liczą one 22 j.a. (sygn. 32-53). Stan zachowania zespołu nie do ustalenia; 1993-50 j.a., 1,4 m.b.; 1995-51 j.a., 2 m.b.; 2009-51 j.a., 2015-53 j.a., 2 mb, 2017-53 j.a., 3 mb
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 53 10586
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/187/0/-/48 Żurnał Obszczago Sobranija Warszawskich Diepartamientow Prawitielstwujuszczago Sienata. 1856 43
1/187/0/-/36 Organizacja sądownictwa w Królestwie Polskim. 1856 46
1/187/0/-/20 Żurnały Obszczago Sobranija Warszawskich Diepartamientow Prawitielstwujuszczago Sienata LXXXV- XCI. 1856 246
1/187/0/-/42 Akta Edwarda Grabowskiego obrońcy przy Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu w sprawie Floriana Biernackiego przeciwko Antoniemu Skórskiemu w przedmiocie zastrzelenia psa. 1855 84
1/187/0/-/18 Żurnały Obszczago Sobranija Warszawskich Diepartamientow Prawitielstwujuszczago Sienata LXXXI-LXXXIV, 1855. 1855 291
1/187/0/-/47 [Pismo Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu skierowane do Naczelnego Prokuratora przy OZWDRS ws. układania miesięcznych list płac]. 1855 2
1/187/0/-/19 Protokoły Senatu LXXXI-LXXXIV. 1855 200
1/187/0/-/16 Protokoły Ogólnego Zebrania Senatu 1854-1856. 1854-1856 499
1/187/0/-/15 Żurnały Obszczago Sobranija Warszawskich Diepartamientow Prawitielstwujuszczago Sienata LXXII-LXXIX, 1854. 1854 316
1/187/0/-/17 Protokoły Ogólnego Zebrania Senatu LXXII-LXXIX. 1854 301
1/187/0/-/39 [Papiery Komisji Przygotowawczej przy Ogólnym Zebraniu Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu - wykazy spraw będących na ukończeniu]. 1853-1855 11
1/187/0/-/14 Protokoły Ogólnego Zebrania Senatu 68-71, 1853. 1853 125
1/187/0/-/13 Żurnały Obszczago Sobranija Warszawskich Diepartamientow Prawitielstwujuszczago Sienata 68-71,1853. 1853 125
1/187/0/-/52 Raport Komisji Ogólnego Zebrania Senatu w przedmiocie ustawy o przysięgach. 1853 187
1/187/0/-/38 [Skarga Jana Rzeszotarskiego, właściciela dóbr Monice Jeziory i Kłocko, przeciwko Prokuratorii Królestwa Polskiego ws. dzierżawy folwarku w Sieradzu, skierowana do Ogólnego Zebrania Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu]. 1852 30
1 2 3 4

Amount of archival material

53

53

0

3.00

3.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.