Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Ogólne Zebranie Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - [1829-1840] 1841-1876 [1877-1879]
Obszczeje Sobranije Warszawskich Diepartamientow Prawitielstwujuszczego Sienata 1829 - 1840
1841 - 1876
1877 - 1879
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes ze wstępem
Po likwidacji w roku 1841 II Rady Stanu Królestwa Polskiego i Sądu Najwyższej Instancji Królestwa Polskiego, powołano mocą ukazu cesarskiego z 6/ 18 IX t. r. dwa departamenty IX i X - Rządzącego Senatu oraz Ogólne Zebranie tychże departamentów. Departament IX przejął atrybucje Sądu Najwyższej Instancji w sprawach cywilnych, natomiast Departament X miał "ostatecznie" wyrokować w sprawach kryminalnych, stosując, do czasu nowej kodyfikacji karnej, przepisy dotychczasowe. Na Ogólne Zebranie Warszawskich Departamentów ukaz przeniósł obowiązek "rozpoznawania wszelkich spraw", jakie należały do atrybucji II Rady Stanu Królestwa Polskiego, z wyłączeniem budżetu Królestwa, rozsądzanie spraw z zakresu kompetencji władz państwowych i ich konfliktów kompetycyjnych z władzami kościelnymi, orzekanie w sprawach sądownictwa administracyjnego, w sprawach o wykroczenia urzędników państwowych, rozpatrywanie niektórych spraw skarbowych. Ogólne Zebranie zajmowało się także zatwierdzaniem praw szlacheckich i nadawaniem tytułów honorowych. Ogólne Zebranie zostało zniesione ukazem cesarskimi z 24 V/5 VI 1861 r. W jego miejsce powołano III Radę Stanu Królestwa Polskiego, która wraz z kompetencjami przejęła także bibliotekę i akta Ogólnego Zebrania. Oba Departamenty zlikwidowane zostały w lipcu 1876 r., w związku z ogólną reformą sądownictwa w Królestwie Polskim. Ich kompetencje przejęły Departamenty Sądowe Senatu Rządzącego w Petersburgu. Akta Ogólnego Zebrania Warszawskich Departamentów Rządzącego zostały podzielone na dwie serie: protokoły posiedzeń i akta spraw z zachowaniem sygnatury ciągłej. Pierwszą serię tworzą protokoły posiedzeń (31 ksiąg; sygn. 1-31). Obejmują one lata 1842-186 i zawierają sprawy związane ze sporami administracyjnymi i jurysdykcyjnymi, sprawy alewiacyjne, heraldyczne i tytułów honorowych, personalne (nominacje, zwolnienia). Seria druga to akta spraw, wyodrębnione podczas porządkowania w variach i dissolutach Oddziału II. Nie stanowią one zwartego fragmentu zespołu, lecz przypadkowy zbiór jego szczątków, na które składają się materiały organizacyjne, personalne i akta spraw. Liczą one 22 j.a. (sygn. 32-53). Stan zachowania zespołu nie do ustalenia; 1993-50 j.a., 1,4 m.b.; 1995-51 j.a., 2 m.b.; 2009-51 j.a., 2015-53 j.a., 2 mb, 2017-53 j.a., 3 mb
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 53 10586
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/187/0/-/09 Protokoły Zebrania Ogólnego Senatu XLI-LV, 1849-1850. 1849-1850 374
1/187/0/-/51 [Przyznanie odznak i orderów za długoletnią pracę urzędnikom zarządów wojennych i miejskich]. 1837 22
1/187/0/-/52 Raport Komisji Ogólnego Zebrania Senatu w przedmiocie ustawy o przysięgach. 1853 187
1/187/0/-/49 [Raporty Komisji Senatu do Ogólnego Zebrania Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu ws. zmian w ustawie o szlachectwie]. 1837-1858 84
1/187/0/-/38 [Skarga Jana Rzeszotarskiego, właściciela dóbr Monice Jeziory i Kłocko, przeciwko Prokuratorii Królestwa Polskiego ws. dzierżawy folwarku w Sieradzu, skierowana do Ogólnego Zebrania Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu]. 1852 30
1/187/0/-/33 Skorowidz akt b. Rady Stanu od nr 1 do 3334 (1842) i Ogólnego Zebrania Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu od dnia 1 października 1842 do 1851 r. 1842-1851 143
1/187/0/-/34 Sprawozdania IX Departamentu Rządzącego Senatu od r. 1842/43 do 1851. Skorowidz. 1842-1851 242
1/187/0/-/32 [Ukaz cesarski o powołaniu Ogólnego Zebrania Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, etat kancelarii Departamentów, zanoszenie i rozpoznawanie skarg na wyroki]. 1841-1842 29
1/187/0/-/53 [Zaskarżenie wyroku Sądu Apelacyjnego z listopada 1867 r. do IX Departamentu Rządzącego Senatu dotyczącego sprawy Ignacego i Józefy Piątkowskich właścicieli dóbr Smardzewa o podział majątku]. 1867 12
1/187/0/-/48 Żurnał Obszczago Sobranija Warszawskich Diepartamientow Prawitielstwujuszczago Sienata. 1856 43
1/187/0/-/29 Żurnały Obszczago Sobranija Warszawskich Diepartamientow Prawitielstwujuszczago Sienata 108-113, 1860. 1860 243
1/187/0/-/13 Żurnały Obszczago Sobranija Warszawskich Diepartamientow Prawitielstwujuszczago Sienata 68-71,1853. 1853 125
1/187/0/-/22 Żurnały Obszczago Sobranija Warszawskich Diepartamientow Prawitielstwujuszczago Sienata 92-95. 1857 171
1/187/0/-/25 Żurnały Obszczago Sobranija Warszawskich Diepartamientow Prawitielstwujuszczago Sienata 96-103. 1858 164
1/187/0/-/27 Żurnały Obszczago Sobranija Warszawskich Diepartamientow Prawitielstwujuszczago Sienata (CIV-CVII). 1859 138
1 2 3 4

Amount of archival material

53

53

0

3.00

3.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.