Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Ogólne Zebranie Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - [1829-1840] 1841-1876 [1877-1879]
Obszczeje Sobranije Warszawskich Diepartamientow Prawitielstwujuszczego Sienata 1829 - 1840
1841 - 1876
1877 - 1879
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes ze wstępem
Po likwidacji w roku 1841 II Rady Stanu Królestwa Polskiego i Sądu Najwyższej Instancji Królestwa Polskiego, powołano mocą ukazu cesarskiego z 6/ 18 IX t. r. dwa departamenty IX i X - Rządzącego Senatu oraz Ogólne Zebranie tychże departamentów. Departament IX przejął atrybucje Sądu Najwyższej Instancji w sprawach cywilnych, natomiast Departament X miał "ostatecznie" wyrokować w sprawach kryminalnych, stosując, do czasu nowej kodyfikacji karnej, przepisy dotychczasowe. Na Ogólne Zebranie Warszawskich Departamentów ukaz przeniósł obowiązek "rozpoznawania wszelkich spraw", jakie należały do atrybucji II Rady Stanu Królestwa Polskiego, z wyłączeniem budżetu Królestwa, rozsądzanie spraw z zakresu kompetencji władz państwowych i ich konfliktów kompetycyjnych z władzami kościelnymi, orzekanie w sprawach sądownictwa administracyjnego, w sprawach o wykroczenia urzędników państwowych, rozpatrywanie niektórych spraw skarbowych. Ogólne Zebranie zajmowało się także zatwierdzaniem praw szlacheckich i nadawaniem tytułów honorowych. Ogólne Zebranie zostało zniesione ukazem cesarskimi z 24 V/5 VI 1861 r. W jego miejsce powołano III Radę Stanu Królestwa Polskiego, która wraz z kompetencjami przejęła także bibliotekę i akta Ogólnego Zebrania. Oba Departamenty zlikwidowane zostały w lipcu 1876 r., w związku z ogólną reformą sądownictwa w Królestwie Polskim. Ich kompetencje przejęły Departamenty Sądowe Senatu Rządzącego w Petersburgu. Akta Ogólnego Zebrania Warszawskich Departamentów Rządzącego zostały podzielone na dwie serie: protokoły posiedzeń i akta spraw z zachowaniem sygnatury ciągłej. Pierwszą serię tworzą protokoły posiedzeń (31 ksiąg; sygn. 1-31). Obejmują one lata 1842-186 i zawierają sprawy związane ze sporami administracyjnymi i jurysdykcyjnymi, sprawy alewiacyjne, heraldyczne i tytułów honorowych, personalne (nominacje, zwolnienia). Seria druga to akta spraw, wyodrębnione podczas porządkowania w variach i dissolutach Oddziału II. Nie stanowią one zwartego fragmentu zespołu, lecz przypadkowy zbiór jego szczątków, na które składają się materiały organizacyjne, personalne i akta spraw. Liczą one 22 j.a. (sygn. 32-53). Stan zachowania zespołu nie do ustalenia; 1993-50 j.a., 1,4 m.b.; 1995-51 j.a., 2 m.b.; 2009-51 j.a., 2015-53 j.a., 2 mb, 2017-53 j.a., 3 mb
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 53 10586
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/187/0/-/37 [Pismo Prokuratorii Generalnej do namiestnika Królestwa Polskiego w sprawie dóbr pojezuickich Białołęka dzierżawionych przez Aleksandra Pruszaka]. 1841-1845 129
1/187/0/-/45 [Pismo Komisji Emerytalnej do sekretarza stanu przy Radzie Stanu ws. stanu służby Franciszka Jaźwińskiego, referendarza stanu przy Ogólnym Zebraniu Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu]. 1841-1843 7
1/187/0/-/32 [Ukaz cesarski o powołaniu Ogólnego Zebrania Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, etat kancelarii Departamentów, zanoszenie i rozpoznawanie skarg na wyroki]. 1841-1842 29
1/187/0/-/40 Akta Aleksandra Bryndzy obrońcy przy Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu w sprawie Fortunata Biegańskiego przeciwko Prokuratorii Królestwa Polskiego w sprawie funduszu religijnego. 1840-1855 92
1/187/0/-/41 Akta Antoniego Dziekońskiego obrońcy przy Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu w sprawie księdza Marcina Wojciechowskiego przeciwko Antoniemu Moczulskiemu w sprawie biegu posesji i jej granicy. [1837]-1862 326
1/187/0/-/49 [Raporty Komisji Senatu do Ogólnego Zebrania Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu ws. zmian w ustawie o szlachectwie]. 1837-1858 84
1/187/0/-/51 [Przyznanie odznak i orderów za długoletnią pracę urzędnikom zarządów wojennych i miejskich]. 1837 22
1/187/0/-/50 Akta Franciszka Popielewskiego obrońcy przy Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu dotyczą sprawy sukcesorów Alfonsa […] przeciwko skarbowi Królestwa Polskiego. 1829-1848 169
1 2 3 4

Amount of archival material

53

53

0

3.00

3.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.