Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Ogólne Zebranie Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - [1829-1840] 1841-1876 [1877-1879]
Obszczeje Sobranije Warszawskich Diepartamientow Prawitielstwujuszczego Sienata 1829 - 1840
1841 - 1876
1877 - 1879
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes ze wstępem
Po likwidacji w roku 1841 II Rady Stanu Królestwa Polskiego i Sądu Najwyższej Instancji Królestwa Polskiego, powołano mocą ukazu cesarskiego z 6/ 18 IX t. r. dwa departamenty IX i X - Rządzącego Senatu oraz Ogólne Zebranie tychże departamentów. Departament IX przejął atrybucje Sądu Najwyższej Instancji w sprawach cywilnych, natomiast Departament X miał "ostatecznie" wyrokować w sprawach kryminalnych, stosując, do czasu nowej kodyfikacji karnej, przepisy dotychczasowe. Na Ogólne Zebranie Warszawskich Departamentów ukaz przeniósł obowiązek "rozpoznawania wszelkich spraw", jakie należały do atrybucji II Rady Stanu Królestwa Polskiego, z wyłączeniem budżetu Królestwa, rozsądzanie spraw z zakresu kompetencji władz państwowych i ich konfliktów kompetycyjnych z władzami kościelnymi, orzekanie w sprawach sądownictwa administracyjnego, w sprawach o wykroczenia urzędników państwowych, rozpatrywanie niektórych spraw skarbowych. Ogólne Zebranie zajmowało się także zatwierdzaniem praw szlacheckich i nadawaniem tytułów honorowych. Ogólne Zebranie zostało zniesione ukazem cesarskimi z 24 V/5 VI 1861 r. W jego miejsce powołano III Radę Stanu Królestwa Polskiego, która wraz z kompetencjami przejęła także bibliotekę i akta Ogólnego Zebrania. Oba Departamenty zlikwidowane zostały w lipcu 1876 r., w związku z ogólną reformą sądownictwa w Królestwie Polskim. Ich kompetencje przejęły Departamenty Sądowe Senatu Rządzącego w Petersburgu. Akta Ogólnego Zebrania Warszawskich Departamentów Rządzącego zostały podzielone na dwie serie: protokoły posiedzeń i akta spraw z zachowaniem sygnatury ciągłej. Pierwszą serię tworzą protokoły posiedzeń (31 ksiąg; sygn. 1-31). Obejmują one lata 1842-186 i zawierają sprawy związane ze sporami administracyjnymi i jurysdykcyjnymi, sprawy alewiacyjne, heraldyczne i tytułów honorowych, personalne (nominacje, zwolnienia). Seria druga to akta spraw, wyodrębnione podczas porządkowania w variach i dissolutach Oddziału II. Nie stanowią one zwartego fragmentu zespołu, lecz przypadkowy zbiór jego szczątków, na które składają się materiały organizacyjne, personalne i akta spraw. Liczą one 22 j.a. (sygn. 32-53). Stan zachowania zespołu nie do ustalenia; 1993-50 j.a., 1,4 m.b.; 1995-51 j.a., 2 m.b.; 2009-51 j.a., 2015-53 j.a., 2 mb, 2017-53 j.a., 3 mb
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/187/0/-/31 Protokół 114 posiedzenia Ogólnego Zebrania Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu. 1861 59
1/187/0/-/32 [Ukaz cesarski o powołaniu Ogólnego Zebrania Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, etat kancelarii Departamentów, zanoszenie i rozpoznawanie skarg na wyroki]. 1841-1842 29
1/187/0/-/33 Skorowidz akt b. Rady Stanu od nr 1 do 3334 (1842) i Ogólnego Zebrania Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu od dnia 1 października 1842 do 1851 r. 1842-1851 143
1/187/0/-/34 Sprawozdania IX Departamentu Rządzącego Senatu od r. 1842/43 do 1851. Skorowidz. 1842-1851 242
1/187/0/-/35 [Organizacja, kompetencje i otwarcie OZWDRS]. 1842 57
1/187/0/-/36 Organizacja sądownictwa w Królestwie Polskim. 1856 46
1/187/0/-/37 [Pismo Prokuratorii Generalnej do namiestnika Królestwa Polskiego w sprawie dóbr pojezuickich Białołęka dzierżawionych przez Aleksandra Pruszaka]. 1841-1845 129
1/187/0/-/38 [Skarga Jana Rzeszotarskiego, właściciela dóbr Monice Jeziory i Kłocko, przeciwko Prokuratorii Królestwa Polskiego ws. dzierżawy folwarku w Sieradzu, skierowana do Ogólnego Zebrania Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu]. 1852 30
1/187/0/-/39 [Papiery Komisji Przygotowawczej przy Ogólnym Zebraniu Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu - wykazy spraw będących na ukończeniu]. 1853-1855 11
1/187/0/-/40 Akta Aleksandra Bryndzy obrońcy przy Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu w sprawie Fortunata Biegańskiego przeciwko Prokuratorii Królestwa Polskiego w sprawie funduszu religijnego. 1840-1855 92
1/187/0/-/41 Akta Antoniego Dziekońskiego obrońcy przy Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu w sprawie księdza Marcina Wojciechowskiego przeciwko Antoniemu Moczulskiemu w sprawie biegu posesji i jej granicy. [1837]-1862 326
1/187/0/-/42 Akta Edwarda Grabowskiego obrońcy przy Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu w sprawie Floriana Biernackiego przeciwko Antoniemu Skórskiemu w przedmiocie zastrzelenia psa. 1855 84
1/187/0/-/43 Akta Wojciecha Helcla mecenasa przy Radzie Stanu w sprawie Agnieszki Riese przeciwko Franciszkowi Riese o rozwód. 1872-1875 65
1/187/0/-/44 Akta Kazimierza Paszkiewicza obrońcy przy Senacie w sprawie Pelagii Babskiej przeciwko sukcesorom Piaseckiego o eksmisję. 1866-1879 96
1/187/0/-/45 [Pismo Komisji Emerytalnej do sekretarza stanu przy Radzie Stanu ws. stanu służby Franciszka Jaźwińskiego, referendarza stanu przy Ogólnym Zebraniu Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu]. 1841-1843 7
1 2 3 4

Amount of archival material

53

53

0

3.00

3.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.