Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Papiery generała Rohlanda

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1819-1831
- brak danych - 1819 - 1831
- brak danych - tak
archiwa prywatne i spuścizny - - polski
niemiecki
francuski
inwentarz książkowy Yes ze wstępem
Jest to spuścizna archiwalna generała wojsk polskich Franciszka Maksymiliana Rohlanda /1779 lub 1880 - 1860/, który w czasie Powstania Listopadowego był dowódcą brygady w 2 dywizji piechoty. Brygada ta uczestniczyła w bitwie pod Olszynką Grochowską, a potem walczyła na Litwie w dywizji dowodzonej przez gen. A. Giełguda. Po przekroczeniu w lipcu 1831 r. granicy pruskiej gen. Rohland został internowany, a po powrocie do Warszwawy zesłany w 1832 r. do Wołogdy. Później nie brał już udziału w życiu publicznym. Papiery gen. Rohlanda zakupiono z rąk prywatnych w 1961 r. Wśród tych papierów 1 j.a. dotyczy 7 pułku piechoty z lat 1819 - 1826, 2 j.a. zawierają korespondencję gen. Rohlanda z władzami pruskimi z okresu internowania w 1831 r.; pozostałe stanowią akta wojskowe z okresu Powstania Listopadowego /rozkazy dzienne, raporty, listy imienne oficerów i żołnierzy, sprawy zaopatrzenia/ stan zachowania nie do ustalenia; poprzednią karte sporządzil w 1998 r. M. Jezierski
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/201/0/-/01 [Papiery 7 pułku piechoty liniowej pod dowództwem pułkownika Franciszka Rohlanda]. 1819-1826 0
1/201/0/-/02 Akta tyczące się korespondencji korpusu wojska polskiego pod dowództwem J.W. Generała Rohlanda zostającym z J.W. Generałem Wojsk Pruskich Stülpnagel*. VII 1831-IX 1831 0
1/201/0/-/03 [Korespondencja między generałem Rohlandem a pruskim generałem Stülpnaglem, generałem Karolem Kraftem i innymi wyższymi oficerami pruskimi]*. IX 1831-X 1831 0
1/201/0/-/04 [List gen. Bryg. Rohlanda do Krafta. List Gabriela Ogińskiego do gen. Rohlanda]. 1831 0
1/201/0/-/05 [Wypis miast i parafii, w których mają stacjonować polscy oficerowie i polskie wojsko z korpusów gen. Rohlanda i gen. Dezyderego Chłapowskiego oraz inne dokumenty dotyczące pobytu wojsk polskich na terytorium Prus]. VIII 1831 0
1/201/0/-/06 Listy żołnierzy do rozdziału na garnizowny [sporządzone według jednostek grupy wojsk gen. Rohlanda]. VIII 1831 0
1/201/0/-/07 Lista oficerów korpusu wojska polskiego [pod dowództwem gen. Rohlanda] do rozdizału na kwatery. VIII 1831 0
1/201/0/-/08 Etat nominativ des officiers de tout le corps de l'armée polonaise au camp ? Pakomonen prémiers quinze jours au mois Juillet 1831. Dat[um] le 7 d'Ao?t 1831 [Listy iimienne oficerów wszystkich korpusów armii polskiej stacjonującej w obozie Packmohnen przedstawiono dla pierwszych 15 dni lipca 1831. Sporządzono 7 VIII 1831 r.]* VII 1831-VIII 1831 0
1/201/0/-/09 Etat nominatif des officiers de tout le Corps de l'armée polonaise au camp ? Packomon présenté pour les pr?miers quinze jjours au mois d''Ao?t 11831. Datum 7 d'Ao?t 1831 [Listy imienne oficerów wszystkich korpusów polskiej armii stacjonujących w packomohnen przedstawiono dla pierwszych 15 dni sierpnia 1831 r. Sporządzono 7 VIII 1831 r.]* VIII 1831 0
1/201/0/-/10 [Listy wypłat żołdu żołnierzy oddziałów korpusu gen. Rohlanda]. VIII 1831 0
1/201/0/-/11 [Koszty wyżywienia i żołd wypłacany przez rzą pruski w lipcu 1831 r.] VII 1831-VIII 1831 0
1/201/0/-/12 Podania kosztów za żywność przez Rząd Pruski za 1. połowę sierpnia. VIII 1831 0
1/201/0/-/13 [Koszt wyżywienia i żołd wypłacany prze rzą pruski w drugiej połowie sierpnia]. VIII 1831-IX 1831 0
1/201/0/-/14 Etat numerique de differents effets d'habillements. Dat[um] le 7 d'Aboût 1831 [Wykazy liczbowe odzieży przeznaczone dla żołnierzy poszczególnych oddziałów wojska polskiego, które przekroczyło granicę pruską. Sporządzono 7 VIII 1831 r.] VIII 1831 0
1/201/0/-/15 [Stany liczbowe grupy gen. Rohlanda, wykazy imienne oficerów, weryfikacje stopni wojskowych, prośby o awans i wypłaty żołdu, raporty, korespondencja]. VII 1831-X 1831 0
1 2

Amount of archival material

22

22

0

0.50

0.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.