Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Audytoriat Polowy Wojsk w Królestwie Polskim

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1854-1880
Polewoj Auditoriat Wojsk w Carstwie Polskom 1854 - 1880
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes ze wstepem i ndeksami: osobowym i geograficzno-rzeczowym,
Audytoriat Polowy, rosyjski sąd wyższy rewizyjny, rozpoczął działalność na ziemiach Królestwa Polskiego w 1831 r. Stanowił wtedy dział sądowy sztabu głównego rosyjskiej I Armi Czynnej. W tym charakterze funkcjonował do 1874 r. zmieniając nieco nazwę w związku z reorganizacjami. Od 1831 do 1863 r. kierowano do Audytoriatu w drodze rewizji, wyroki niższych sądów wojskowych nie tylko w sprawach oficerów i żołnierzy służących w I Armii, lecz również osób cywilnych oskarżonych o przestępstwa polityczne. W czasie powstania styczniowego, skutkiem zmiany odpowiednich przepisów, Audytoriat Polowy miał rozpatrywać sprawy tylko tych osób cywilnych, które z racji swej pozycji społecznej mogłyby odgrywać szczegónie doniosła rolę polityczną, oraz tych, które uważano za wiarołomców wobec rządu rosyjskiego np. dymisjonowanych wojskowych i urzędników. Z akt Audytoriatu Polowego znaczna część uległa zagładzie. W AGAD znajdują się jedynie akta procesu Romulada Traugutta, jego współpracowników w Rządzie Narodowym i innych osób oskarżonych o działalność niepodległościową (m. in.: Antoniego Rozmanitha, kpt. Apolinarego Ordyńca, ppłka Walerego Wróblewskiego). Ponadto: akta dotyczące procesu dymisjonowanego żołnierza Karola Budziszewskiego i żandarma Józefa Zemaka, oskarżonych o udział w powstaniu styczniowym. stan zachowania zespołu około 0,2% w stosunku do roku 1939, zespół częściowo zmikrofilmowany, poprzednią kartę sporządziła F. Ramotowska i w 2005 r. M. Michalska
Units in the collection::
Reference code Title Dates Number of scans
1/240/0/-/1 Wojenno - Sudnoje Dieło rieszennoje w Polewom Auditoriatie i konfirmowannoje Gławnokomandujuszczim Wojskami Warszawskago Wojennago Okruga. Po I Otdieleniju. O dworianinie Kazimirie Triepkie sużdiennom za uczastie w miatieże. [Sprawa rozstrzygana przed Audytoriatem Polowym i zatwierdzana przez Głównodowodzącego Wojskami Warszawskiego Wojennego Okręgu. Wydział I. Sprawa dotycząca szlachcica Kazimierza Trepki sądzonego za udział w powstaniu]. 1863 143
1/240/0/-/2 Wojenno - Sudnoje Dieło rieszennoje w Polewom Auditoriatie i konfirmowannoje Gławno - Komandujuszczim Wojskami Warszawskago Wojennago Okruga. Po I Otdieleniju. Ob otstawnom podporuczikie Titie Pielletijerie i mieszczanach m. Głowna Rawskago ujezda Janie Zielinskom, Antonie Rossiakie sużdiennych za uczastie w miatieże. [Sprawa rozstrzygana przed Audytoriatem Polowym i zatwierdzona przez Głównodowodzącego Wojskami Warszawskiego Okręgu Wojennego. Wydział I. Sprawa dotycząca emerytowanego podporucznika Tytusa Pelletiera i mieszczan z miasta Główna w rawskim powiecie: Jana Zielińskiego, Antoniego Rosiaka, sądzonych za udział w powstaniu]. 1865-1866 150
1/240/0/-/3 Wojenno - Sudnoje Dieło rieszennoje w Polewom Auditoriatie i konformowannoje Gławno - Komandujuszczim Wojskami Warszawskago Wojennogo Okruga. Po I Otdieleniju. Ob otstawnom kanonierie Karle Budziszewskom sużdiennom za uczastie w powieszenii kuznieca [Jana] Engiela i drugija priestuplenija. [Sprawa rozstrzygana przed Audytoriatem Polowym i zatwierdzona przez Głównodowodzącego Wojskami Warszawskiego Okręgu Wojennego. Wydział I. Sprawa dotycząca emerytowanego kanoniera Karola Budziszewskiego, sądzonego za uczestnictwo w powieszeniu kowala Jana Engela i za inne przestępstwa]. 1866-1867 85
1/240/0/-/4 Wojennosudnoje Dieło rieszennoje w Polewom Auditoriatie i konfirmowannoje Gławnokomandujuszczim Wojskami Warszawskago Wojennago Okruga. Po II Otdieleniju. O dworianinie Juziefie Stokowskom, mieszczanach Juziefie Karczmarskom, Juziefie Klatkowskom, Biernardie Kraje i Ludwikie Skowronskom sużdiennych za uczastie w miatieże. [Sprawa rozstrzygana przed Audytoriatem Polowym i zatwierdzona przez Głównodowodzącego Wojskami Warszawskiego Okręgu Wojennego. Wydział II. Sprawa dotycząca szlachcica Józefa Stokowskiego, mieszczan: Józefa Karczmarskiego, Józefa Klatkowskiego, Bernarda Kraj i Ludwika Skowrońskiego, sądzonych za udział w powstaniu]. 1863 129
1/240/0/-/5 Dieło rieszennoje w Polewom Auditoriatie i konfirmowannoje Gławno - Komandujuszczim Wojskami Warszawskago Wojennago Okruga. Po II Otdieleniju. O kriestjanach zgierżskago okruga kolonii Jendrżejew Walentije Owczariekie, Tomasze Andrzejewskom i Francyszkie Białkowskom sużdiennych za ubijstwo. [Sprawa rozstrzygana przed Audytoriatem Polowym i zatwierdzona przez Głównodowodzącego Wojskami Warszawskiego Okręgu Wojennego. Wydział II. Sprawa dotycząca chłopów z kolonii Jędrzejów, w okręgu zgierskim: Walentego Owczarka, Tomasza Andrzejewskiego i Franciszka Białkowskiego sądzonych za morderstwo]. 1863-1864, 1868 196
1/240/0/-/6 Wojenno - Sudnoje Dieło rieszennoje w Polewom Auditoriatie i konfirmowannoje Gławnokomandujuszczim Wojskami Warszawskago Wojennogo Okruga. Po II Otdieleniju. O dworianinie Stiepanie Krienżelewskom, władielce litografii w g. Warszawie, Kajetanie Strupczewskom, synie organista Osipie Rybickom, kupieczeskom prikaszczikie Stiepanie Richtierie, kupce France Fieliksie Rozmanitie, bratie jego Antonie Rozmanitie, doczeri aptiekaria w Czenstochowie Juziefie Cymerman sużdiennych za uczastie w miatieże. [Sprawa rozstrzygana przed Audytoriatem Polowym i zatwierdzona przez Głównodowodzącego Wojskami Warszawskiego Okręgu Wojennego. Wydział II. Sprawa dotycząca szlachcica Szczepana Krężelewskiego, właściciela drukarni w Warszawie Kajetana Strupczewskiego, syna organisty Józefa Rybickiego, subiekta kupieckiego Stefana Rychtera, kupca Franciszka Feliksa Rozmanitha, jego brata Antoniego Rozmanitha i córki aptekarza w Częstochowie Józefy Zimerman, sądzonych za udział w powstaniu]. 1863-1880 172
1/240/0/-/7 [Dokumenty odnalezione przy rewizji w mieszkaniu czeladnika drukarskiego Szczepana Krężelewskiego (drukarnia Karola Strupczewskiego)]. 1854-1863 133
1/240/0/-/8 [Materiały znalezione podczas rewizji u Józefy Zimmermann]. 1863 24
1/240/0/-/9 Dieło rieszennoje w Polewom Auditoriatie i konfirmowannoje Gławno - Komandujuszczim Wojskami Warszawskago Okruga. Po II Otdieleniju. O 30-tu raznogo zwania licach, podpołkownikie Romualdie Trauguttie, Rafale Krajewskom, Josifie Tocziskom, Romanie Żulinskom i drugich, sużdiennych za prinadleżnost k miatieżniczeskoj organizacyi tak nazwajemoj Narodnym Prawlenijem i prikosnowiennych: Gustawie Giebietnierie, Janie Tyce, Kajetanie Rżepeckom, Juziefie Kamienskom, Andrżeje Ziengierie, Apolinarie Ordynce i Ludwikie Wilkoszewskom. [Sprawa rozpatrywana przed Audytoriatem Polowym i zatwierdzona przez Głównodowodzacego Wojskami Warszawskiego Okregu Wojennego. Wydział II. Sprawa dotycząca 30 osób: podpułkownika Romualda Traugutta, Rafała Krajewskiego, Józefa Toczyskiego, Romana Żulińskiego i innych sądzonych za przynależność do powstańczej organizacji tak zwanego Rządu Narodowego i związanych z nimi: Gustawa Gebetnera, Jana Tyca, Kajetana Rżepeckiego, Józefa Kamieńskiego, Andrzeja Zengera, Apolinarego Ordyńca i Ludwika Wilkoszewskiego. 1864-1877 518
1/240/0/-/10 [Pisma związane ze sprawą podporucznika Apolinarego Ordyńca, odnalezione podczas rewizji]. 1863-1864 42
1/240/0/-/11 Dieło o bumagach Narodnago Żonda najdienych na Ulice Chmielnoj w domie pod N 1565 lit. C [Sprawa dotycząca pism Rządu Narodowego znalezionych w domu przy ulicy Chmielnej nr 1565 lit. C]. 1864 344
1/240/0/-/12 O Żondie Narodowom i bumagach onomu prinadleżaszczych. [Sprawa dotycząca Rządu Narodowego i należących do niego pism]. 1864 370
1/240/0/-/13 O Żondie Narodowom i bumagach onomu prinadleżaszczych. [Sprawa dotycząca Rządu Narodowego i należących do niego pism]. 1864 391
1/240/0/-/14 O Żondie Narodowom i bumagach onomu prinadleżaszczych. [Sprawa dotycząca Rządu Narodowego i należących do niego pism]. 1864-1873 480
1/240/0/-/15 Wojenno Sudnoje dieło proizwiediennoje w Polewom Wojennom Sudie uczrieżdiennom w gorodie Łodzi, o politiczeskich priestupnikach [Leopoldie] Jurczikowskom, [Michaile] Błaszczykie i [Walentije] Suchowicze. [Sprawa prowadzona przez Wojskowy Sąd Polowy, powołany w mieście Łodzi, dotycząca przestępców politycznych: Leopolda Jurczykowskiego, Michała Błaszczyka i Walentego Suchowicza] 1864 47

Amount of archival material

15

15

0

1.00

1.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.