^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Dokumenty odnalezione przy rewizji w mieszkaniu czeladnika drukarskiego Szczepana Krężelewskiego (drukarnia Karola Strupczewskiego)].

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 7
- brak danych -
1854-1863

1854 - 1863
polski
1. Dwie koperty, w których przechowywane były dokumenty powstańcze, lakowe pieczęcie (6), 1863, s. 1-6
2. Odezwa Rządu Narodowego do duchowieństwa nakłaniająca do wspólnej walki o niepodległość, 9 IX 1863, oryg. i litografia, 2 pieczęcie Sekretarza Rządu Narodowego, s. 7-11(dawny załącznik nr 19, 20 (12), wydawnictwo, s. 270-273);
3. Odezwa Komisarza Rządowego województwa augustowskiego Ignacego Czyńskiego do mieszkańców tegoż województwa, który objął funkcję po zamordowanym Arturze Awejde, 15 IX 1863, oryg. i litografia, s. 12-14 (dawny załącznik nr 15, 16 (9), wydawnictwo, s. 267-269);
4. Odezwa do włościan wzywająca do wspólnej walki o wolność Ojczyzny, bd., rkps, s. 15 (dawny załącznik nr 64, wydawnictwo, s. 283);
5. Okólnik Rządu Narodowego do wojskowych i cywilnych władz powstańczych w sprawie traktowania włościan, 11 VIII 1863, litografia, s. 17 (dawny załącznik nr 18 (11), wydawnictwo, s. 269-270);
6. Wyrok Trybunału Rewolucyjnego m. st. Warszawy na kata - płk. Dytwalda, dokonującego egzekucji na więźniach politycznych w Cytadeli Warszawskiej, 10 IX 1863, oryg. i litografia, pieczęcie Rządu Narodowego. Wydziału Policji i Sekretarza Rządu Narodowego, s. 18-19 (dawny załącznik nr 13, 14 (8), wydawnictwo, s. 265-267);
7. Rozkaz dzienny do wojsk powstańczych wystosowany przez Rząd Narodowy. Wydział Wojny, dotyczący stosunków służbowych, postawy bojowej, nominacji, dymisji, 14 IX 1863, rkps i litografia, s. 20-27 (dawny załącznik nr 43-45 (15), wydawnictwo, s. 277-280);
8. Instrukcja dla Komitetów Pożyczkowych powołująca i ustanawiająca Komisje Wojewódzkie w miastach posiadających naczelnika miasta i określające zakres ich kompetencji, bd., oryg., pieczęć Rządu Narodowego. Wydziału Skarbu, s. 28-30 (dawny załącznik nr 6, 7 (3), wydawnictwo, s. 263-265);
9. Zarząd Naczelnika m. Warszawy, Wydz. III do Kajetana Strupczewskiego. Polecenie sporządzenia blankietów z napisem "Naczelnik Miasta Warszawy", pieczęć Zarządu Naczelnika, oryg., 7 X 1863, s. 31(dawny załącznik nr 2 (1) , wydawnictwo, s. 263);
10. Polecenie wydrukowania paszportów zagranicznych z napisem R[ząd] N[arodowy]. Nacz[elnik] M[iasta] Warsz[awy], bd., oryg na blankiecie Rządu Narodowego. Wydziału Prasy, s. 32 (dawny załącznik nr 17 (10), wydawnictwo, s. 269);
11.Blankiet z nadrukiem "Naczelnik miasta Warszawy", bd., druk, s. 33;
12. Blankiety z nadrukiem "Naczelnik miasta Warszawy", upoważniający do wyjazdu za granicę, 1863, druki, s. 34-36;
13. Blankiet z nadrukiem "Naczelnik miasta Warszawy", nakazujący pomoc wstępującym do oddziałów powstańczych, 1863, litografia, s. 37;
14. Blankiet karty bezpieczeństwa, wydanej przez Naczelnika m. Warszawy osobom wyjętym uprzednio dekretem Rządu Narodowego spod opieki prawa, 1863 r., oryg. i druk, pieczęć Rządu Narodowego. Wydziału Prasy, s. 38-39;
15. Blankiety zawiadomień ostrzegających przed aresztowaniem, wydane przez Naczelnika Policji Narodowej m. Warszawy, 1863, rkpsy i druki, pieczęć Rządu Narodowego. Wydziału Prasy, s. 40-46;
16. Blankiety nominacyjne Naczelnika m. Warszawy. Wydziału Policji, 1863, rkps i druki, pieczęć Rządu Narodowego. Wydziału Prasy, s. 47-51;
17.Blankiet z nadrukiem: "Województwo Podlaskie, dowódca oddziału II, 19 IX 1863, rkps i druk, s. 52-53;
18. Blankiet z napisem "Rząd Narodowy. Wydział Skarbu. Komisja Pożyczkowa", bd, rkps i druk, s. 54-55;
19. Blankiet rozporządzenia wydanego przez Rząd Narodowy, Wydział Skarbu, Komisję Pożyczkową, zawiadamiający o przyznanej pożyczce i warunkach jej spłacenia, bd., oryg. i druk, pieczęć Rządu Narodowego. Wydziału Skarbu, s. 56-58;
20. Obligacje tymczasowe Ogólnej Narodowej Pożyczki. Seria I (lit. A., B., C., D., E.), wystawione na sumy 100 zł., 500 zł., 5000 zł., 10 000 zł., bd., oryg., pieczęć Rządu Narodowego. Wydziału Skarbu, s. 59-68;
21. Wyjątek z dekretu o "podatku jednorazowym ofiary narodowej"(art. 6 i 7 dotyczący osób uchylających się od zapłacenia podatku, oszustów i zdrajców), 8 IV 1863, druk, s. 69;
22. Kwit i awizacja wydane przez Rząd Narodowy na opłacenie podatku "jednorazowej ofiary narodowej" (jeden wystawiony na nazwisko Strupczewskiego w wysokości 200 zł.), 30 VI 1863, oryg., 2 pieczęcie: Komitetu Centralnego Narodowego i Rządu Narodowego. Naczelnika m. Warszawy, s. 70-71;
23. Kwit i awizacja wydane przez Rząd Narodowy na opłacenie podatku "jednorazowej ofiary narodowej" zgodnie z rozporządzeniem z 8 IV 1863, bd., druk (niewypełniony), s. 72;
24. Rachunki na blankiety i pisma wydrukowane w litografii Kajetana Strupczewskiego, kartki luźne i sklejone lakiem, 15 IX - 16 X 1863, s. 73-81;
25. Pieśń powstańcza z adnotacją Wydziału Prasy RN, zezwalającą na drukowanie pieśni, bd. [przed 27 VIII 1863], rkps, pieczęć Rządu Narodowego. Wydziału Prasy, s. 82-83; dawny załącznik nr 52 (16), wydawnictwo, s.280-281);
26. Piosenka powstańcza, bd., rkps, s. 84;
27. Wiersze powstańcze, bd., rkps, s. 85-89 (dawny załącznik nr 62, 63, wydawnictwo, s. 281-283);
28."Hymn na rocznicę Unii Litwy z Koroną", bd., druk, s. 90;
29. Hymn do Matki Boskiej, bd., rkps (2 egz.), s. 91-96;
30. Pieśń do Najświętszej Marii Panny, bd., rkps (2 egz.), s. 97-101;
31. Pieśń o św. Annie, Matce Najświętszej Marii Panny, bd., rkps, s. 102-104;
32. "Pieśń odchodzących pątników", bd., rkps, s. 105-108;
33."Modlitwa skuteczna we wszystkich niebezpieczeństwach", bd., rkps, s. 109;
34. "Modlitwa do Boga Wszechmogącego i Miłosiernego", 29 XI 1860, druk, s. 110-111;
35. Ogłoszenie przypominające o zgonie Tadeusza Kościuszki (15 X), wzywające do uczczenia pamięci wodza i dalszego oporu, bd., druk, s. 112;
36. Ogłoszenie "o odbyć się mającym (6 X) w kościele OO Bernardynów" nabożeństwie za pomyślność Ojczyzny organizowanym przez uczniów rymarskich, 1861?, litografia, s. 113;
37. Plakat z emblematami religijnymi i patriotycznymi z ogłoszeniem o nabożeństwie organizowanym przez weteranów Wojska Polskiego, 22 X 1861, litografia arkusz, s. 114;
38. Plakat z powtarzającym się wielokrotnie napisem "Wolność. Równość. Niepodległość", bd., druk, s. 115;
39. Dwa rysunki ołówkowe przedstawiające atak kosynierów, bd., szkice, s. 116-117;
40. Dwa plany bitew: pod Chruśliną 4 VIII 1863 i pod Żyrzynem 8 VIII 1863 r., litografia, s. 118;
41. Broszura pt. "Co mamy z tym fantem zrobić, co go trzymamy w ręku?", zawierająca analizę polityki rządu carskiego w Królestwie Polskim, postawy społeczeństwa polskiego i ruchów patriotycznych, bd. [26 VIII 1861], litografia, s. 119-130;
42. Rachunki za kwatery w domu "Raffelem", 23 III-10 X 1863, rkps, zeszyt, s. 131-138;
43. Listy prywatny Karola Białozorskiego do rodziców, 1863, rkps, s. 139-140 (dawny załącznik nr 122, wydawnictwo, s. 284-285);
44. List prywatny Rudolfa [...] do "Maryni", 11 IX 1863?, rkps, s. 141-142;
45. Świadectwo wolnego pobytu w m. Warszawie wystawione dla Marianny Krasnodębskiej, 16 VIII 1863, rkps, s. 143-144;
46. Akt urodzenia Marianny Krasnodębskiej, wyst. 15 IX 1863, rkps na papierze stemplowym, s. 145;
47. Kwity pogrzebowe zmarłych: Leopoldy Krężelewskiej, 6 II 1855 i Juliana Krężelewskiego, 26 III 1854?, drukowane formularze, s. 146-147;
48. Karta wpisu Szczepana Krężelewskiego do "Bractwa Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny przy kościele OO. Bernardynów w Warszawie, 26 VII 1857, druk ozdobiony winietą, s. 148.
- brak danych - 607 zał.
luzy - brak danych -
- brak danych -
148 - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
Niektóre z dokumentów są w kilku egzemplarzach - rękopisach (oryg., brulionach i litografowanych) i drukach wykonanych w zakładzie Strupczewskiego.
Część dokumentów publikowana w: "Proces Romualda Traugutta i członków Rządu Narodowego" T.1, pod red. E.Halicza, Warszawa 1960, s. 263 - 287.
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Index of persons

Awejde Artur, zamordowany Komisarz Rządowy woj. Augustowskiego -
Białozorski Karol, list prywatny -
Czyński Ignacy, Komisarz Rządowy woj. Augustowskiego -
Dytwald, płk, kat w Cytadeli Warszawskiej -
Krasnodębska Marianna, akt urodzenia -
Krężelewska Leopolda, zmarła -
Krężelewski Julian, zmarły -
Krężelewski Szczepan, czeladnik drukarski, sądzony za udział w powstaniu -
Strupczewski Kajetan, drukarz, właściciel zakładu litograficznego, sądzony za udział w powstaniu -

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.