Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Stała Komisja Wojenno-Śledcza ustanowiona przy Namiestniku i Głównodowodzącym Wojskami w Królestwie Polskim

Archiwum Główne Akt Dawnych
Stała Komisja Wojenno-Śledcza 1833-1865
Postojannaja Wojenno-Sledstwiennaja Komissija Uczrieżdiennaja pri Namiestnikie i Gławnokomandujuszczem Wojskami w Carstwie Polskom 1833 - 1865
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - urzędy i sędziowie śledczy rosyjski
inwentarz książkowy Yes ze wstepem i indeksami:osobowym i geograficznym
Specjalna Komisja Śledcza do Spraw Policyjnych została utworzona w Warszawie w 1863 r. w związku z nasileniem przejawów dążeń niepodległościowych w społeczeństwie polskim. Był to centralny organ śledczy, do spraw politycznych, którego głównym zadaniem było tropienie wszelkich form działalności antyrządowej i przeprowadzenie śledztwa wobec osób podejrzanych o takie przewinienia. Wyniki śledztwa wraz z materiałami dowodowymi przesyłała komisja namiestnikowi, dodając do tego wnioski co do trybu dalszego postępowania czyli przekazania sprawy sądowi wojennemu, kryminalnemu lub administracyjnemu, względnie uniewinnienia. W 1861 r. gdy powstała przy namiestniku nowa Komisja Śledcza nazywana Tymczasową, dotychczasowa Komisja przyjęła nazwę Stałej. Obie Komisje działały równocześnie pod tą samą zwierzchnością. Gdy po upadku powstania styczniowego władze zaczęły redukować rozbudowany aparat śledczy, zlikwidowana została z dniem 1 I 1865 r. Stała Komisja śledcza, prawdopodobnie jako zespół ludzi obdarzonych przez władze mniejszym zaufaniem, niż zespół Tymczasowej Komisji Śledczej. Zachowane akta obejmują 2 tomy sumariusza (czyli dokładnego streszczenia) spraw rozpatrywanych przez komisję w latach 1833-1864 oraz poszyty z aktami spraw z lat 1834-1865. stan zachowania zespołu nie do ustalenia, zespół zmikrofilmowany; poprzednią kartę sporządziła w 2003 r. M. Michalska
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/241/0/-/1 Postojannaja Wojenno-Sledstwiennaja Komissija T.1. [Stała Komisja Śledcza - spisy osobowe T.1.] 1833.04.22-1862.02.24 951
1/241/0/-/2 Postojannaja Wojenno-Sledstwiennaja Komissija T.2. [Stała Komisja Śledcza - spisy osobowe T.2.] 1862.03.10-1864.12.12 273
1/241/0/-/3 Priedstawlenije po diełu Jana Tokarskago pojmannago w d(ieriewni) Saborowkie s orużyjem w rukach. [Przedstawienie sprawy Jana Tokarskiego zatrzymanego we wsi Zaborowek z bronią w rękach.] 1834.05.12 10
1/241/0/-/4 Priedstawlenije o Francyszkie Kossie-połkownikie byw[szych] pol[skich] wojsk. [Sprawa Franciszka Kossa - pułkownika byłych wojsk polskich.] 1834.05.26-1838.07.08 34
1/241/0/-/5 Priedstawlenije po diełu pieriedannogo ot Awstrii polskago wychodca Karla Zandmana dostawlennogo w carstwo pod imieniem Krakowskago. [Przedstawienie sprawy polskiego uciekiniera-Karola Zandmana przekazanego z Austrii do cesarstwa pod nazwiskiem Krakowskiego.] 1840.05.16-1841.04.23 49
1/241/0/-/6 Priedstawlenije po diełu służawszago w bywszych polskich wojskach Andrieja Wojkowskago, obwiniennago w proizniesienii dierżkich wyrażenii protiwu Wysoczajsz(ej) Osoby Gosudara Impieratora. [Przedstawienie sprawy Andrzeja Wojkowskiego pełniącego służbę w byłych wojskach polskich, oskarżonego o zuchwałe wypowiadanie się przeciw Jego Wysokości Imperatorowi.] 1841.02.20-1841.03.13 10
1/241/0/-/7 Priedstawlenije po diełu ob otkrytom tajnom obszczestwie pod nazwanijem "Bratstwa" (Fraternitatis) mieżdu Klerikami Chiełmskoj Grieko-Uniatskoj Sieminarii i o prikosnowiennych siemu diełu licach. [Przedstawienie sprawy o otkrytym tajnym stowarzyszeniu pod nazwą "Bractwo" (Fraternitatis) zawiązanym przez kleryków z Chełmskiego Greko-Unickiego seminarium i o związanych z tą sprawą osobach.] 1840.08.15-1841.03.18 44
1/241/0/-/8 Priedstawlenije po donosu Jewrieja Zielika Pomiera ob ukrywatielstwie burgomiestrom m. Grojca Mace(jem) Diemninskom i pisar(iem) jego Ludwikiem Morawskom podozritielnago czełowieka woorużennago pistolietami. [Przedstawienie sprawy z donosu Żyda Zelika Pomera o ukrywaniu przez burmistrza miasta Grójca Macieja Dembińskiego i jego pisarza Ludwika Morawskiego podejrzanego człowieka uzbrojonego w pistolety.] 1841.04.10-1841.05.06 52
1/241/0/-/9 Priedstawlenije o Franciszkie Parisie polskom wychodce, pieriedannom iz Galicyi w Carstwo Polskoje. [Przedstawienie sprawy Franciszka Parysa polskiego uchodźcy przekazanego do Królestwa Polskiego z Galicji.] 1842.05.09-1842.05.16 8
1/241/0/-/10 Priedstawlenie po diełu Aleksandra Leskiewicza pieriedannogo iz Galicyi służawszago w riadach miatieżnikow. [Przedstawienie sprawy Aleksandra Leskiewicza przekazango z Galicji członka władz powstańczych.] 1842.05.19-1841.08.27 10
1/241/0/-/11 Obszczaja pieriepiska Sledstwiennoj Komissii. [Ogólna Korespondencja Komisji Śledczej.] 1843.10.13-1844.01.19 51
1/241/0/-/12 Czastnaja pieriepiska po Sledstwiennoj Komissii. [Ogólna korespondencja Komisji Śledczej.] 1844.05.20-1844.12.29 44
1/241/0/-/13 Priedstawlenije po diełu prusskago poddannago Ludwika Czwaliny podozriewajemago w politiczeskom otnoszeniju. [Przedstawienie sprawy pruskiego poddanego Ludwika Czwaliny podejrzanego politycznie.] 1846.02.15-1846.02.28 18
1/241/0/-/14 Priedstawlenije ob ariestantie iz chiencynskoj tjurmy Osipie Muszynskom uczyniwszem donos na władielca Cyszycy radomskoj gubiernii Chociszewskago o złoupotrieblenijach jego. [Przedstawienie sprawy o więźniu z chęcińskiego więzienia Osipie Muszyńskim, który doniósł o nieprawomyślnych czynach właściciela wsi w gubernii radomskiej Chociszewskiego.] 1846.02.23-1846.02.02 8
1/241/0/-/15 Priedstawlenije o poddannom Carstwa Polskago Karle Rudnickom prinimawszym uczastie w krakowskich biesporiadkach. [Przedstawienie sprawy Karola Rudnickiego poddanego Królestwa Polskiego, biorącego udział w zamieszkach krakowskich.] 1846.03.15-1847.08.08 21
1/241/0/-/16 Priedstawlenije o pomieszczikie Giercostwa Poznanskago Maksimilijanie Gosko, synie pomieszczika lenczickago ujezda Gienrichu Gosko i prożywawszemsia pri diadie swojem Gosko w dier[iewni] Masna togoże ujezda Alfonsie Manguskom ariestowannych po podozrienniju czto nachodias 9/21 marta 1846 g. w Lenczice nakłonit k buntu kriestian. [Przedstawienie sprawy właściciela ziemskiego z Księstwa Poznańskiego-Maksymiliana Gosko, syna właściciela w powiecie łęczyckim - Henryka Gosko i zamieszkującego przy swoim dziadku we wsi Masna w tym powiecie Alfonsa Magnuskiego, aresztowanych z powodu podejrzenia, że 9/21 marca 1846 próbowali nakłonić chłopów do buntu.] 1846.03.23-1846.12.29 17
1/241/0/-/17 Dieło o zadierżannom w g[orodie] Koninie prusskom poddannom Władisławie Rembowskom. [Sprawa Władysława Rembowskiego, pruskiego poddanego zatrzymanego w mieście Koninie.] 1848.04.29-1848.06.02 15
1/241/0/-/18 Dieło o pieriedannom iz Awstrii polskom bieglece Julianie Pietrowskom na dorogie pod m. Suchedniewom skoropostiżno umierszem. [Sprawa Juliana Piotrowskiego, polskiego uciekiniera przekazanego z Austrii, zmarłego nagle na drodze pod miestem Suchodniewem.] 1850.11.14-1851.07.26 10
1/241/0/-/19 Priedstawlenije o wozwratiwszemsia iz za granicy bieglece Carstwa Polskago Antonie Wilczinskom. [Przedstawienia sprawy Antoniego Wilczyńskiego, uciekiniera z Królestwa Polskiego, który powrócił z zagranicy.] 1851.10.09-1851.10.17 28
1/241/0/-/20 Priedstawlenije o wozwratiwszemsia iz zagranicy urożence m. Błonia warszawskago ujezda Szymonie Pawłowskom. [Przedstawienie sprawy Szymona Pawłowskiego urodzonego w powiecie warszawskim w mieście Błoniu, który powrócił z zagranicy.] 1851.12.08-1851.12.22 32
1/241/0/-/21 Dieło o pomieszczikie mienija Pliwa bliz Kalisza Gajewskom i jego ekonomie Giembickom podozrawajemych w politiczeskom otnoszenii, a także o obwinawszem ich lakirowszczikie Jewrieje Ludwikie Riedlichie areiestowannom warszawskoj policyju. [Sprawa właściciela majątku Pliwa koło Kalisza-Gajewskiego i zarządcy jego majątku Gembickiego podejrzanych z przyczyn politycznych, a także o oskarżającym ich lakierniku Ludwiku Redlichu aresztowanym przez warszawską policję.] 1853.03.29-1853.10.04 14
1/241/0/-/22 Priedstawlenije o prożywajuszczem w Carstwije Polskom prusskom poddannom Aleksandrie Mieszynskom obwiniajemym w politiczeskom otnoszenii. [Przedstawienie sprawy pruskiego poddanego Aleksandra Meszyńskiego, zamieszkującego w Królestwie Polskim, obwinionego z przyczyn politycznych.] 1854.09.29-1854.10.09 30
1/241/0/-/23 Priedstawlenije o pieriedannom iz Krakowa urożence radomskoj gubernii Aleksandrie Antonie dwuch imien Bukowskom. [Przedstawienie sprawy przekazanego z Krakowa, dwóch imion-Aleksandra Antoniego Bukowskiego urodzonego w guberni radomskiej.] 1854.10.29 19
1/241/0/-/24 Dieło o zastupawszem miesto burgomistra m. Łaszowa grubieszowskago ujezda Aleksandrie Dudzinskom żeławszem otkryto o priestupnych swiazach swoich z bieglecom [Feliksom] Kozłowskim. [Sprawa Aleksandra Dudzińskiego pełniącego obowiązki burmistrza miasta Łaszowa w powiecie hrubieszowskim, chcącego ujawnić swoje kontakty z uciekinierem Feliksem Kozłowskim.] 1855.04.14/26-1855.05.18/30 8
1/241/0/-/25 Dieło o pieriedannom iz Pruss bieglece imienowawszem siebia podporuczikom muromskogo piechotnago połka Walerianom Tomaszewskim. [Sprawa zbiega przekazanego z Prus-Waleriana Tomaszewskiego, mianującego się podporucznikiem Muromskiego Pułku Piechoty.] 1855.05.13-1855.06.23 12
1/241/0/-/26 Priedstawlenije po diełu o prożywawszem w Warszawie Romanie Wołtanowskom ariestowannom po obwinieniju jego w prinadleżnosti k zagowory posiagnut na żyzn Gosudara Impieratora i o prikosnowiennych k etomu diełu: Osipie Dombrowskom, Władisławie Krzyżanowskom, Iwanie Zakrzewskom, Florientinie Faustmanie, Konstancii Zagorskoj tut że: o Władisławie Antoniewskom i proporszczikie Leonie Strokowskom. [Przedstawienie sprawy zamieszkałego w Warszawie Romana Wołtanowskiego, aresztowanego po ujawnieniu przynależności jego do spisku mającego na celu zamach na życie cara i o związanych z nim: Józefie Dombrowskim, Władysławie Krzyżanowskim, Janie Zakrzewskim, Florentynie Faustmanie, Konstancji Zagórskiej, a także o Władysławie Antoniewskim i chorążym Leonie Strokowskom. 1855.09.10-1856.01.26 52
1/241/0/-/27 Priedstawlenije o zadierżannom w g[orodie] Biale lublinskoj gubiernii biezpismiennago wida urożence Grodnienskoj Gubernii Donatie Antonie dwuch imien Ostromienckom. [Przedstawienie sprawy Donata Antoniego, dwóch imion, Ostromienieckiego urodzonego w guberni grodzieńskiej, zatrzymanego we wsi Biała w guberni lubelskiej bez pisemnego wyjaśnienia.] 1856.04.12/24-1856.08.17 14
1/241/0/-/28 Dieło o wsiemiłostiwieszych nagradach czinownikach Sledstwiennoj Komissii. [Sprawa dotycząca nagród dla urzędników Komisji Śledczej.] 1856.06.27-1857.12.16 38
1/241/0/-/29 Priedstawlenije o wozwratiwszemsia iz za granicy Polskom wychodce Feliksie Gassmanie. [Przedstawienie sprawy Feliksa Gassmana, polskiego uchodźcy, który powrócił z zagranicy.] 1860.01.15-1860.01.29 9
1/241/0/-/30 Priedstawlenije o wozwratiwszemsia iz za granicy polskom wychodce Osipie Sabinie, dwuch imien, Kiempinskom. [Przedstawienie sprawy polskiego uchodźcy Józefa Sabina, dwóch imion Kempińskigo, powracającego z zagranicy.] 1859.12.16-1860.01.26 12
1/241/0/-/31 Priedstawlenije o sadierżannom żandarmami pułtuskoj komandy s kontrabandnymi towarami, Jewrieje m. Makowa, bieriekie Rosienie. [Przedstawienie sprawy Berka Rozena, Żyda z miasta Makowa, zatrzymanego przez żandarmów z pułtuskiej komendy.] 1860.01.15-1860.02.11 13
1/241/0/-/32 Priedstawlenije o wozwratiwszemsia iz za granicy polskom bieglece Osipie Malinowskom. [Przedstawienie sprawy Józefa Malinowskiego, polskiego uchodźcy, który powrócił z zagranicy.] 1860.01.06-1860.02.11 9
1/241/0/-/33 Dieło o Bolesławie Narkiewicze, synie polskago wychodca, pribywszem iz Francyi po pasportu tamoszniego prawitielstwa niezaswidietielstowannomu missiju naszeju. [Sprawa Władysława Narkiewicza, syna polskiego uciekiniera, przybyłego z Francji z paszportem wydanym przez tamtejsze władze, niepoświadczonym przez naszą misję.] 1860.02.01-1860.02.09 16
1/241/0/-/34 Priedstawlenije ob Adamie Roszkowskom, synie pomieszczika radomskoj gubernii, ariestowannom za pienie publiczno riewolucynnoj piesni. [Przedstawienie sprawy Adama Roszkowskiego, syna właściciela ziemskiego w gubernii radonskiej, aresztowanego za śpiewanie publicznie rewolucyjnej pieśni.] 1860.02.02-1860.03.14 9
1/241/0/-/35 Priedstawlenije o wozwratiwszemsja iz za granicy polskom bieglece Maksimilianie Ostrowskom. [Przedstawienie sprawy Maksymiliana Ostrowskiego, polskiego uciekiniera, który powrócił z zagranicy.] 1860.03.03-1860.03.24 7
1/241/0/-/36 Priedstawlenije o wozwratiwszmsia iz za granicy polskom bieglece Lucyanie Teofilie, dwuch imien Wiendorfie. [Przedstawienie sprawy Lucjana Teofila Wendorfa, polskiego uciekiniera powracającego z zagranicy.] 1860.03.21-1860.04.29 14
1/241/0/-/37 Priedstawlenije o slesarnom uczenikie fabriki maszyn w dier[iewni] Zwierżynce lublinskoj gubernii Konstantinie Szyszkowskom-ariestowannym za swiazi z politiczeskim priestupnikom Narcyzom Jankowskim. [Przedstawienie sprawy Konstantyna Szyszkowskiego, ślusarskiego praktykanta w fabryce maszyn we wsi Zwierzyniec w guberni lubelskiej - aresztowanego za kontakty z przestępcą politycznym Narcyzem Jankowskim.] 1861.01.28-1861.02.04 12
1/241/0/-/38 Priedstawlenije po diełu o studentie S.Pietierburgskago Uniwiersitieta Erazmie Napiralskom. [Przedstawienie sprawy Erazma Napieralskiego, studenta Sankt Petersburskiego Uniwersytetu.] 1861.12.21 8
1/241/0/-/39 Priedstawlenije po diełu o warszawskom fotografie Karle Biejerie. [Przedstawienie sprawy Karola Beyera, warszawskiego fotografa.] 1862.02.23 16
1/241/0/-/40 Priedstawlenije po diełu o dozorce płockago magistrata Andrieje Siecynskom. [Przedstawienie sprawy Andrzeja Siecińskiego, dozorcy magistratu płockiego.] 1862.01.19-1862.01.26 11
1/241/0/-/41 Dieło o juwielirskom subiektie Antonie Strzeleckom. [Sprawa Antoniego Strzeleckiego, subiekta jubilerskiego.] 1862.01.29 6
1/241/0/-/42 Priedstawlenije po diełu o warszawskom kupce Julianie Karkowskom. [Przedstawienie sprawy Juliana Karkowskiego, kupca warszawskiego.] 1862.02.17 16
1/241/0/-/43 Priedstawlenije po diełu o warszawskom portnom Antonie Żebrowskom. [Przedstawienie sprawy Antoniego Żebrowskiego, warszawskiego krawca.] 1862.02.09; 1862.02.13 11
1/241/0/-/44 Priedstawlenije po diełu o czinownikie Prawitielstwiennoj Kommisij Wnutrienn[ych] dieł Titie Zienkowicze. [Przedstawienie sprawy urzędnika Komisji Spraw Wewnętrznych Tytusa Zienkowicza.] 1862.02.10; 1862.02.19 7
1/241/0/-/45 Priedstawlenije po diełu o studientie Warszawskoj Mediko-Chirurgiczeskoj Akademii Stanisławie Bartkiewicze. [Przedstawienie sprawy Stanisława Bartkiewicza, studenta Warszawskiej Akademii Medyczno-Chirurgicznej.] 1862.02.23; 1862.03.05 10
1/241/0/-/46 Priedstawlenije po diełu o kupieczeskom prikaszczikie Osipie Łukowskom i bratie jego uczennikie 6-go kłassa riealnoj gimnazij Stanisławie Łukowskom. [Przedstawienie sprawy Józefa Łukowskiego, subiekta kupieckiego i jego brata Stanisława Łukowskiego, ucznia 6-tej klasy gimnazjum realnego.] 1862.02.23-1862.03.19 12
1/241/0/-/47 Priedstawlenije po diełu o warszawskom portnom France Barickom. [Przedstawienie sprawy Franciszka Baryckiego, krawca warszawskiego.] 1862.02.24-1862.11.09 34
1/241/0/-/48 Priedstawlenije po diełu o litieratorie Romanie Zmorskom. [Przedstawienie sprawy literata Romana Zmorskiego.] 1862.02.24-1862.03.08 12
1/241/0/-/49 Dieło Otdielnoj Sledstwiennoj Kommisij o sapożnikie Konstantinie Majewskom. [Sprawa Samodzielnej Komisji Śledczej dotycząca szewca Konstantyna Majewskiego.] 1862.09.10-1862.10.04; 1863.04.27 23
1/241/0/-/50 Priedstawlenije po diełu o riadowom Szlissieburgskago piechotnago połka Osipie Bieniediktowicze i mechanikie Warszawskago Monietnago dwora Osipie Mierkiele. [Przedstawienie sprawy szeregowego szliselburskiego pułku piechoty, Józefa Benedyktowicza i mechanika w warszawskiej mennicy Józefa Merkela.] 1862.10.17-1863.06.04 36
1/241/0/-/51 Priedstawleniije po diełu o bieżawszem riekrutie nabora 1854 goda proischodiaszczem iz gminy Kasun, warszawskago ujezda Walentije Pierżanowskom. [Przedstawienie sprawy Walentego Perzanowskiego, zbiegłego rekruta z naboru 1854 roku, pochodzącego z gminy Kazuń w powiecie warszawskim.] 1862.10.26-1862.10.30 10
1/241/0/-/52 Priedstawlen[ije] po diełu ob uczenikach Warsza[wskoj] [Chu]dożestwiennoj szkoły Al[eksandrie] [So]chaczewskom, Fiedorie Pach[uckom], [An]tonie Golanskom i Ad[amie] [Tiesmerie] ob uczenikie riealnoj gim[nazji] [Alek]sandrie Bortkiewicze i żenie[czinow]nika Paulinie Wonsowicz.Tut że o pomieszczikie sandomisskago ujezda baronie Emilije Rajskom. [Przedstawienie sprawy uczestników warszawskiej szkoły artystycznej: Aleksandra Sochaczewskiego, Fiodora Pachuckiego, Antoniego Golańskiego i Adama Tesmera, ucznia gimnazjum realnego Aleksandrze Bortkiewiczu i żony urzędnika Pauliny Wąsowicz; w aktach także o właścicielu ziemskim w powiecie sandomierskim baronie Emilu Rajskim.] 1862.12.22-1863.03.09 136
1/241/0/-/53 Dieło o pomieszczikach łenczickago ujezda Skarżynskom i Gosko. [Sprawa właścicieli ziemskich z powiatu łęczyckiego: Skarżyńskiego i Gosko.] 1863.01.16-1863.01.22 12
1/241/0/-/54 Priedstawlenije po diełu o priełatie kujawsko-kalisskoj eparchij, ksiendzie Klimientie Skupinskom. [Przedstawienie sprawy prałata parafi kujawsko - kaliskiej, księdza Klemensa Skupińskiego.] 1863.01.26-1863.01.30 13
1/241/0/-/55 Priedstawlenije po diełu o warszawskich: futlarnom mastierie Leopoldie Mielanowskom, portnom podmastierie Wiktorie Maklinskom, siedielnom podmastierie Leopoldie Pietrowskom, pieriepletczikie Aleksandrie Millerie, pierieplotnom uczennikie Ignatie Leżynskom i portnom mastierie Iwanie Marszałkie. [Przedstawienie sprawy warszawskich: majstra futelarskiego Leopolda Mielanowskiego, czeladnika krawieckiego Wiktora Maklińskiego, mistrza siodlarskiego Leopolda Piotrowskiego, introligatora Aleksandra Millera, czeladnika introligatorni Ignacego Leżyńskiego i majstra krawieckiego Iwana Marszałka.] 1863.02.02-1863.02.12 12
1/241/0/-/56 Priedstawlenije po diełu o bywszem aplikantie 2-go otdielenija warszawskago isprawitielnago suda Władisławie Magdzickom. [Przedstawienie sprawy byłego aplikanta 2-go oddziału warszawskiego sądu kryminalnego Władysława Magdzickiego.] 1863.02.02-1863.02.14 30
1/241/0/-/57 Priedstawlenije po diełu wikarego księdza dier[iewni] Kampinos, sochaczewskago ujezda, warszawskoj gubernii Kazimira Skibniewskiego. [Przedstawienie sprawy Kazimierza Skibniewskiego, księdza we wsi Kampinos, w powiecie sochaczewskim, gubernii warszawskiej.] 1863.02.09-186304.10 9
1/241/0/-/58 Priedstawlenije po diełu żytielej awgustowskoj gubiernii mariampolskogo ujezda dier[iewni] Griszka-Ruda: Osipa Jabłonskago, płockoj gubiernii, mławskago ujezda, dier[iewni] Poniatowa: Osipa Krysiewicza i klerika monastyria kamiedułów na Bielanach bliz Warszawy Fieliksa Kułakowskago. [Przedstawienie sprawy mieszkańców: guberni aygustowskiej, powiatu mariampolskiego ze wsi Griszka-Ruda: Józefa Jabłonowskiego, płockiej guberni, mławskiego powiatu ze wsi Poniatowa-Józefa Krysiewicza i księdza z klasztoru kamedułów na Bielanach, w pobliżu Warszawy - Feliksa Kułakowskiego.] 1863.02.09-1869.04.14 15
1/241/0/-/59 Dieło Sledstwiennoj Kommisij o bywszem studientie giejdielbiergskago uniwiersitieta Władisławie Bogusławskom. [Srawa Komisji Śledczej dotycząca byłego studenta uniwersytetu w Heidelbergu Władysława Bogusławskiego.] 1863.02.04-1863.02.16 22
1/241/0/-/60 Priedstawlenije po diełu o prikaszczikie warszawskago korzewnika Litkie, Bernardie Szczupaczkiewicze, pozołotczikie Osipie Szyfiersie, dozorce warszawskoj isprawitielnoj policyi France Adamczewskom i riadowom lejb-gwardii carsko-sielskago striełkowago bataliona Leonie Szabanie. [Przedstawienie sprawy subiekta warszawskiego garbarza Litkie, Bernarda Szczupaczkiewicza, złotnika Józefa Szyfersa, dozorcy w warszawskiej policji wykonawczej Franciszka Adamczewskiego i szeregowca cesarskiego batalionu lejb-gwardii strzelców chłopów Leona Szabana.] 1863.02.13-1863.02.19 55
1/241/0/-/61 Priedstawlenije po diełu prusskich poddannych: lesniczem imienija Miednik siedleckago ujezda, Walerije Arnoldie i buchgaltierie imienija Grochowa togoż ujezda Rudolfie Frejtagie. [Przedstawienie sprawy pruskich poddanych: Waleriana Arnolda-leśniczego posiadłości Miednik w powiecie siedleckim i Rudolfa Frejtaga - księgowego posiadłości Grochowa w tymże powiecie.] 1863.01.25-1863.05.11 34
1/241/0/-/62 Dieło Sledstwiennoj Kommisij prodołżenije po diełu o licach ukazannych Wojcechom Krupskim. [Akta Komisji Śledczej; kontynuacje sprawy osób wskazanych przez Wojciecha Krupskiego.] 1863.08.09-1864.03.19 71
1/241/0/-/63 Priedstawlenije po diełu: o gorszecznom mastierie iz dier[iewni] Branszczika, pułtuskago ujezda, Wojcechie Krupinskom, organistie iz dier[iewni] Dzierżenica togo że ujezda Stanisława Pajnie, storoże magistrata m. Wyszkowa Iwanie Kaminskom, policejskom służytielie iz m. Wyszkowa Simonie Guzikowskom, synie wozara iż dier[iewni] Branszczika Gieronimie Wojcechowskom, czastnom pisarie iz dier[iewni] Goltażewa pułtuskago ujezda Osipie Dołgołenckom, rabotnikie na sacharowarnam zawodie iz m. Łukowa, Osipie Wojcechowskam i gorszecznikie iz dier[iewni] Lubale pułtuskago ujezda Konstantinie Miłoszewskom. [Przedstawienie sprawy Wojciecha Krupińskiego, mistrza garncarskiego ze wsi Branszczyk w powiecie pułtuskim, Stanisławie Pajne- organisty we wsi Dzierżynin w tym samym powiecie, Iwana Kamińskiego-dozorcy magistratu miasta Wyszkowa; Szymona Guzikowskiego - policjanta z miasta Wyszkowa; Hieronima Wojciechowskiego - syna woźnicy; Konstantyna Kamińskiego - prywatnego pisarza we wsi Gołtażew, powiatu pułtuskiego; Józefa Długoleńskiego - szlachcica ze wsi Grojed w powiecie Pułtuskim. Józefa Wojciechowskiego - robotnika w zawodzie cukierniczym z miasta Łukowa; Konstantyna Miłoszewskiego - garncarza ze wsi Lubale w powiecie pułtuskim. 1863.07.13-1864.04.04; 1866.06.01 52
1/241/0/-/64 Dieło Postoiannoj Wojenno-Sledstwiennoj Komissii o Ludwikie Smiechowskoj i Izabiele Marcynkiewicz. [Sprawa Stałej Wojenno - Śledczej Komisji dotycząca Ludwiki Śmiechowskiej i Izabeli Marcinkiewicz.] 1864.07.04-1864.07.23 35
1/241/0/-/65 Dieło Postojannoj Wojenno-Sledstwinnoj Komissii o Łukasze Pazio, Pietrie Farinskom i Pawle Karasiewicze. [Sprawa Stałej Wojenno - Śledczej Komisji Śledczej dotycząca Łukasza Pazio, Piotra Faryńskiego, Pawła Krasiewicza.] 1864.07.09-1864.07.14 15
1/241/0/-/66 Dieło Postojannoj Wojenno-Sledstwiennoj Komissii o Walentije Bandurskom. [Sprawa Stałej Wojenno - Śledczej Komisiim dotycząca Walentego Bandurskiego.] 1864.10.13-1864.10.31 15
1/241/0/-/67 Dieło Postojannoj Wojenno-Śledstwiennoj Komissii o Feliksie Sokołowskom. [Sprawa Stałej Wojenno - Śledczej Komisji dotycząca Feliksa Sokołowskiego.] 1864.10.24-1864.11.02 13
1/241/0/-/68 Dieło Postojannoj Wojenno-Sledstwiennoj Komissii o Kazimierie Kurtowskom, Eneasze Makdonaldie, Iwanie Wrublewskom i Wawrzence Pilniakowskom. [Sprawa Stałej Wojenno - Śledczej Komisji dotycząca Kazimierz Kurtowskiego, Eneasza Makdonalda, Jana Wróblewskiego i Wawrzyńca Pilniakowskiego.] 1864.10.31-1864.11.13 22
1/241/0/-/69 Dieło Postojannoj Sledstwinnoj Komissii o Franciszkie Strakie, Teofilie Asłanowicze, Pawle Mazurkiewicze, Kazimirie Rogowskom, Walentinie Bentkowskom, Łukasze Podlesińskom i Janie Morice. [Sprawa Stałej Komisji Śledczej dotycząca: Franciszka Staka, Pawła Mazurkiewicza, Kazimierza Rogowskiego, Walentyna Bentkowskiego, Łukasza Podlesińskiego i Jana Morisa.] 1864.10.09-1864.11.09 32
1/241/0/-/70 Dieło Postojannoj Wojenno-Sledstwiennoj Komissii o Feliksie Prżyłuskom. [Sprawa Stałej Wojenno - Śledczej Komisji dotycząca Feliksa Przyłuskiego.] 1864.10.13-1864.10.31 37
1/241/0/-/71 Dieło Postojannoj Wojenno-Sledstwiennoj Komissii o Wolfie Koche. [Sprawa Stałej Wojenno - Śledczej Komisji dotycząca Wolfa Kocha.] 1864.08.25-1864.11.21 64
1/241/0/-/72 Dieło Postojannoj Wojeno-Sledstwiennoj Komissii o sodierżatielnice distribucyi [tabaki] na Bielanskoj ulice, Tieofiliie Nowakowskoj. [Sprawa Stałej Wojenno Śledczej Komisji dotycząca Teofili Nawakowskiej, utrzymującej się z dystrybucji tabaki na ulicy Bielańskiej.] 1864.10.23-13.11.1864 60
1/241/0/-/73 Dieło Postojannoj Wojenno-Sledstwiennoj Komissii o Martynie Kwiatkowskom. [Sprawa Stałej Wojenno - Śledczej Komisji dotycząca Marcina Kwiatkowskiego.] 1864.11.14-1864.11.17 8
1/241/0/-/74 Dieło Postojannoj Wojenno-Sledstwiennoj Komissii o Antonije Szmigielskim. [Sprawa Stałej Wojenno - Śledczej Komisji dotycząca Antoniego Szmigielskiego.] 1864.11.14-1864.11.28 9
1/241/0/-/75 Dieło Postojannoj Wojenno-Sledstwiennoj Komisij o Wojcechie Łukaszewskom, Pietrie Janikowskom i Iwanie Pakiliewicze. [Sprawa Stałej Wojenno - Śledczej Komisji dotycząca Wojciecha Łukaszewskiego, Piotra Janikowskiego i Jana Pakilewicza.] 1864.11.21-1865.02.03 18
1/241/0/-/76 Dieło Postojannoj Wojenno-Sledstwiennoj Komissii o Michaile Dukalikie. [Sprawa Stałej Wojenno - Śledczej Komisji dotycząca Michała Dukalika.] 1864.08.19-1864.11.30 24
1/241/0/-/77 Dieło Postojannoj Wojenno-Sledstwiennoj Komissii o Andrieje Wojcechowskom. [Sprawa Stałej Wojenno - Śledczej Komisji dotycząca Andrzeja Wojciechowskiego.] 1864.11.21-1864.11.24 9
1/241/0/-/78 Dieło Postojannoj Wojenno-Sledstwiennoj Komissii o Ostafie Chronowskom. [Sprawa Stałej Wojenno - Śledczej Komisji dotycząca Eustachego Chronowskiego.] 1864.08.12-1864.11.19; 1881.03.05-1881.03.11 10
1/241/0/-/79 Dieło Postojannoj Wojenno-Sledstwiennoj Komissii o Władisławie Zawackom. [ Sprawa Stałej Wojenno - Śledczej Komisji dotycząca Władysława Zawadzkego.] 1864.12.12-1865.02.09 12
1/241/0/-/80 Dieło Postojannoj Wojenno-Sledstwiennoj Komissii o 9 licach ariestowannych w sledstwie powieszenija kolonista [Georga] Stala, imienno: ob Antonije Lasotie, Inokientije Zabanskom, Wawrżence Sierodskom, Maksimilianie Jabłonskom, Gustawie Chummiele, Antonije Budaszewskom, Francyszkie Kiempkiewicze, Eduardie Falkowskom i Walentije Mirowskom. Tut że o Władisławie Baranskom. [Sprawa Stałej Wojenno - Śledczej Komisji dotycząca dziewięciu osób aresztowanych w sprawie śledztwa powieszonego kolonisty [Georga] Stala, kolejno: sprawa Antoniego Lasoty, Inocentego Zawadzkiego, Wawrzyńca Sierodzkiego, Maksymiliana Jabłonowskiego, Gustawa Chummela, Antoniego Budasiewskiego, Franciszka Kempkiewicza, Edwarda Falkowskiego i Walentego Mirowskiefo; także Władysława Barańskiego.] 1864.01.02-1864.12.17; 1869.01.03-1869.03.31; 1873.02.14-1873.02.19 37
1/241/0/-/81 Dieło Sledstwiennoj Komissii o protokolistie Sledstwiennoj Komisij Fierdinandie Karle Derynge. [Sprawa Komisji Śledczej dotycząca Ferdynanda Karola Derynga, protokolisty Komisji Śledczej.] 1864.01.07-1864.10.19 31
1/241/0/-/82 Pieriepiska po Warszawskomu Sledstwiennomu tiuriemnomu zamku o licach k onomu prikomandirowannych. [Korespondencje z warszawskim więzieniem śledczym dotyczące osób tam (odesłanych).] 1863.01.02-1865.01.28 319

Amount of archival material

82

82

0

0.75

0.75

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.