Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Stała Komisja Wojenno-Śledcza ustanowiona przy Namiestniku i Głównodowodzącym Wojskami w Królestwie Polskim

Archiwum Główne Akt Dawnych
Stała Komisja Wojenno-Śledcza 1833-1865
Postojannaja Wojenno-Sledstwiennaja Komissija Uczrieżdiennaja pri Namiestnikie i Gławnokomandujuszczem Wojskami w Carstwie Polskom 1833 - 1865
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - urzędy i sędziowie śledczy rosyjski
inwentarz książkowy Yes ze wstepem i indeksami:osobowym i geograficznym
Specjalna Komisja Śledcza do Spraw Policyjnych została utworzona w Warszawie w 1863 r. w związku z nasileniem przejawów dążeń niepodległościowych w społeczeństwie polskim. Był to centralny organ śledczy, do spraw politycznych, którego głównym zadaniem było tropienie wszelkich form działalności antyrządowej i przeprowadzenie śledztwa wobec osób podejrzanych o takie przewinienia. Wyniki śledztwa wraz z materiałami dowodowymi przesyłała komisja namiestnikowi, dodając do tego wnioski co do trybu dalszego postępowania czyli przekazania sprawy sądowi wojennemu, kryminalnemu lub administracyjnemu, względnie uniewinnienia. W 1861 r. gdy powstała przy namiestniku nowa Komisja Śledcza nazywana Tymczasową, dotychczasowa Komisja przyjęła nazwę Stałej. Obie Komisje działały równocześnie pod tą samą zwierzchnością. Gdy po upadku powstania styczniowego władze zaczęły redukować rozbudowany aparat śledczy, zlikwidowana została z dniem 1 I 1865 r. Stała Komisja śledcza, prawdopodobnie jako zespół ludzi obdarzonych przez władze mniejszym zaufaniem, niż zespół Tymczasowej Komisji Śledczej. Zachowane akta obejmują 2 tomy sumariusza (czyli dokładnego streszczenia) spraw rozpatrywanych przez komisję w latach 1833-1864 oraz poszyty z aktami spraw z lat 1834-1865. stan zachowania zespołu nie do ustalenia, zespół zmikrofilmowany; poprzednią kartę sporządziła w 2003 r. M. Michalska
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/241/0/-/12 Czastnaja pieriepiska po Sledstwiennoj Komissii. [Ogólna korespondencja Komisji Śledczej.] 1844.05.20-1844.12.29 44
1/241/0/-/33 Dieło o Bolesławie Narkiewicze, synie polskago wychodca, pribywszem iz Francyi po pasportu tamoszniego prawitielstwa niezaswidietielstowannomu missiju naszeju. [Sprawa Władysława Narkiewicza, syna polskiego uciekiniera, przybyłego z Francji z paszportem wydanym przez tamtejsze władze, niepoświadczonym przez naszą misję.] 1860.02.01-1860.02.09 16
1/241/0/-/41 Dieło o juwielirskom subiektie Antonie Strzeleckom. [Sprawa Antoniego Strzeleckiego, subiekta jubilerskiego.] 1862.01.29 6
1/241/0/-/18 Dieło o pieriedannom iz Awstrii polskom bieglece Julianie Pietrowskom na dorogie pod m. Suchedniewom skoropostiżno umierszem. [Sprawa Juliana Piotrowskiego, polskiego uciekiniera przekazanego z Austrii, zmarłego nagle na drodze pod miestem Suchodniewem.] 1850.11.14-1851.07.26 10
1/241/0/-/25 Dieło o pieriedannom iz Pruss bieglece imienowawszem siebia podporuczikom muromskogo piechotnago połka Walerianom Tomaszewskim. [Sprawa zbiega przekazanego z Prus-Waleriana Tomaszewskiego, mianującego się podporucznikiem Muromskiego Pułku Piechoty.] 1855.05.13-1855.06.23 12
1/241/0/-/53 Dieło o pomieszczikach łenczickago ujezda Skarżynskom i Gosko. [Sprawa właścicieli ziemskich z powiatu łęczyckiego: Skarżyńskiego i Gosko.] 1863.01.16-1863.01.22 12
1/241/0/-/21 Dieło o pomieszczikie mienija Pliwa bliz Kalisza Gajewskom i jego ekonomie Giembickom podozrawajemych w politiczeskom otnoszenii, a także o obwinawszem ich lakirowszczikie Jewrieje Ludwikie Riedlichie areiestowannom warszawskoj policyju. [Sprawa właściciela majątku Pliwa koło Kalisza-Gajewskiego i zarządcy jego majątku Gembickiego podejrzanych z przyczyn politycznych, a także o oskarżającym ich lakierniku Ludwiku Redlichu aresztowanym przez warszawską policję.] 1853.03.29-1853.10.04 14
1/241/0/-/49 Dieło Otdielnoj Sledstwiennoj Kommisij o sapożnikie Konstantinie Majewskom. [Sprawa Samodzielnej Komisji Śledczej dotycząca szewca Konstantyna Majewskiego.] 1862.09.10-1862.10.04; 1863.04.27 23
1/241/0/-/28 Dieło o wsiemiłostiwieszych nagradach czinownikach Sledstwiennoj Komissii. [Sprawa dotycząca nagród dla urzędników Komisji Śledczej.] 1856.06.27-1857.12.16 38
1/241/0/-/17 Dieło o zadierżannom w g[orodie] Koninie prusskom poddannom Władisławie Rembowskom. [Sprawa Władysława Rembowskiego, pruskiego poddanego zatrzymanego w mieście Koninie.] 1848.04.29-1848.06.02 15
1/241/0/-/24 Dieło o zastupawszem miesto burgomistra m. Łaszowa grubieszowskago ujezda Aleksandrie Dudzinskom żeławszem otkryto o priestupnych swiazach swoich z bieglecom [Feliksom] Kozłowskim. [Sprawa Aleksandra Dudzińskiego pełniącego obowiązki burmistrza miasta Łaszowa w powiecie hrubieszowskim, chcącego ujawnić swoje kontakty z uciekinierem Feliksem Kozłowskim.] 1855.04.14/26-1855.05.18/30 8
1/241/0/-/64 Dieło Postoiannoj Wojenno-Sledstwiennoj Komissii o Ludwikie Smiechowskoj i Izabiele Marcynkiewicz. [Sprawa Stałej Wojenno - Śledczej Komisji dotycząca Ludwiki Śmiechowskiej i Izabeli Marcinkiewicz.] 1864.07.04-1864.07.23 35
1/241/0/-/69 Dieło Postojannoj Sledstwinnoj Komissii o Franciszkie Strakie, Teofilie Asłanowicze, Pawle Mazurkiewicze, Kazimirie Rogowskom, Walentinie Bentkowskom, Łukasze Podlesińskom i Janie Morice. [Sprawa Stałej Komisji Śledczej dotycząca: Franciszka Staka, Pawła Mazurkiewicza, Kazimierza Rogowskiego, Walentyna Bentkowskiego, Łukasza Podlesińskiego i Jana Morisa.] 1864.10.09-1864.11.09 32
1/241/0/-/75 Dieło Postojannoj Wojenno-Sledstwiennoj Komisij o Wojcechie Łukaszewskom, Pietrie Janikowskom i Iwanie Pakiliewicze. [Sprawa Stałej Wojenno - Śledczej Komisji dotycząca Wojciecha Łukaszewskiego, Piotra Janikowskiego i Jana Pakilewicza.] 1864.11.21-1865.02.03 18
1/241/0/-/80 Dieło Postojannoj Wojenno-Sledstwiennoj Komissii o 9 licach ariestowannych w sledstwie powieszenija kolonista [Georga] Stala, imienno: ob Antonije Lasotie, Inokientije Zabanskom, Wawrżence Sierodskom, Maksimilianie Jabłonskom, Gustawie Chummiele, Antonije Budaszewskom, Francyszkie Kiempkiewicze, Eduardie Falkowskom i Walentije Mirowskom. Tut że o Władisławie Baranskom. [Sprawa Stałej Wojenno - Śledczej Komisji dotycząca dziewięciu osób aresztowanych w sprawie śledztwa powieszonego kolonisty [Georga] Stala, kolejno: sprawa Antoniego Lasoty, Inocentego Zawadzkiego, Wawrzyńca Sierodzkiego, Maksymiliana Jabłonowskiego, Gustawa Chummela, Antoniego Budasiewskiego, Franciszka Kempkiewicza, Edwarda Falkowskiego i Walentego Mirowskiefo; także Władysława Barańskiego.] 1864.01.02-1864.12.17; 1869.01.03-1869.03.31; 1873.02.14-1873.02.19 37
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

82

82

0

0.75

0.75

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.