Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Stała Komisja Wojenno-Śledcza ustanowiona przy Namiestniku i Głównodowodzącym Wojskami w Królestwie Polskim

Archiwum Główne Akt Dawnych
Stała Komisja Wojenno-Śledcza 1833-1865
Postojannaja Wojenno-Sledstwiennaja Komissija Uczrieżdiennaja pri Namiestnikie i Gławnokomandujuszczem Wojskami w Carstwie Polskom 1833 - 1865
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - urzędy i sędziowie śledczy rosyjski
inwentarz książkowy Yes ze wstepem i indeksami:osobowym i geograficznym
Specjalna Komisja Śledcza do Spraw Policyjnych została utworzona w Warszawie w 1863 r. w związku z nasileniem przejawów dążeń niepodległościowych w społeczeństwie polskim. Był to centralny organ śledczy, do spraw politycznych, którego głównym zadaniem było tropienie wszelkich form działalności antyrządowej i przeprowadzenie śledztwa wobec osób podejrzanych o takie przewinienia. Wyniki śledztwa wraz z materiałami dowodowymi przesyłała komisja namiestnikowi, dodając do tego wnioski co do trybu dalszego postępowania czyli przekazania sprawy sądowi wojennemu, kryminalnemu lub administracyjnemu, względnie uniewinnienia. W 1861 r. gdy powstała przy namiestniku nowa Komisja Śledcza nazywana Tymczasową, dotychczasowa Komisja przyjęła nazwę Stałej. Obie Komisje działały równocześnie pod tą samą zwierzchnością. Gdy po upadku powstania styczniowego władze zaczęły redukować rozbudowany aparat śledczy, zlikwidowana została z dniem 1 I 1865 r. Stała Komisja śledcza, prawdopodobnie jako zespół ludzi obdarzonych przez władze mniejszym zaufaniem, niż zespół Tymczasowej Komisji Śledczej. Zachowane akta obejmują 2 tomy sumariusza (czyli dokładnego streszczenia) spraw rozpatrywanych przez komisję w latach 1833-1864 oraz poszyty z aktami spraw z lat 1834-1865. stan zachowania zespołu nie do ustalenia, zespół zmikrofilmowany; poprzednią kartę sporządziła w 2003 r. M. Michalska
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/241/0/-/16 Priedstawlenije o pomieszczikie Giercostwa Poznanskago Maksimilijanie Gosko, synie pomieszczika lenczickago ujezda Gienrichu Gosko i prożywawszemsia pri diadie swojem Gosko w dier[iewni] Masna togoże ujezda Alfonsie Manguskom ariestowannych po podozrienniju czto nachodias 9/21 marta 1846 g. w Lenczice nakłonit k buntu kriestian. [Przedstawienie sprawy właściciela ziemskiego z Księstwa Poznańskiego-Maksymiliana Gosko, syna właściciela w powiecie łęczyckim - Henryka Gosko i zamieszkującego przy swoim dziadku we wsi Masna w tym powiecie Alfonsa Magnuskiego, aresztowanych z powodu podejrzenia, że 9/21 marca 1846 próbowali nakłonić chłopów do buntu.] 1846.03.23-1846.12.29 17
1/241/0/-/17 Dieło o zadierżannom w g[orodie] Koninie prusskom poddannom Władisławie Rembowskom. [Sprawa Władysława Rembowskiego, pruskiego poddanego zatrzymanego w mieście Koninie.] 1848.04.29-1848.06.02 15
1/241/0/-/18 Dieło o pieriedannom iz Awstrii polskom bieglece Julianie Pietrowskom na dorogie pod m. Suchedniewom skoropostiżno umierszem. [Sprawa Juliana Piotrowskiego, polskiego uciekiniera przekazanego z Austrii, zmarłego nagle na drodze pod miestem Suchodniewem.] 1850.11.14-1851.07.26 10
1/241/0/-/19 Priedstawlenije o wozwratiwszemsia iz za granicy bieglece Carstwa Polskago Antonie Wilczinskom. [Przedstawienia sprawy Antoniego Wilczyńskiego, uciekiniera z Królestwa Polskiego, który powrócił z zagranicy.] 1851.10.09-1851.10.17 28
1/241/0/-/20 Priedstawlenije o wozwratiwszemsia iz zagranicy urożence m. Błonia warszawskago ujezda Szymonie Pawłowskom. [Przedstawienie sprawy Szymona Pawłowskiego urodzonego w powiecie warszawskim w mieście Błoniu, który powrócił z zagranicy.] 1851.12.08-1851.12.22 32
1/241/0/-/21 Dieło o pomieszczikie mienija Pliwa bliz Kalisza Gajewskom i jego ekonomie Giembickom podozrawajemych w politiczeskom otnoszenii, a także o obwinawszem ich lakirowszczikie Jewrieje Ludwikie Riedlichie areiestowannom warszawskoj policyju. [Sprawa właściciela majątku Pliwa koło Kalisza-Gajewskiego i zarządcy jego majątku Gembickiego podejrzanych z przyczyn politycznych, a także o oskarżającym ich lakierniku Ludwiku Redlichu aresztowanym przez warszawską policję.] 1853.03.29-1853.10.04 14
1/241/0/-/22 Priedstawlenije o prożywajuszczem w Carstwije Polskom prusskom poddannom Aleksandrie Mieszynskom obwiniajemym w politiczeskom otnoszenii. [Przedstawienie sprawy pruskiego poddanego Aleksandra Meszyńskiego, zamieszkującego w Królestwie Polskim, obwinionego z przyczyn politycznych.] 1854.09.29-1854.10.09 30
1/241/0/-/23 Priedstawlenije o pieriedannom iz Krakowa urożence radomskoj gubernii Aleksandrie Antonie dwuch imien Bukowskom. [Przedstawienie sprawy przekazanego z Krakowa, dwóch imion-Aleksandra Antoniego Bukowskiego urodzonego w guberni radomskiej.] 1854.10.29 19
1/241/0/-/24 Dieło o zastupawszem miesto burgomistra m. Łaszowa grubieszowskago ujezda Aleksandrie Dudzinskom żeławszem otkryto o priestupnych swiazach swoich z bieglecom [Feliksom] Kozłowskim. [Sprawa Aleksandra Dudzińskiego pełniącego obowiązki burmistrza miasta Łaszowa w powiecie hrubieszowskim, chcącego ujawnić swoje kontakty z uciekinierem Feliksem Kozłowskim.] 1855.04.14/26-1855.05.18/30 8
1/241/0/-/25 Dieło o pieriedannom iz Pruss bieglece imienowawszem siebia podporuczikom muromskogo piechotnago połka Walerianom Tomaszewskim. [Sprawa zbiega przekazanego z Prus-Waleriana Tomaszewskiego, mianującego się podporucznikiem Muromskiego Pułku Piechoty.] 1855.05.13-1855.06.23 12
1/241/0/-/26 Priedstawlenije po diełu o prożywawszem w Warszawie Romanie Wołtanowskom ariestowannom po obwinieniju jego w prinadleżnosti k zagowory posiagnut na żyzn Gosudara Impieratora i o prikosnowiennych k etomu diełu: Osipie Dombrowskom, Władisławie Krzyżanowskom, Iwanie Zakrzewskom, Florientinie Faustmanie, Konstancii Zagorskoj tut że: o Władisławie Antoniewskom i proporszczikie Leonie Strokowskom. [Przedstawienie sprawy zamieszkałego w Warszawie Romana Wołtanowskiego, aresztowanego po ujawnieniu przynależności jego do spisku mającego na celu zamach na życie cara i o związanych z nim: Józefie Dombrowskim, Władysławie Krzyżanowskim, Janie Zakrzewskim, Florentynie Faustmanie, Konstancji Zagórskiej, a także o Władysławie Antoniewskim i chorążym Leonie Strokowskom. 1855.09.10-1856.01.26 52
1/241/0/-/27 Priedstawlenije o zadierżannom w g[orodie] Biale lublinskoj gubiernii biezpismiennago wida urożence Grodnienskoj Gubernii Donatie Antonie dwuch imien Ostromienckom. [Przedstawienie sprawy Donata Antoniego, dwóch imion, Ostromienieckiego urodzonego w guberni grodzieńskiej, zatrzymanego we wsi Biała w guberni lubelskiej bez pisemnego wyjaśnienia.] 1856.04.12/24-1856.08.17 14
1/241/0/-/28 Dieło o wsiemiłostiwieszych nagradach czinownikach Sledstwiennoj Komissii. [Sprawa dotycząca nagród dla urzędników Komisji Śledczej.] 1856.06.27-1857.12.16 38
1/241/0/-/29 Priedstawlenije o wozwratiwszemsia iz za granicy Polskom wychodce Feliksie Gassmanie. [Przedstawienie sprawy Feliksa Gassmana, polskiego uchodźcy, który powrócił z zagranicy.] 1860.01.15-1860.01.29 9
1/241/0/-/30 Priedstawlenije o wozwratiwszemsia iz za granicy polskom wychodce Osipie Sabinie, dwuch imien, Kiempinskom. [Przedstawienie sprawy polskiego uchodźcy Józefa Sabina, dwóch imion Kempińskigo, powracającego z zagranicy.] 1859.12.16-1860.01.26 12
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

82

82

0

0.75

0.75

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.