Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Stała Komisja Wojenno-Śledcza ustanowiona przy Namiestniku i Głównodowodzącym Wojskami w Królestwie Polskim

Archiwum Główne Akt Dawnych
Stała Komisja Wojenno-Śledcza 1833-1865
Postojannaja Wojenno-Sledstwiennaja Komissija Uczrieżdiennaja pri Namiestnikie i Gławnokomandujuszczem Wojskami w Carstwie Polskom 1833 - 1865
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - urzędy i sędziowie śledczy rosyjski
inwentarz książkowy Yes ze wstepem i indeksami:osobowym i geograficznym
Specjalna Komisja Śledcza do Spraw Policyjnych została utworzona w Warszawie w 1863 r. w związku z nasileniem przejawów dążeń niepodległościowych w społeczeństwie polskim. Był to centralny organ śledczy, do spraw politycznych, którego głównym zadaniem było tropienie wszelkich form działalności antyrządowej i przeprowadzenie śledztwa wobec osób podejrzanych o takie przewinienia. Wyniki śledztwa wraz z materiałami dowodowymi przesyłała komisja namiestnikowi, dodając do tego wnioski co do trybu dalszego postępowania czyli przekazania sprawy sądowi wojennemu, kryminalnemu lub administracyjnemu, względnie uniewinnienia. W 1861 r. gdy powstała przy namiestniku nowa Komisja Śledcza nazywana Tymczasową, dotychczasowa Komisja przyjęła nazwę Stałej. Obie Komisje działały równocześnie pod tą samą zwierzchnością. Gdy po upadku powstania styczniowego władze zaczęły redukować rozbudowany aparat śledczy, zlikwidowana została z dniem 1 I 1865 r. Stała Komisja śledcza, prawdopodobnie jako zespół ludzi obdarzonych przez władze mniejszym zaufaniem, niż zespół Tymczasowej Komisji Śledczej. Zachowane akta obejmują 2 tomy sumariusza (czyli dokładnego streszczenia) spraw rozpatrywanych przez komisję w latach 1833-1864 oraz poszyty z aktami spraw z lat 1834-1865. stan zachowania zespołu nie do ustalenia, zespół zmikrofilmowany; poprzednią kartę sporządziła w 2003 r. M. Michalska
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/241/0/-/46 Priedstawlenije po diełu o kupieczeskom prikaszczikie Osipie Łukowskom i bratie jego uczennikie 6-go kłassa riealnoj gimnazij Stanisławie Łukowskom. [Przedstawienie sprawy Józefa Łukowskiego, subiekta kupieckiego i jego brata Stanisława Łukowskiego, ucznia 6-tej klasy gimnazjum realnego.] 1862.02.23-1862.03.19 12
1/241/0/-/47 Priedstawlenije po diełu o warszawskom portnom France Barickom. [Przedstawienie sprawy Franciszka Baryckiego, krawca warszawskiego.] 1862.02.24-1862.11.09 34
1/241/0/-/48 Priedstawlenije po diełu o litieratorie Romanie Zmorskom. [Przedstawienie sprawy literata Romana Zmorskiego.] 1862.02.24-1862.03.08 12
1/241/0/-/49 Dieło Otdielnoj Sledstwiennoj Kommisij o sapożnikie Konstantinie Majewskom. [Sprawa Samodzielnej Komisji Śledczej dotycząca szewca Konstantyna Majewskiego.] 1862.09.10-1862.10.04; 1863.04.27 23
1/241/0/-/50 Priedstawlenije po diełu o riadowom Szlissieburgskago piechotnago połka Osipie Bieniediktowicze i mechanikie Warszawskago Monietnago dwora Osipie Mierkiele. [Przedstawienie sprawy szeregowego szliselburskiego pułku piechoty, Józefa Benedyktowicza i mechanika w warszawskiej mennicy Józefa Merkela.] 1862.10.17-1863.06.04 36
1/241/0/-/51 Priedstawleniije po diełu o bieżawszem riekrutie nabora 1854 goda proischodiaszczem iz gminy Kasun, warszawskago ujezda Walentije Pierżanowskom. [Przedstawienie sprawy Walentego Perzanowskiego, zbiegłego rekruta z naboru 1854 roku, pochodzącego z gminy Kazuń w powiecie warszawskim.] 1862.10.26-1862.10.30 10
1/241/0/-/52 Priedstawlen[ije] po diełu ob uczenikach Warsza[wskoj] [Chu]dożestwiennoj szkoły Al[eksandrie] [So]chaczewskom, Fiedorie Pach[uckom], [An]tonie Golanskom i Ad[amie] [Tiesmerie] ob uczenikie riealnoj gim[nazji] [Alek]sandrie Bortkiewicze i żenie[czinow]nika Paulinie Wonsowicz.Tut że o pomieszczikie sandomisskago ujezda baronie Emilije Rajskom. [Przedstawienie sprawy uczestników warszawskiej szkoły artystycznej: Aleksandra Sochaczewskiego, Fiodora Pachuckiego, Antoniego Golańskiego i Adama Tesmera, ucznia gimnazjum realnego Aleksandrze Bortkiewiczu i żony urzędnika Pauliny Wąsowicz; w aktach także o właścicielu ziemskim w powiecie sandomierskim baronie Emilu Rajskim.] 1862.12.22-1863.03.09 136
1/241/0/-/53 Dieło o pomieszczikach łenczickago ujezda Skarżynskom i Gosko. [Sprawa właścicieli ziemskich z powiatu łęczyckiego: Skarżyńskiego i Gosko.] 1863.01.16-1863.01.22 12
1/241/0/-/54 Priedstawlenije po diełu o priełatie kujawsko-kalisskoj eparchij, ksiendzie Klimientie Skupinskom. [Przedstawienie sprawy prałata parafi kujawsko - kaliskiej, księdza Klemensa Skupińskiego.] 1863.01.26-1863.01.30 13
1/241/0/-/55 Priedstawlenije po diełu o warszawskich: futlarnom mastierie Leopoldie Mielanowskom, portnom podmastierie Wiktorie Maklinskom, siedielnom podmastierie Leopoldie Pietrowskom, pieriepletczikie Aleksandrie Millerie, pierieplotnom uczennikie Ignatie Leżynskom i portnom mastierie Iwanie Marszałkie. [Przedstawienie sprawy warszawskich: majstra futelarskiego Leopolda Mielanowskiego, czeladnika krawieckiego Wiktora Maklińskiego, mistrza siodlarskiego Leopolda Piotrowskiego, introligatora Aleksandra Millera, czeladnika introligatorni Ignacego Leżyńskiego i majstra krawieckiego Iwana Marszałka.] 1863.02.02-1863.02.12 12
1/241/0/-/56 Priedstawlenije po diełu o bywszem aplikantie 2-go otdielenija warszawskago isprawitielnago suda Władisławie Magdzickom. [Przedstawienie sprawy byłego aplikanta 2-go oddziału warszawskiego sądu kryminalnego Władysława Magdzickiego.] 1863.02.02-1863.02.14 30
1/241/0/-/57 Priedstawlenije po diełu wikarego księdza dier[iewni] Kampinos, sochaczewskago ujezda, warszawskoj gubernii Kazimira Skibniewskiego. [Przedstawienie sprawy Kazimierza Skibniewskiego, księdza we wsi Kampinos, w powiecie sochaczewskim, gubernii warszawskiej.] 1863.02.09-186304.10 9
1/241/0/-/58 Priedstawlenije po diełu żytielej awgustowskoj gubiernii mariampolskogo ujezda dier[iewni] Griszka-Ruda: Osipa Jabłonskago, płockoj gubiernii, mławskago ujezda, dier[iewni] Poniatowa: Osipa Krysiewicza i klerika monastyria kamiedułów na Bielanach bliz Warszawy Fieliksa Kułakowskago. [Przedstawienie sprawy mieszkańców: guberni aygustowskiej, powiatu mariampolskiego ze wsi Griszka-Ruda: Józefa Jabłonowskiego, płockiej guberni, mławskiego powiatu ze wsi Poniatowa-Józefa Krysiewicza i księdza z klasztoru kamedułów na Bielanach, w pobliżu Warszawy - Feliksa Kułakowskiego.] 1863.02.09-1869.04.14 15
1/241/0/-/59 Dieło Sledstwiennoj Kommisij o bywszem studientie giejdielbiergskago uniwiersitieta Władisławie Bogusławskom. [Srawa Komisji Śledczej dotycząca byłego studenta uniwersytetu w Heidelbergu Władysława Bogusławskiego.] 1863.02.04-1863.02.16 22
1/241/0/-/60 Priedstawlenije po diełu o prikaszczikie warszawskago korzewnika Litkie, Bernardie Szczupaczkiewicze, pozołotczikie Osipie Szyfiersie, dozorce warszawskoj isprawitielnoj policyi France Adamczewskom i riadowom lejb-gwardii carsko-sielskago striełkowago bataliona Leonie Szabanie. [Przedstawienie sprawy subiekta warszawskiego garbarza Litkie, Bernarda Szczupaczkiewicza, złotnika Józefa Szyfersa, dozorcy w warszawskiej policji wykonawczej Franciszka Adamczewskiego i szeregowca cesarskiego batalionu lejb-gwardii strzelców chłopów Leona Szabana.] 1863.02.13-1863.02.19 55
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

82

82

0

0.75

0.75

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.