Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Tymczasowa Komisja Wojenno-Śledcza przy Namiestniku i Głównodowodzącym Wojskami Warszawskiego Okręgu Wojennego

Archiwum Główne Akt Dawnych
Tymczasowa Komisja Wojenno Śledcza ustanowiona przy Namiestniku i Głównodowodzącym Wojskami Warszawskiego Okręgu Wojennego 1861-1882
Wriemiennaja Wojenno-Sledstwiennaja Komissija pri Namiestnikie i Gławnokomandujuszczem Wojskami Warszawskago Wojennago Okruga; Wriemiennaja Wojenno-Sledstwiennaja Komissija pri Namiestnikie i Gławnokomandujuszczem Wojskami Warszawskogo Wojennogo Okruga 1861 - 1882
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - urzędy i sędziowie śledczy rosyjski
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i indeksami: osobowym i geograficznym
Tymczasowa Komisja Wojenno-Śledcza ustanowiona została w Warszawie 22 X 1861 r. jako równorzędna z istniejącą już Komisją Śledczą (odtąd Stałą Komisją Śledczą). Wraz z nią podlegała początkowo zwierzchności bądź namiestnika, bądź generał-gubernatora warszawskiego. Obie komisje miały za zadanie tropienie i przeprowadzanie śledztwa wobec osób podejrzanych o działalność antyrządową. Przejściowo rozwiązana od marca 1862 do stycznia 1863 Komisja Tymczasowa okazała się trwalsza od Komisji Stałej (zlikwidowanej w 1865 r.). W dalszym ciągu tryb jej działania polegał na przesyłaniu aktualnemu zwierzchnikowi referatu zawierającego wyniki śledztwa w danej sprawie wraz z materiałami dowodowymi oraz z wnioskami co do dalszego postępowania na drodze sądowej lub administracyjnej, a nawet co do wymiaru kary. Komisja została rozwiązana w 1882 r. przez zwierzchnika, szefa sztabu Warszawskiego Okręgu Wojennego. Ocalałe szczątki archiwum Komisji obejmują spisy alfabetyczne osób, które w latach 1863-1874 poddawane były jej śledztwu oraz poszyty akt spraw rozpatrywanych w latach 1862-1882. stan zachowania zespołu około 1% w stosunku do 1939 r., zespół zmikrofilmowany; poprzednią kartę sporządziła w 2003 r. M. Michalska
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/242/0/-/1 [Alfabetyczny spis przestępców politycznych, w sprawie których śledztwo prowadziła Tymczasowa Komisja Śledcza T.I.] 1863-1874 336
1/242/0/-/2 [Alfabetyczny spis przestępców politycznych, w sprawie których śledztwo prowadziła Tymczasowa Komisja Śledcza t. II.] 1861-1872 433
1/242/0/-/3 [Alfabetyczny spis przestępców politycznych, w sprawie których śledztwo prowadziła Tymczasowa Komisja Śledcza T. III.] 1861-1872 382
1/242/0/-/4 [Alfabetyczny spis przestępców politycznych, w sprawie których śledztwo prowadziła Tymczasowa Komisja Śledcza T.IV.] 1861-1872 472
1/242/0/-/5 [Alfabetyczny spis przestępców politycznych, w sprawie których śledztwo prowadziła Tymczasowa Komisja Śledcza T. V.] 1861-1872 408
1/242/0/-/6 [Alfabetyczny spis przestępców politycznych, w sprawie których śledztwo prowadziła Tymczasowa Komisja Śledcza T. VI.] 1861-1872 381
1/242/0/-/7 [Alfabetyczny spis przestępców politycznych, w sprawie których śledztwo prowadziła Tymczasowa Komisja Śledcza T.VII.] 1861-1872 430
1/242/0/-/8 [Alfabetyczny spis przestępców politycznych, w sprawie których śledztwo prowadziła Tymczasowa Komisja Śledcza T. VIII.] 1861-1872 288
1/242/0/-/9 Priedstawlenije po diełu ob Aleksandrie i Władysławie Przysieckich. [Przedstawienie sprawy Aleksandra i Władysława Przysieckich.] 1862. 01. 30-1862. 02 11 11
1/242/0/-/10 Priedstawlenije po diełu o warszawskom poczetnom grażdaninie Nikołaje Stanisławie, dwuch imien Epsztejnie i stolarie mastierskich Warszawsko-Wienskoj Żelaznoj Dorogi Albertie Zalewskom, tutże o prikosnowiennych po etomu diełu: żenie oznaczennogo Zalewskogo Genrijetie Zalewskoj, lakierowszcziczem podmastierie mastierskich toj że żelaznoj dorogi Aleksandrie Struczinskom, stolarnom podmastierie toj że dorogi Ludwikie Orzechowskom, warszawskom żytiele Feliksie Żenczikowskom i warszawskom Lakirowszczykie Władysławie Szczepkowskom. [Przedstawienie sprawy honorowego obywatela warszawy Mikołaja Stanisława Epsztejna i mistrza stolarskiego warszawsko-wiedeńskiej kolei żelaznej Alberta Zalewskiego, a także o związanych z ich sprawą: żonie wspomnianego Zalewskiego, Henriecie Zalewskiej, czeladniku przy mistrzu lakierniczym tej że kolei żelaznej-Aleksandrze Struczyńskim, czeladniku stolarskim tej że kolei żelaznej Ludwiku Orzechowskim, mieszkańcu Warszawy Feliksie Żenczykowskim i lakierniku warszawskim Władysławie Szczepkowskim.] 1863.04.13-1866.01.20 99
1/242/0/-/11 Dieło o Stiefanie Kaniewskom b. prikaszczikie w g. Warszawie. [Sprawa Stefana Kaniewskiego byłego subiekta w mieście Warszawie (oskarżonego o działalność w Organizacji Narodowej).] 1864.03.18-1873.12.05 22
1/242/0/-/12 Dieło Wriemiennoj Wojenno-Sledstwiennoj Komissii o Danili Sernakierie prikaszczikie kupca, Józefie Chrzanowskom fielczerie i Leonie Szimborskom dworianie. [Sprawa Tymczasowej Komisji Wojenno-Śledczej dotycząca Daniela Sernakiera, subiekta kupieckiego, Józefa Chrzanowskiego felczera i szlachcica Leona Szymborskiego.] 1864.03.07-1864.10.14 16
1/242/0/-/13 Pokazanije sdiełannoje wo Wriemiennoj Wojenno-Sledstwiennoj Komissii w 1865 godu sostojawszym pod sledstwijem bywszym inżenier-poruczikom Władysławom Rudnickim. Kniga I. Gienieralnoje pokazanije. [Zeznanie śledcze przed Tymczasową Komisją Wojenno-Śledczą w 1865 r. Władysława Rudnickiego, byłego porucznika inżynierii, pozostającego pod śledztwem. Księga I. Zeznania podstawowe.] 1865 351
1/242/0/-/14 Dieło Wriemiennoj Wojenno-Sledstwiennoj Kommisij ob Julianie Wejs. [Sprawa Tymczasowej Wojenno-Śledczej Komisji dotycząca Juliana Wejsa (oskarżonego o przynależność do oddziału powstańczego i podejmowanie szerokich kontaktów korespondencyjnych).] 1865.08.18-1869.13.09 82
1/242/0/-/15 Dieło Wriemiennoj Wojenno-Sledstwiennoj Kommisij o ksiendzach: Szczygielskom, Domagalskom i drugich po pieriepiskie ich s Rimom. [Sprawa Tymczasowej Wojenno-Śledczej Komisji dotycząca księży: [Józefata] Szczygielskiego, [Ignacego] Domagalskiego i innych w związku z ich korespondencją z Rzymem.] 1866.02.15-1867.05.15 479
1 2

Amount of archival material

28

28

0

0.71

0.71

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.