Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Cesarsko-Niemieckie Generał-Gubernatorstwo Warszawskie

Archiwum Główne Akt Dawnych
Niemieckie Władze Okupacyjne na terenie byłego Królestwa Polskiego 1915-1918
Kaiserlich-Deutsche Generalgouvernement Warschau 1915 - 1918
- brak danych - częściowo
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i indeksami: osobowym i geograficznym oraz konkordancją sygnatur
Cesarsko-Niemieckie Generał-Gubernatorstwo Warszawskie utworzono 24 VIII 1915 r. Było władzą centralną zarządzającą okupowaną przez wojska niemieckie częścią terytorium Królestwa Polskiego. Jej celem było utrzymanie porządku oraz organizowanie sprawnej eksploatacji gospodarczej okupowanych terenów. Generał-Gubernatorem Warszawskim został gen. Hans Hartwig von Beseler. Sprawował on władzę cywilną i wojskową, podlegał bezpośrednio cesarzowi Niemiec.
Generał-Gubernatorstwo Warszawskie było urzędem zwierzchnim w stosunku do Szefa Administracji przy Generał-Gubernatorstwie Warszawskim oraz podległych mu 29 urzędów powiatowych, Gubernatora Wojskowego m. Warszawy i pozostałych 10 gubernatorstw wojskowych: w Błoniu, Ciechanowie, Częstochowie, Kaliszu, Łodzi, Łomży, Łukowie, Sierpcu, Siedlcach i Włocławku. Ponadto Generał-Gubernatorstwu Warszawskiemu podlegały: Intendentura Armii, Urząd Surowców Wojennych, Urząd Materiałów Pędnych, Krajowy Urząd Zbożowy, Centrala Węglowa, Zarząd Poczt i Telegrafów, Urząd Meldunkowy, tajna policja polowa, gubernialne sądy wojskowe, Zarząd Archiwów.
W tym szczątkowo zachowanym zespole znajdują się: raporty z działalności Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego; rozporządzenia, ogłoszenia urzędowe, teksty oficjalnych przemówień, skargi i podania obywateli, rozkazy gubernatorstwa i komendantury; materiały związane z Polską Siłą Zbrojną i sprawami polskich jeńców a także wydawane w Warszawie odezwy niemieckich wojskowych komitetów rewolucyjnych. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/531/0/-/001 Bericht über die Entwicklung der Verwaltung des General-Gouvernements Warschau [Raport o rozwoju administracji Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego]. 1915.10.23 6
1/531/0/-/002 Dem General-Gouvernement. Bericht über Tätigkeit und Zustände im Gouvernementsgebiet. Entwurf [Projekt raportu o działalności i stanie władz wojskowych na terenie Generał-Gubernatorstwa]. 1916.09.30 41
1/531/0/-/003 Bericht über Tätigkeit und Zustände im Gouvernementsgebiet für die Zeit vom 1.7.18 bis 25.9.18. Entwurf [Projekt raportu o działalności i stanie władz wojskowych na obszarze Generał-Gubernatorstwa za okres od 1 VII do 25 IX 1918 r.]. 1918.09.25 38
1/531/0/-/004 Übersicht der im Gebiet der General-Gouvernements Warschau befindlichen militärischen Behörden und Truppen [Przegląd urzędów i oddziałów wojskowych znajdujących się na terenie Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego]. 1916.01.21 6
1/531/0/-/005 Übersicht der im Gebiet des General-Gouvernements Warschau befindlichen militärischen Behörden und Truppen [Przegląd urzędów i oddziałów wojskowych znajdujących się na terenie Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego]. 1916.07.30 13
1/531/0/-/006 Übersicht der im Gebiet des General-Gouvernements Warschau befindlichen militärischen Behörden und Truppen nach dem Stande vom 19.2.1917 [Przegląd urzędów i oddziałów wojskowych znajdujących się na terenie Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego wg stanu na dzień 19 lutego 1917 r.]. 1917.02.19 7
1/531/0/-/007 Übersicht der im Gebiet des General-Gouvernements Warschau befindlichen militärischen Behörden und Truppen nach dem Stande vom 10. April 1917 [Przegląd urzędów i oddziałów wojskowych znajdujących się na terenie Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego wg stanu na dzień 10 kwietnia 1917 r.]. 1917.04.13 7
1/531/0/-/008 Übersicht der im Gebiet des General-Gouvernements Warschau befindlichen militärischen Behörden und Truppen [Przegląd urzędów i oddziałów wojskowych znajdujących się na terenie Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego]. 1917.10.18 6
1/531/0/-/009 Übersicht der im Gebiet des General-Gouvernements Warschau befindlichen militärischen Behörden und Truppen nach dem Stande vom 5. Mai 1918 [Przegląd urzędów i oddziałów wojskowych znajdujących się na terenie Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego wg stanu na dzień 5 maja 1918 r.]. 1918.05.05 6
1/531/0/-/010 Übersicht der im Gebiet des General-Gouvernements Warschau befindlichen militärischen Behörden und Truppen nach dem Stande vom 8. Oktober 1918 [Przegląd urzędów i oddziałów wojskowych znajdujących się na terenie Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego wg stanu na dzień 8 października 1918 r.]. 1918.10.18 7
1/531/0/-/011 Personalliste der Stäbe des General-Gouvernements und der Militär-Gouvernements nach dem Stande vom 18. Oktober 1917 [Lista osobowa Sztabu Generał-Gubernatorstwa i gubernatorstw wojskowych wg stanu na dzień 18 października 1917 r.]. 1917.10.18 6
1/531/0/-/012 Verordnung über den Personenverkehr in, nach und aus dem Gebiete des General-Gouvernements Warschau vom 10. September 1915 [Rozporządzenie z dn. 10 września 1915 r. dotyczące ruchu osobowego na terenie Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego, do i z niego]. 1915.09.10 6
1/531/0/-/013 Verordnung über die Erhebung einer Fahrkarten- und Frachturkundenstempelsteuer im Gebiete des General-Gouvernements Warschau [Rozporządzenie dotyczące poboru opłat za bilety i stemple na dokumentach przewozowych na terenie Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego]. b.d. 13
1/531/0/-/014 Bestimmungen für die liquidierenden Organe, Zensur-Organe und Pauschalempfänger des k. u. k. Heeres, deren Amtssitz in den im Reichsrate vertretenen Königreichen und Ländern, beziehungsweise im Okkupationsgebiete gelegen ist, in Betreff der von den einzuhebenden österreichischen Personal-Einkommensteuer und Besoldungssteuer [Przepisy dla organów likwidatury, cenzury oraz odbiorców ryczałtowych c. i k. wojska, których urzędowa siedziba znajduje się w krajach reprezentowanych w Radzie Państwa, z uwzględnieniem podatków dochodowych]. b.d. 42
1/531/0/-/015 Odezwa do Polaków. [1914.08.05] 4
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

99

99

0

0.45

0.45

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.