Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Cesarsko-Niemieckie Generał-Gubernatorstwo Warszawskie

Archiwum Główne Akt Dawnych
Niemieckie Władze Okupacyjne na terenie byłego Królestwa Polskiego 1915-1918
Kaiserlich-Deutsche Generalgouvernement Warschau 1915 - 1918
- brak danych - częściowo
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i indeksami: osobowym i geograficznym oraz konkordancją sygnatur
Cesarsko-Niemieckie Generał-Gubernatorstwo Warszawskie utworzono 24 VIII 1915 r. Było władzą centralną zarządzającą okupowaną przez wojska niemieckie częścią terytorium Królestwa Polskiego. Jej celem było utrzymanie porządku oraz organizowanie sprawnej eksploatacji gospodarczej okupowanych terenów. Generał-Gubernatorem Warszawskim został gen. Hans Hartwig von Beseler. Sprawował on władzę cywilną i wojskową, podlegał bezpośrednio cesarzowi Niemiec.
Generał-Gubernatorstwo Warszawskie było urzędem zwierzchnim w stosunku do Szefa Administracji przy Generał-Gubernatorstwie Warszawskim oraz podległych mu 29 urzędów powiatowych, Gubernatora Wojskowego m. Warszawy i pozostałych 10 gubernatorstw wojskowych: w Błoniu, Ciechanowie, Częstochowie, Kaliszu, Łodzi, Łomży, Łukowie, Sierpcu, Siedlcach i Włocławku. Ponadto Generał-Gubernatorstwu Warszawskiemu podlegały: Intendentura Armii, Urząd Surowców Wojennych, Urząd Materiałów Pędnych, Krajowy Urząd Zbożowy, Centrala Węglowa, Zarząd Poczt i Telegrafów, Urząd Meldunkowy, tajna policja polowa, gubernialne sądy wojskowe, Zarząd Archiwów.
W tym szczątkowo zachowanym zespole znajdują się: raporty z działalności Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego; rozporządzenia, ogłoszenia urzędowe, teksty oficjalnych przemówień, skargi i podania obywateli, rozkazy gubernatorstwa i komendantury; materiały związane z Polską Siłą Zbrojną i sprawami polskich jeńców a także wydawane w Warszawie odezwy niemieckich wojskowych komitetów rewolucyjnych. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/531/0/-/085 [3 fotografie]. 1918 i b.d. 6
1/531/0/-/095 An das Soldatenvolk der deutschen Armee! [Do żołnierzy armii niemieckiej!] b.d. [1918] 2
1/531/0/-/033 An die Bewohner des General-Gouvernements Warschau [Do mieszkańców Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego]. 1916.11.05 5
1/531/0/-/044 An Heer und Heimat! [Do wojska i ojczyzny!] 1918.09.02 2
1/531/0/-/052 [Anonimowa skarga na nadużycia w działalności Wydziału Zaopatrzenia przy Magistracie m. Warszawy, skierowana do generał-gubernatora Hansa von Beselera, z oczekiwaniem, by rozdział żywności przejęły bezpośrednio władze niemieckie]. b.d. [przed 1917.05.22] 3
1/531/0/-/025 Arbeiter! Robotnicy! b.d. [1915] 2
1/531/0/-/077 Auszug aus der "Zusammenstellung der Vereinbarungen zwischen der Deutschen Obersten Heeresleitung und dem k. u. k. Armeeoberkommando über das Polnische Heer" [Wyciąg z zestawienia porozumień zawartych pomiędzy niemieckim Naczelnym Dowództwem a c. i k. Naczelną Komendą Armii w sprawie polskiego wojska]. [1916] 3
1/531/0/-/043 Befehl! Rozkaz! b.d. [przed 1917.04.03] 2
1/531/0/-/019 Bekanntmachung an die Bewohner der Stadt Warschau. Odezwa do ludności Warszawy. 1915.08.05 2
1/531/0/-/028 Bekanntmachung. Obwieszczenie. b.d. 2
1/531/0/-/022 Bekanntmachung. Obwieszczenie. 1915.11.11 2
1/531/0/-/040 Bekanntmachung. Obwieszczenie. 1917.01.14 2
1/531/0/-/026 Bekanntmachung! Ogłoszenie! b.d. [1915] 2
1/531/0/-/024 Bekanntmachung. Ogłoszenie. b.d. [1915] 2
1/531/0/-/001 Bericht über die Entwicklung der Verwaltung des General-Gouvernements Warschau [Raport o rozwoju administracji Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego]. 1915.10.23 6
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

99

99

0

0.45

0.45

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.