Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Cesarsko-Niemieckie Generał-Gubernatorstwo Warszawskie

Archiwum Główne Akt Dawnych
Niemieckie Władze Okupacyjne na terenie byłego Królestwa Polskiego 1915-1918
Kaiserlich-Deutsche Generalgouvernement Warschau 1915 - 1918
- brak danych - częściowo
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i indeksami: osobowym i geograficznym oraz konkordancją sygnatur
Cesarsko-Niemieckie Generał-Gubernatorstwo Warszawskie utworzono 24 VIII 1915 r. Było władzą centralną zarządzającą okupowaną przez wojska niemieckie częścią terytorium Królestwa Polskiego. Jej celem było utrzymanie porządku oraz organizowanie sprawnej eksploatacji gospodarczej okupowanych terenów. Generał-Gubernatorem Warszawskim został gen. Hans Hartwig von Beseler. Sprawował on władzę cywilną i wojskową, podlegał bezpośrednio cesarzowi Niemiec.
Generał-Gubernatorstwo Warszawskie było urzędem zwierzchnim w stosunku do Szefa Administracji przy Generał-Gubernatorstwie Warszawskim oraz podległych mu 29 urzędów powiatowych, Gubernatora Wojskowego m. Warszawy i pozostałych 10 gubernatorstw wojskowych: w Błoniu, Ciechanowie, Częstochowie, Kaliszu, Łodzi, Łomży, Łukowie, Sierpcu, Siedlcach i Włocławku. Ponadto Generał-Gubernatorstwu Warszawskiemu podlegały: Intendentura Armii, Urząd Surowców Wojennych, Urząd Materiałów Pędnych, Krajowy Urząd Zbożowy, Centrala Węglowa, Zarząd Poczt i Telegrafów, Urząd Meldunkowy, tajna policja polowa, gubernialne sądy wojskowe, Zarząd Archiwów.
W tym szczątkowo zachowanym zespole znajdują się: raporty z działalności Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego; rozporządzenia, ogłoszenia urzędowe, teksty oficjalnych przemówień, skargi i podania obywateli, rozkazy gubernatorstwa i komendantury; materiały związane z Polską Siłą Zbrojną i sprawami polskich jeńców a także wydawane w Warszawie odezwy niemieckich wojskowych komitetów rewolucyjnych. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/531/0/-/016 Bestimmungen über den Verkehr mit Lebensmitteln usw. im Gebiete des General-Gouvernements [Zarządzenie dotyczące obrotu artykułami żywnościowymi i in. na terenie Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego]. [1915] 2
1/531/0/-/017 [Ogłoszenie Urzędu Surowców Wojennych w Warszawie (Kriegsrohstoffstelle Warschau) dotyczące cen skupu metali kolorowych]. [1915] 2
1/531/0/-/018 Verordnung betr[effend] Höchstpreise der wichtigsten Lebensmitteln. Rozporządzenie co do cen maksymalnych na najgłówniejsze artykuły żywności. 1915.08.05 2
1/531/0/-/019 Bekanntmachung an die Bewohner der Stadt Warschau. Odezwa do ludności Warszawy. 1915.08.05 2
1/531/0/-/020 Verordnung. Rasporiażenije [Rozporządzenie]. 1915.09.03 4
1/531/0/-/021 Verordnung über die Meldepflicht für Zivilpersonen, die in die Stadt Warschau zureisen. Przepisy o obowiązku meldowania się osób cywilnych, przybywających do Warszawy. 1915.09.24 2
1/531/0/-/022 Bekanntmachung. Obwieszczenie. 1915.11.11 2
1/531/0/-/023 Verordnung betreffend den Reiseverkehr von und nach Warschau. Rozporządzenie odnoszące się do ruchu osobowego z Warszawą. 1915.11.13 2
1/531/0/-/024 Bekanntmachung. Ogłoszenie. b.d. [1915] 2
1/531/0/-/025 Arbeiter! Robotnicy! b.d. [1915] 2
1/531/0/-/026 Bekanntmachung! Ogłoszenie! b.d. [1915] 2
1/531/0/-/027 Frauen! Mädchen! Burschen! Kobiety! Dziewczęta! Chłopcy! b.d. [1915] 3
1/531/0/-/028 Bekanntmachung. Obwieszczenie. b.d. 2
1/531/0/-/029 Do mieszkańców Warszawskiego Jeneralnego Gubernatorstwa. 1916.11.05 6
1/531/0/-/030 Do mieszkańców Warszawskiego Jeneralnego Gubernatorstwa. 1916.11.05 2
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

99

99

0

0.45

0.45

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.