Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Cesarsko-Niemieckie Generał-Gubernatorstwo Warszawskie

Archiwum Główne Akt Dawnych
Niemieckie Władze Okupacyjne na terenie byłego Królestwa Polskiego 1915-1918
Kaiserlich-Deutsche Generalgouvernement Warschau 1915 - 1918
- brak danych - częściowo
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i indeksami: osobowym i geograficznym oraz konkordancją sygnatur
Cesarsko-Niemieckie Generał-Gubernatorstwo Warszawskie utworzono 24 VIII 1915 r. Było władzą centralną zarządzającą okupowaną przez wojska niemieckie częścią terytorium Królestwa Polskiego. Jej celem było utrzymanie porządku oraz organizowanie sprawnej eksploatacji gospodarczej okupowanych terenów. Generał-Gubernatorem Warszawskim został gen. Hans Hartwig von Beseler. Sprawował on władzę cywilną i wojskową, podlegał bezpośrednio cesarzowi Niemiec.
Generał-Gubernatorstwo Warszawskie było urzędem zwierzchnim w stosunku do Szefa Administracji przy Generał-Gubernatorstwie Warszawskim oraz podległych mu 29 urzędów powiatowych, Gubernatora Wojskowego m. Warszawy i pozostałych 10 gubernatorstw wojskowych: w Błoniu, Ciechanowie, Częstochowie, Kaliszu, Łodzi, Łomży, Łukowie, Sierpcu, Siedlcach i Włocławku. Ponadto Generał-Gubernatorstwu Warszawskiemu podlegały: Intendentura Armii, Urząd Surowców Wojennych, Urząd Materiałów Pędnych, Krajowy Urząd Zbożowy, Centrala Węglowa, Zarząd Poczt i Telegrafów, Urząd Meldunkowy, tajna policja polowa, gubernialne sądy wojskowe, Zarząd Archiwów.
W tym szczątkowo zachowanym zespole znajdują się: raporty z działalności Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego; rozporządzenia, ogłoszenia urzędowe, teksty oficjalnych przemówień, skargi i podania obywateli, rozkazy gubernatorstwa i komendantury; materiały związane z Polską Siłą Zbrojną i sprawami polskich jeńców a także wydawane w Warszawie odezwy niemieckich wojskowych komitetów rewolucyjnych. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/531/0/-/061 [Podanie Herzka Penczyny do Cesarsko-Niemieckiego Generał-Gubernatorstwa w Warszawie o zwolnienie jego syna Herszela Abrama z obozu jenieckiego we Frankfurcie n. Odrą]. 1918.09.09 2
1/531/0/-/062 [Podania: Franciszki Irackiej, Marianny Mandeckiej, Marianny Pytlak, Marianny Motyli, Marianny Niedźwiedź, Heleny Siurnik, Marianny Maliszewskiej, Antoniny Kosmowskiej, Kacpra Łągiewskiego, Stanisława Fliesa, Marianny Komsty, Marianny Nierotki, Ewy Juzwik*, Stefanii Jachowicz i Marianny Irackiej do różnych władz niemieckich o zwolnienie ich mężów i synów z obozów dla jeńców wojennych]. 1918.09.11-10.07 37
1/531/0/-/063 [Korespondencja komendantur obozów jenieckich z Cesarsko-Niemieckim Generał-Gubernatorstwem Warszawskim w sprawie zwolnień z obozów]. 1917-1918 72
1/531/0/-/064 [Pismo Wydziału Jeńców Komisji Wojskowej do Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego w sprawie postulowanego przez Centralne Towarzystwo Rolnicze uproszczenia procedur przy kierowaniu jeńców do pracy w majątkach ziemskich]. 1918.09.26 4
1/531/0/-/065 [Pismo Towarzystwa Przemysłowców Królestwa Polskiego do Generał-Gubernatora Warszawskiego w sprawie wspierania przemysłu i rzemiosła; odpowiedź na to pismo]. 1915.09.25-12.21 19
1/531/0/-/066 Russischer Index der milit[ären] Spione für das Jahr 1914 (In der Kanzlei des Gendarmeriekommandanten von Wolhynien gefunden) [Rosyjski wykaz szpiegów wojskowych na rok 1914, znaleziony w komendanturze żandarmerii wołyńskiej]. b.d. 5
1/531/0/-/067 Der russische Kundschaftsdienst während des Krieges 1914-1915 [Rosyjska służba wywiadowcza podczas wojny 1914-1915]. b.d. 60
1/531/0/-/068 Wohnungsliste der Offiziere vom Gouvernement [Wykaz miejsc zamieszkania oficerów z Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego]. Truppen und Behörde. [Oddziały i urzędy] Anmeldeliste der Beamten die zum Dlugagefängnis versetzt sind [Lista meldunkowa urzędników osadzonych w więzieniu przy ul. Długiej*]. b.d. 9
1/531/0/-/069 [Korespondencja Wydziału Grobów Wojennych Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego z komendanturą twierdzy Modlin w sprawie grobów poległych żołnierzy]. 1915-1917 24
1/531/0/-/070 Gouvernements Befehle [Rozkazy Gubernatorstwa] 1915.08.08-1916.01.08 177
1/531/0/-/071 [Kopie rozkazów Gubernatorstwa (Gouvernementsbefehle) wydane przez gen. Josepha von Etzdorfa i rozkazy dzienne (Tagesbefehle) komendanta wojsk okupacyjnych (Besatzungstruppen) Gereke]. 1916.02.20-05.26 103
1/531/0/-/072 [Kopie rozkazów dziennych komendanta wojsk okupacyjnych Gereke]. 1916.02.20-04.04 41
1/531/0/-/073 Verfügungen d[es] Gouvernements Warschau [Rozporządzenia Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego] 1915.09.08-1916.09.21 63
1/531/0/-/074 Kommandantur Befehle No 1-212 [Rozkazy dowództwa nr 1-212] 1918.01.01-07.31 218
1/531/0/-/075 Kommandantur Befehle No 212-236 [Rozkazy dowództwa nr 213-236] 1918.08.01-26 25
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

99

99

0

0.45

0.45

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.