Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Cesarsko-Niemieckie Generał-Gubernatorstwo Warszawskie

Archiwum Główne Akt Dawnych
Niemieckie Władze Okupacyjne na terenie byłego Królestwa Polskiego 1915-1918
Kaiserlich-Deutsche Generalgouvernement Warschau 1915 - 1918
- brak danych - częściowo
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i indeksami: osobowym i geograficznym oraz konkordancją sygnatur
Cesarsko-Niemieckie Generał-Gubernatorstwo Warszawskie utworzono 24 VIII 1915 r. Było władzą centralną zarządzającą okupowaną przez wojska niemieckie częścią terytorium Królestwa Polskiego. Jej celem było utrzymanie porządku oraz organizowanie sprawnej eksploatacji gospodarczej okupowanych terenów. Generał-Gubernatorem Warszawskim został gen. Hans Hartwig von Beseler. Sprawował on władzę cywilną i wojskową, podlegał bezpośrednio cesarzowi Niemiec.
Generał-Gubernatorstwo Warszawskie było urzędem zwierzchnim w stosunku do Szefa Administracji przy Generał-Gubernatorstwie Warszawskim oraz podległych mu 29 urzędów powiatowych, Gubernatora Wojskowego m. Warszawy i pozostałych 10 gubernatorstw wojskowych: w Błoniu, Ciechanowie, Częstochowie, Kaliszu, Łodzi, Łomży, Łukowie, Sierpcu, Siedlcach i Włocławku. Ponadto Generał-Gubernatorstwu Warszawskiemu podlegały: Intendentura Armii, Urząd Surowców Wojennych, Urząd Materiałów Pędnych, Krajowy Urząd Zbożowy, Centrala Węglowa, Zarząd Poczt i Telegrafów, Urząd Meldunkowy, tajna policja polowa, gubernialne sądy wojskowe, Zarząd Archiwów.
W tym szczątkowo zachowanym zespole znajdują się: raporty z działalności Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego; rozporządzenia, ogłoszenia urzędowe, teksty oficjalnych przemówień, skargi i podania obywateli, rozkazy gubernatorstwa i komendantury; materiały związane z Polską Siłą Zbrojną i sprawami polskich jeńców a także wydawane w Warszawie odezwy niemieckich wojskowych komitetów rewolucyjnych. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/531/0/-/076 [Kopia rozkazu wydanego przez ppłk Bethcke]. 1918.10.06 2
1/531/0/-/077 Auszug aus der "Zusammenstellung der Vereinbarungen zwischen der Deutschen Obersten Heeresleitung und dem k. u. k. Armeeoberkommando über das Polnische Heer" [Wyciąg z zestawienia porozumień zawartych pomiędzy niemieckim Naczelnym Dowództwem a c. i k. Naczelną Komendą Armii w sprawie polskiego wojska]. [1916] 3
1/531/0/-/078 [Stany chorych w szpitalach wojskowych w Warszawie, Modlinie, Nowym Dworze i Konstancinie; podania lekarzy o urlopy]. 1916.04-1918.11 121
1/531/0/-/079 [Materiały dotyczące urlopu dla kpt. Wacława Aleksandrowicza, polskiego legionisty; korespondencja stacji zbornej Legionów Polskich w Krakowie z Generał-Gubernatorstwem Warszawskim]. 1917.02.02-1918.06 31
1/531/0/-/080 [Korespondencja Cesarsko-Niemieckiej Komendantury w Warszawie w sprawie zbiegłych polskich legionistów oraz rosyjskich jeńców wojennych]. 1918.03-10 75
1/531/0/-/081 Sammelakten betreffend Abschiebung von ehemalig[en] Legionären n[ach] Deutschland [Akta zbiorcze dotyczące skierowania do Niemiec byłych polskich legionistów: brygadiera Józefa Piłsudskiego i płk Kazimierza Sosnkowskiego]. 1917.07.07-1918.01.15 97
1/531/0/-/082 Sammelakten betreffend Ausbildung polnischer Truppenteile [Akta zbiorcze dotyczące wyszkolenia polskich oddziałów wojskowych]. 1916.08.26-1918.07.16 202
1/531/0/-/083 Sammelakten betreffend Umwandlung, Neuformation und Etatsfestsetzung. Band 1 [Akta zbiorcze dotyczące ustanowienia nowego budżetu. Tom I]. 1916.11.29-1918.09.30 418
1/531/0/-/084 [Urzędowe formularze: negatywnych odpowiedzi na wnioski o zwolnienie z obozu jenieckiego, bezpłatnych biletów na przejazd koleją, ulgowej przepustki ważnej na terenie powiatu warszawskiego, biletów pożyczki wojennej]. 1916 i b.d. 36
1/531/0/-/085 [3 fotografie]. 1918 i b.d. 6
1/531/0/-/086 [Rozporządzenia policyjne szefa powiatów Lipno i Rypin hr. Clairona d'Haussonville; obwieszczenia dotyczące zaopatrzenia, robót na potrzeby armii, chorób zakaźnych, obowiązku meldunkowego]. 1915.12.08-1916.02.03 26
1/531/0/-/087 [Dokumenty związane z działalnością władz niemieckich i podległych im urzędów]. 1915-1918 369
1/531/0/-/088 Verzeichnis der Donationsgüter im General-Gouvernement Warschau. Kreis Kutno [Wykaz dóbr donacyjnych w Generał-Gubernatorstwie Warszawskim. Powiat Kutno]. 1917-1918 115
1/531/0/-/089 Tagebuch. Gen[eral] Gouv[ernement Warschau] Schloß [Dziennik. Generał-Gubernatorstwo Warszawskie. Zamek]. 1916.04.10-1918.10.26 84
1/531/0/-/090 Die Verwaltungsbezirke des Kais[erlich] Deutschen Generalgouvernements Warschau [Powiaty administracyjne Cesarsko-Niemieckiego Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego]. 1915 2
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

99

99

0

0.45

0.45

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.