Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Szef Administracji przy Generał-Gubernatorstwie Warszawskim

Archiwum Główne Akt Dawnych
Niemieckie Władze Okupacyjne na terenie byłego Królestwa Polskiego 1915-1918
Verwaltungschef beim Generalgouvernement Warschau 1915 - 1918
- brak danych - częściowo
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
niemiecki
francuski
angielski
jidisz
litewski
inwentarz książkowy Yes z indeksem osobowym i geograficznym
Urząd został utworzony na mocy rozporządzenia cesarza Wilhelma II z 24 sierpnia 1915 roku; działał na terenach byłego Królestwa Polskiego okupowanych przez wojska niemieckie. Szefowi Administracji podlegał cały zarząd wewnętrzny na tym obszarze: administracja ogólna, zarząd komunalny, sprawy sanitarne i weterynaryjne, wyznaniowe, oświatowe, kulturalne , zarząd finansowy, sprawy gospodarcze, policyjne i cenzury. Pierwszym szefem urzędu był Wolfgang von Kries. Urząd zakończył działalność wraz z wycofaniem wojsk okupacyjnych w 1918 roku. Zawartość zespołu jest bardzo zróżnicowana. Znajdują się tu: raporty Zarządu Cywilnego i Szefa Administracji, korespondencja Szefa Administracji z podległymi mu urzędami terenowymi, materiały Zarządu Prasy a także publikowane w "Gazecie Urzędowej Władz Cesarsko-Niemieckich w Warszawie" i w "Dzienniku Rozporządzeń dla Jenerał-Gubernatorstwa Warszawskliego" rozporządzenia władz. Trzy sygnatury (105-107) dotyczą internowania Józefa Piłsudskiego. Liczną grupę stanowią listy od emigrantów z Ameryki do rodzin zamieszkałych na terenie Generał-Gubernatorstwa (sygn 148-259). Udostępnia się tylko w postaci skanów.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/532/0/-/001 1. Vierteljahr[e]sbericht der Zivilverwaltung für Russisch-Polen für die Zeit vom 5. Januar (dem Tage der Einrichtung der Verwaltung) bis zum 25. April 1915. [Sprawozdanie kwartalne Zarządu Cywilnego dla Polski zaboru rosyjskiego za okres od 5 I (dnia ustanowienia Zarządu) do 25 IV 1915 r.] 1915.04.25 24
1/532/0/-/002 2. Vierteljahr[e]sbericht der Kaiserlich Deutschen Zivilverwaltung für Polen links der Weichsel für die Zeit vom 26. April 1915 bis zum 20. Juli 1915 [Sprawozdanie kwartalne Cesarsko-Niemieckiego Zarządu Cywilnego dla ziem polskich położonych na lewym brzegu Wisły za okres od 26 IV do 20 VII 1915 r.] 1915.07.20 33
1/532/0/-/003 1. (3.) Vierteljahr[e]sbericht des Verwaltungschefs bei dem General-Gouvernement Warschau für die Zeit vom 21. Juli 1915 bis zum 1. Oktober 1915 [Sprawozdania kwartalne Szefa Administracji przy Generał-Gubernatorstwie Warszawskim za okres od 21 VII do 1 X 1915 r.] (s. 1-36); Anlage I - Verzeichnis der bei der Zentrale der Verwaltung in Warschau und als örtliche Organe in den einzelnen Kreisen tätigen höheren Beamten [Załącznik I - Wykaz czynnych wyższych urzędników zatrudnionych w centrali Administracji w Warszawie oraz w poszczególnych powiatach] (s. 37-52); Anlage II - Sonderbericht der Kaiserlich Deutschen Post- und Telegraphenverwaltung im General-Gouvernement Warschau [Sprawozdanie specjalne Cesarsko-Niemieckiego Zarządu Poczt i Telegrafów w Generał-Gubernatorstwie Warszawskim] (s. 53-58). 1915.10.10 33
1/532/0/-/004 2. (4.) Vierteljahr[e]sbericht des Verwaltungschefs bei dem General-Gouvernement Warschau für die Zeit vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 1915 [Sprawozdanie kwartalne Szefa Administracji przy Generał-Gubernatorstwie Warszawskim za okres od 1 X do 31 XII 1915 r.] (s. 1-73); Anlage I - Verzeichnis der bei der Zentrale der Verwaltung in Warschau und als örtliche Organe in den einzelnen Kreisen tätigen Beamten [Załącznik I - Wykaz czynnych wyższych urzędników zatrudnionych w centrali Administracji w Warszawie oraz w poszczególnych powiatach] (s. 74-95); Anlage II - Sonderbericht der Kaiserlich Deutschen Post- und Telegraphenverwaltung in General-Gouvernement Warschau [Sprawozdanie specjalne Cesarsko-Niemieckiego Zarządu Poczt i Telegrafów w Generał-Gubernatorstwie Warszawskim] (s. 96-109); Anlage III - Enthaltend: 1. Das Posener Abkommen vom 9./10. Januar 1915; 2. Das Kattowitzer Abkommen vom 20./22. April 1915; 3. Das Teschener Abkommen vom 14. September / 14. Dezember 1915 [Załącznik III zawierający 1. umowę poznańską z 9/10 I 1915 r., 2. umowę katowicką z 20/22 IV 1915 r., 3. umowę cieszyńską z 14 IX/14 XII 1915 r.]* (s. 110-124). 1916.01.10 69
1/532/0/-/005 3. (5.) Vierteljahr[e]sbericht des Verwaltungschefs bei dem General-Gouvernement Warschau für die Zeit vom 1. Januar 1916 bis zum 31. März 1916 [Sprawozdanie kwartalne Szefa Administracji przy Generał-Gubernatorstwie Warszawskim za okres od 1 I do 31 III 1916 r.] (s. 1-47); Anlage I - Verzeichnis der bei der Zentrale der Verwaltung in Warschau und als örtliche Organe in den einzelnen Kreisen tätigen höheren Beamten [Załącznik I - Wykaz czynnych wyższych urzędników zatrudnionych w centrali Administracji w Warszawie oraz w poszczególnych powiatach] (s. 48-66); Anlage II - Sonderbericht der Kaiserlich Deutschen Post- und Telegraphenverwaltung im General-Gouvernement Warschau [Załącznik II - Sprawozdanie specjalne Cesarsko-Niemieckiego Zarządu Poczt i Telegrafów w Generał-Gubernatorstwie Warszawskim] (s. 67-84); Anlage III - Statistische Erhebungen über die Industrie [Załącznik III - badanie statystyczne dotyczące przemysłu] (s. 85-91). 1916.04.10 53
1/532/0/-/006 4. (6.) Vierteljahr[e]sbericht des Verwaltungschefs bei dem General-Gouvernement Warschau für die Zeit vom 1. April 1916 bis zum 30. Juni 1916 [Sprawozdanie kwartalne Szefa Administracji przy Generał-Gubernatorstwie Warszawskim za okres od 1 IV do 30 VI 1916 r.] (s. 1-51); Anlage I - Verzeichnis der bei der Zentrale der Verwaltung in Warschau und als örtliche Organe in den einzelnen Kreisen tätigen höheren Beamten [Załącznik I - Wykaz czynnych wyższych urzędników zatrudnionych w centrali Administracji w Warszawie oraz w poszczególnych powiatach] (s. 52-74); Anlage II - Sonderbericht der Kaiserlich Deutschen Post- und Telegraphenverwaltung im General-Gouvernement Warschau [Załącznik II - Sprawozdanie specjalne Cesarsko-Niemieckiego Zarządu Poczt i Telegrafów w Generał-Gubernatorstwie Warszawskim] (s. 75-103); Anlage III - Übersicht über die im Gebiete des General-Gouvernements Warschau unter Zwangsverwaltung oder Aussicht gestellte Unternehmungen auf Grund der Verordnungen vom 1. Juli 1915 […], 22. März 1916 […]: I Industrielle und Handelsuntenehmungen, II Bergwerks-Unternehmungen, III Grundstücke, IV Versicherungs-Gesellschaften [Załącznik III - Przegląd przedsiębiorstw na terenie Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego, znajdujących się pod zarządem przymusowym lub nadzorem, na mocy zarządzeń z 1 VII 1915, 22 III 1916: I zakładów przemysłowych i handlowych, II kopalń, III gruntów rolnych, IV towarzystw ubezpieczeniowych] (s. 104-106). 1916.07.10 64
1/532/0/-/007 5. (7.) Vierteljahr[e]sbericht des Verwaltungscheft bei dem General-Gouvernement Warschau für die Zeit vom 1. Juli 1916 bis zum 30. September 1916 [Sprawozdanie kwartalne Szefa Administracji przy Generał-Gubernatorstwie Warszawskim za okres od1 VII do 30 IX 1916 r.] (s. 1-44); Anlage I - Verzeichnis der bei der Zentrale der Verwaltung in Warschau und als örtliche Organe in den einzelnen Kreisen tätigen höheren Beamten und Verzeichnis der von der Verwaltung eingesetzten reichsdeutschen Bürgermeister [Załącznik I – Wykaz czynnych wyższych urzędników zatrudnionych w centrali Administracji w Warszawie, w poszczególnych powiatach i wykaz burmistrzów sprowadzonych z Rzeszy i mianowanych przez Administrację] (s. 45-67); Anlage II - Sonderbericht der Kaiserlich Deutschen Post- und Telegraphenverwaltung im General-Gouvernement Warschau [Sprawozdanie specjalne Cesarsko-Niemieckiego Zarządu Poczt i Telegrafów w Generał-Gubernatorstwie Warszawskim] (s. 68-94); Anlage III - Übersicht über im Gebiete des General-Gouvernements Warschau unter Zwangsverwaltung oder Aussicht gestellten Unternehmungen […] I Industrielle und Handelsunternehmungen, II Bergwerks-Unternehmungen, III Grundstücke, IV Versicherungs-Gesellschaften, V Banken [Załącznik III - Przegląd przedsiębiorstw na terenie Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego, znajdujących się pod zarządem przymusowym lub nadzorem: I zakładów przemysłowych i handlowych, II kopalń, III gruntów rolnych, IV towarzystw ubezpieczeniowych, V banków] (s. 95-97). 1916.10.12 57
1/532/0/-/008 6. (8.) Vierteljahr[e]sbericht des Verwaltungschefs bei dem General-Gouvernement Warschau für die Zeit vom 1. Oktober 1916 bis zum 31 Dezember 1916 [Sprawozdanie kwartalne Szefa Administracji przy Generał-Gubernatorstwie Warszawskim za okres od 1 X do 31 XII 1916 r.] (s. 1-57); Anlage I - Verzeichnis der bei der Zentrale der Verwaltung in Warschau und als örtliche Organe in den einzelnen Kreisen tätigen höheren Beamten und Verzeichnis der von der Verwaltung eingesetzten reichsdeutschen Bürgermeister [Załącznik I – Wykaz czynnych wyższych urzędników zatrudnionych w centrali Administracji w Warszawie, w poszczególnych powiatach i wykaz burmistrzów sprowadzonych z Rzeszy i mianowanych przez Administrację] (s. 58-80). 1917.01.10 43
1/532/0/-/009 Halbjahr[e]sbericht des Verwaltungschefs bei dem General-Gouvernement Warschau für die Zeit vom 1. Oktober 1916 bis zum 31. März 1917 [Sprawozdanie półroczne Szefa Administracji przy Generał-Gubernatorstwie Warszawskim za okres od 1 X 1916 r. do 31 III 1917 r.] (s. 1-75); Anlage I - Verzeichnis der bei der Zentrale der Verwaltung in Warschau und als örtliche Organe in den einzelnen Kreisen tätigen höheren Beamten und Verzeichnis der von der Verwaltung eingesetzten reichsdeutschen Bürgermeister [Załącznik I – Wykaz czynnych wyższych urzędników zatrudnionych w centrali Administracji w Warszawie, w poszczególnych powiatach i wykaz burmistrzów sprowadzonych z Rzeszy i mianowanych przez Administrację] (s. 76-98); Anlage II - Sonderbericht der Kaiserlich Deutschen Post- und Telegraphenverwaltung im General-Gouvernement Warschau [Sprawozdanie specjalne Cesarsko-Niemieckiego Zarządu Poczt i Telegrafów w Generał-Gubernatorstwie Warszawskim] (s. 99-132); Anlage III - Übersicht über die im Gebiete des General-Gouvernements Warschau unter Zwangsverwaltung oder Aussicht gestellte Unternehmungen […]: I Industrielle und Handels-Unternehmungen, II Bergwerks-Unternehmungen, III Grundstücke, IV Versicherungsgesellschaften, V Banken [Załącznik III - Przegląd przedsiębiorstw na terenie Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego, znajdujących się pod zarządem przymusowym lub nadzorem: I zakładów przemysłowych i handlowych, II kopalń, III gruntów rolnych, IV towarzystw ubezpieczeniowych, V banków] (s. 133-135). 1917.03.31 78
1/532/0/-/010 Halbjahr[e]sbericht des Verwaltungschefs bei dem General-Gouvernement Warschau für die Zeit vom 1. April 1917 bis zum 30. September 1917 [Sprawozdanie półroczne Szefa Administracji przy Generał-Gubernatorstwie Warszawskim za okres od 1 IV do 30 IX 1917 r.] (s. 1-100); Anlage I - Verzeichnis der bei der Zentrale der Verwaltung in Warschau und als örtliche Organe in den einzelnen Kreisen tätigen höheren Beamten und Verzeichnis der von der Verwaltung eingesetzten reichsdeutschen Bürgermeister [Załącznik I – Wykaz czynnych wyższych urzędników zatrudnionych w centrali Administracji w Warszawie, w poszczególnych powiatach i wykaz burmistrzów sprowadzonych z Rzeszy i mianowanych przez Administrację] (s. 101-123); Anlage II - Sonderbericht der Kaiserlich Deutschen Post- und Telegraphenverwaltung im General-Gouvernement Warschau [Załącznik II – Sprawozdanie specjalne Cesarsko-Niemieckiego Zarządu Poczt i Telegrafów w Generał-Gubernatorstwie Warszawskim] (s. 124-158); Anlage III - Übersicht über die im Gebiete des General-Gouvernements Warschau unter Zwangsverwaltung oder Aussicht gestellte Unternehmungen […]: I Industrielle und Handelsunternehmungen, II Bergwerkunternehmungen, III Grundstücke, IV Liquidationen [Załącznik III - Przegląd przedsiębiorstw na terenie Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego, znajdujących się pod zarządem przymusowym lub nadzorem: I zakładów przemysłowych i handlowych, II kopalń, III gruntów rolnych, IV towarzystw ubezpieczeniowych, V postępowań upadłościowych] (s. 159-163). 1917.09.30 92
1/532/0/-/011 Halbjahr[e]sbericht des Verwaltungschefs bei General-Gouvernement Warschau für die Zeit vom 1. Oktober 1917 bis zum 31. März 1918 [Sprawozdanie półroczne Szefa Administracji przy Generał-Gubernatorstwie Warszawskim za okres od 1 X 1917 do 31 III 1918 r.] (s. 1-89); Anlage I - Verzeichnis der bei der Zentrale der Verwaltung in Warschau und als örtliche Organe in den einzelnen Kreisen tätigen höheren Beamten [Załącznik I - Wykaz czynnych wyższych urzędników zatrudnionych w centrali Administracji w Warszawie oraz w poszczególnych powiatach] (s. 90-109); Anlage II - Sonderbericht der Kaiserlich Deutschen Post- und Telegraphenverwaltung im General-Gouvernement Warschau [Załącznik II – Sprawozdanie specjalne Cesarsko-Niemieckiego Zarządu Poczt i Telegrafów w Generał-Gubernatorstwie Warszawskim] (s. 110-157); Anlage III - Übersicht über die im Gebiete des General-Gouvernements Warschau bis zum 18. März 1918 unter Zwangsverwaltung und Geschäftsaussicht stehenden Vermögenswerte: I Industrielle und Handels-Unternehmungen, II Banken, III Bergwerks-Unternehmungen, IV Grundstücke, V Sonstige Vermögenswerte feindlicher Staatsangehöriger, VI Liquidationen, VII Bis zum 31 März 1918 aufgehobene Zwangsverwaltungen [Załącznik III - Przegląd majątków na terenie Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego, znajdujących się pod zarządem przymusowym lub nadzorem: I zakładów przemysłowych i handlowych, II banków, III kopalń, IV gruntów rolnych, V pozostałych majątków obywateli wrogich państw, VI postępowań upadłościowych, VII zarządów przymusowych zniesionych do 31 III 1918 r.] (s. 158-168). 1918.03.31 115
1/532/0/-/012 Halbjahr[e]sbericht des Verwaltungschefs bei dem General-Gouvernement Warschau für die Zeit vom 1. April bis zum 30. September 1918 [Sprawozdanie półroczne Szefa Administracji przy Generał-Gubernatorstwie Warszawskim za okres od 1 IV do 30 IX 1918 r.] (s. 1-94); Anlage I - Verzeichnis der bei der Zentrale der Verwaltung in Warschau und als örtliche Organe in den einzelnen Kreisen tätigen höheren Beamten [Załącznik I - Wykaz czynnych wyższych urzędników zatrudnionych w centrali Administracji w Warszawie oraz w poszczególnych powiatach] (s. 95-114); Anlage II - Sonderbericht der Kaiserlich Deutschen Post- und Telegraphenverwaltung in General-Gouvernement Warschau [Załącznik II – Sprawozdanie specjalne Cesarsko-Niemieckiego Zarządu Poczt i Telegrafów w Generał-Gubernatorstwie Warszawskim] (s. 115-144); Anlage III - Übersicht über die im Gebiete des General-Gouvernements Warschau bis zum 31. März 1918 unter Zwangsverwaltung und Geschäftsaussicht stehenden Vermögenswerte: I Industrielle und Handels-Unternehmungen, II Banken, III Bergwerks-Unternehmungen, IV Hausgrundstücke, V Ländliche Grundstücke, VI Sonstige Vermögenswerte feindlicher Staatsangehöriger, VII Liquidationen, VIII Bis zum 30. September 1918 aufgehobene Zwangsverwaltungen [Załącznik III - Przegląd majątków na terenie Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego, znajdujących się pod zarządem przymusowym lub nadzorem: I zakładów przemysłowych i handlowych, II banków, III kopalń, IV przydomowych gruntów rolnych, V gruntów rolnych na wsi, VI pozostałych majątków obywateli wrogich państw, VII postępowań upadłościowych, VIII zarządów przymusowych zniesionych do 30 IX 1918 r. (s. 145-161). 1918.09.30 89
1/532/0/-/013 Ortschaftsverzeichnise von Kreises: Bialystok-Land, Lomza, Kolo, Sokolow [Wykazy miejscowości w powiatach: białostockim, łomżyńskim, kolskim i sokołowskim]. 1916 32
1/532/0/-/014 Odpisy rozporządzeń Szefa Administracji w sprawach gospodarczych, finansowych, porządkowych i wojskowych. 1918.06.18-10.30 133
1/532/0/-/015 Kartoffeln Beiakten [Korespondencja - Szefa Administracji z szefami powiatów i innymi władzami lokalnymi w sprawie dostaw i przewozu ziemniaków]. 1918.06.13-09.05 67
1 2 3 4 ... 7 8 9 10 11 ... 15 16 17 18

Amount of archival material

265

265

0

1.35

1.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.