Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Gdańsku

Archiwum Państwowe w Gdańsku
Previous archive Next archive
13136.0 - brak danych -
- brak danych - 38
15071 6353

Dyrektor
Piotr Wierzbicki
tel. 58 301 74 63/64 (sekretariat)Zastępca Dyrektora
dr Katarzyna Kubicka
tel. 58 301 74 63/64 (sekretariat)Oddział I – Materiałów archiwalnych powstałych do zakończenia działań wojennych w 1945 r.
Kierownik: dr Katarzyna Kubicka
tel. 58 301 74 63 wew. 411

Oddział zajmuje się przejmowaniem materiałów archiwalnych wytworzonych do zakończenia działań wojennych w 1945 r., prowadzeniem prac w zakresie ich porządkowania i opracowania, opracowywaniem pomocy ewidencyjno-informacyjnych i wykonywaniem kwerend krajowych i zagranicznych.Oddział II – Materiałów archiwalnych powstałych po zakończeniu działań wojennych w 1945 r.
Kierownik: Joanna Bławat-Obin
tel. 58 301 74 63 wew. 421

Oddział zajmuje się przejmowaniem materiałów archiwalnych wytworzonych po zakończeniu działań wojennych w 1945 r., prowadzeniem prac w zakresie ich porządkowania i opracowania, opracowywaniem pomocy ewidencyjno-informacyjnych i wykonywaniem kwerend krajowych i zagranicznych.Oddział III – Ewidencji, informacji, udostępniania i popularyzacji materiałów archiwalnych
Kierownik: Marcin Kurr
tel. 58 301 74 63 wew. 431

Oddział zajmuje się udostępnianiem materiałów archiwalnych i pomocy ewidencyjno-informacyjnych w pracowni naukowej, wypożyczaniem materiałów na zewnątrz do instytucji wymiaru sprawiedliwości i w celach popularyzatorskich, udzielaniem informacji o zasobie, prowadzeniem ewidencji skarbowej pomocy ewidencyjno-informacyjnych, prowadzeniem działalności popularyzatorskiej (wystawy, lekcje archiwalne, pokazy), gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem księgozbioru biblioteki Archiwum.Oddział IV – Nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym
Kierownik: Izabela Ziomek-Smolana
tel. 58 301 74 63 wew. 441

Oddział zajmuje się typowaniem państwowych jednostek organizacyjnych oraz w jednostek samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostek organizacyjnych, w których tworzy się archiwa zakładowe, prowadzi ewidencję państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostek organizacyjnych wytwarzających materiały archiwalne i zobowiązanych do prowadzenia archiwów zakładowych, prowadzi ewidencji materiałów archiwalnych wchodzących w skład państwowego zasobu archiwalnego, prowadzi dokumentację nadzorowanych jednostek organizacyjnych, inicjuje, opiniuje i wnioskuje o wydanie normatywów kancelaryjnych i archiwalnych przesyłanych do zatwierdzenia do Archiwum, prowadzi kontrole i lustracje archiwów zakładowych, nadzoruje brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.Oddział V – Konserwacji archiwaliów
Kierownik: Jarosław Sianko
tel. 58 661 35 88 wew. 31

Oddział zajmuje się nadzorem merytorycznym nad warunkami przechowywania i udostępniania akt w Archiwum, szkoleniem pracowników w zakresie właściwego postępowania z materiałami archiwalnymi, wykonywaniem specjalistycznych prac konserwatorskich, wykonywaniem masowego odkwaszania i dezynfekcji gazowej akt, wykonywaniem prac renowacyjno-introligatorskich.Oddział VI – Informatyzacji, digitalizacji i reprografii
kierownik Paweł Tarełko
tel. 58 301 74 63 wew. 461

Oddział zajmuje się zapewnieniem pomocy technicznej pracownikom Archiwum, serwisowaniem sprzętu komputerowego Archiwum, administrowaniem stroną internetową archiwum, stroną podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej i wewnętrzną siecią komputerową, wykonywaniem reprografii materiałów archiwalnych poprzez ich skanowanie, mikrofilmowanie zabezpieczające i użytkowe, fotografowanie oraz kserowanie.Dział administracyjny
Sekretariat:
tel. 58 301 74 63/64

Dział zajmuje się obsługą sekretariatu i spraw związanych z czynnościami kancelaryjnymi, sprawami kadrowymi pracowników Archiwum, zabezpieczaniem gmachów i zasobu Archiwum, sprawami przeciwpożarowymi i higieny pracy.Dział Finansowo-Księgowy
Główny księgowy: Elżbieta Bogucka
tel. 58 301 74 63 wew. 405

Dział zajmuje się opracowywaniem projektu budżetu, prowadzeniem spraw finansowych, sprawy związane z wynagrodzeniami i świadczeniami pracowniczymi.

rchiwum Państwowe w Gdańsku – jako urząd zwany wówczas Königliche Staatsarchiv für Westpreussen – rozpoczęło swoją działalność 1 kwietnia 1901 r. Początkową siedzibą archiwum był ratusz Głównego Miasta. Przeniesienie do własnego gmachu przy Hansaplatz 5 (obecnie Wałowa 5) nastąpiło w grudniu 1902 r. Do wybuchu I wojny światowej zasadniczą część zgromadzonego w Gdańsku zasobu stanowiły zbiory archiwum miejskiego oraz przejęte z Archiwum Państwowego w Królewcu materiały władz administracji państwowej, kościelnej, gospodarczej i sądów. Dużą grupę akt zgromadzili archiwiści, którzy penetrując archiwa miast, cechów, bractw, stowarzyszeń, klasztorów, kościołów przejęli jako depozyt do zasobu archiwum wiele starych dokumentów, rękopisów, ksiąg. Kolejne źródła dopływu archiwaliów stanowiły współcześnie działające instytucje państwowe. Klęska Prus w I wojnie światowej i możliwość utraty terenu Pomorza Gdańskiego na rzecz odrodzonego państwa polskiego – a wraz z nim, w myśl zasady proweniencji terytorialnej, części zasobu Archiwum, ponadto aż do 1939 r. nierozstrzygnięta sytuacja prawna Archiwum Państwowego Wolnego Miasta Gdańska (Staatsarchiv der Freien Stadt Danzig) spowodowały, że w latach 1918-1938 wywieziono materiały archiwalne z registratur byłych urzędów pruskich i Archiwum Państwowego do urzędów w Berlinie oraz do archiwów w Berlinie, Królewcu i Szczecinie. Łącznie wywieziono około 1000 m.b. akt. Długotrwałe negocjacje strony polskiej z przedstawicielami gdańskiego Archiwum w okresie międzywojennym w celu ustalenia zasobu, który winna otrzymać Polska, nie przyniosły jednak większych rezultatów.

Po objęciu okupacją Pomorza Gdańskiego przez hitlerowców we wrześniu 1939 r. i wcieleniu Wolnego Miasta Gdańska do Trzeciej Rzeszy, akta najważniejszych urzędów i instytucji oraz instytucji międzynarodowych, wytworzone tutaj w okresie 20-lecia międzywojennego, wywieziono do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeszy w Berlinie. Pozostałe przejęło Archiwum Państwowe w Gdańsku, przemianowane wówczas na Reichsarchiv Danzig. Pod koniec 1944 r. władze gdańskiego Archiwum podjęły akcję zabezpieczania najcenniejszych zbiorów przed zbliżającym się od wschodu frontem. W marcu 1945 r., w toku prowadzonych działań wojennych, spłonął budynek Archiwum wraz z pozostałymi w nim aktami. Z zasobu ocalały akta wywiezione poza Gdańsk do majątków na Pomorzu Zachodnim oraz na teren Niemiec i pozostawione w piwnicach budynku administracyjnego archiwum. Zbiory ukryte na terenie samego Gdańska spłonęły.

Po zakończeniu II wojny światowej w dniu 17 grudnia 1946 r. utworzone zostało polskie Archiwum Państwowe w Gdańsku. Stanęły przed nim trudne zadania, w tym: odbudowa spalonego gmachu, odbudowa historycznego zasobu, który zgromadzono w Archiwum do 1945 r. oraz zabezpieczenie i zgromadzenie akt pozostałych w archiwach i registraturach niemieckich urzędów. W ciągu kilku lat zrealizowano większość z nich. W 1950 r. oddano do użytku odbudowane magazyny, zasób liczył już 2295 m.b. akt. Zdołano także odzyskać zasób Staatsarchiv w około 50 %. Przystąpiono do uporządkowania i zewidencjonowania zgromadzonych materiałów archiwalnych, a następnie do ich udostępniania do badań naukowych i w celach wystawienniczych. Równolegle archiwum zaczęło również nadzorować i kształtować materiały archiwalne powstające w urzędach, instytucjach i zakładach. Funkcje kontrolne nad nimi wykonywały przede wszystkim utworzone w latach 50. archiwa powiatowe podległe na terenie województwa gdańskiego Wojewódzkiemu Archiwum Państwowemu w Gdańsku (pod tą nazwą funkcjonowało od 1952 r.). W dalszych latach, w wyniku zmian administracyjnych kraju, zniesienia powiatów, archiwa te uległy likwidacji, a ich zasób przejęło Archiwum Państwowego w Gdańsku - zwane tak od 1983 r. W związku z dalszym przyrostem zasobu, Ekspozytura w Gdyni po otrzymaniu dużego lokalu uległa rozbudowie i w 1997 r. otrzymała status oddziału zamiejscowego. W dniu 16 lipca 2012 r. rozpoczęły się prace budowlane związane z inwestycją polegającą na rozbudowie i przebudowie Archiwum Państwowego w Gdańsku.
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.