Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wydział Powiatowy w Kaliszu

Archiwum Państwowe w Kaliszu
- brak danych - 1918-1939
- brak danych - 1918 - 1939
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Ustrój powiatowego samorządu terytorialnego na ziemiach b. zaboru rosyjskiego określał dekret o tymczasowej ordynacji powiatowej dla obszarów Polski byłego zaboru rosyjskiego z 14 lutego 1919 r. (Dz.P., nr 13, poz. 141). Stanowił on, że każdy powiat administracyjny stanowił powiatowy związek komunalny. Do jego zadań należała piecza nad gospodarczymi, zdrowotnymi i kulturalnymi interesami powiatu, a zwłaszcza zarządzanie własnym majątkiem, budowa i utrzymanie dróg, ochrona i rozwój rolnictwa, handlu i przemysłu, ochrona zdrowia publicznego, zakładanie i utrzymywanie szpitali i urządzeń sanitarnych, dobroczynność publiczna, popieranie oświaty oraz podnoszenie poziomu obyczajności i kultury społecznej. Związkom komunalnym mogły być również poruczone zadania z zakresu opieki i nadzoru nad gospodarką gmin wiejskich oraz miast nie wyłączonych z powiatowego związku komunalnego. Organami powiatowych związków komunalnych były: sejmik powiatowy, wydział powiatowy i komisarz powiatowy (późniejszy starosta). Miasta liczące powyżej 25 tys. mieszkańców stanowiły samodzielne powiaty miejskie (grodzkie), gdzie funkcje ww. organów spełniały organy samorządu miejskiego (rada miejska, magistrat i prezydent). Sejmik powiatowy był organem uchwałodawczym i kontrolującym, który m.in. uchwalał budżet i zatwierdzał sprawozdanie z jego wykonania, ustanawiał podatki i opłaty powiatowe, wybierał członków wydziału podatkowego, miał prawo zaciągania pożyczek. Wydział powiatowy był organem wykonawczym sejmiku, składał się z przewodniczącego i sześciu członków. Wydział przygotowywał sprawy będące przedmiotem obrad sejmiku, decydował we wszystkich sprawach niewymagających jego uchwał, określał sposoby wykonania uchwał sejmiku, wykonywał czynności poruczone przez administrację rządową oraz sprawował władzę dyscyplinarną nad pracownikami powiatowego związku komunalnego. Przewodniczącym sejmiku i wydziału był komisarz powiatowy (starosta). Nadzór nad działalnością związku sprawował Minister Spraw Wewnętrznych.
Ustrój samorządu powiatowego ujednolicała w całym kraju tzw. ustawa scaleniowa z 23 marca z 1933 r. (Dz.U., nr 35, poz. 294). Jednostką samorządu terytorialnego był powiatowy związek samorządowy. Organem stanowiącym i kontrolującym była rada powiatowa, organem zarządzającym i wykonawczym wydział powiatowy ze starostą jako przewodniczącym. Stałym organem rady w zakresie kontroli nad działalnością finansową i gospodarczą organów zarządzających była powoływana przez nią komisja rewizyjna. Władzę nadzorczą nad wydziałem powiatowym posiadał wojewoda i wydział wojewódzki. Natomiast kompetencje samorządu powiatowe pozostały takie same. Ogólnie rzecz biorąc były to sprawy gospodarcze, kulturalne, oświatowe, zdrowia publicznego, zaspokajania lokalnych potrzeb mieszkańców, o ile nie zostały przekazane organom administracji rządowej lub samorządowi gospodarczemu. Zadania poruczone przez państwo najczęściej sprowadzały się do opieki i nadzoru nad samorządem gminnym i miast nie wydzielonych.
Organem wykonawczym wydziału powiatowego było biuro wydziału, które podlegało bezpośrednio przewodniczącemu. Do zadań biura należało: przygotowywanie i opracowywanie decyzji organów powiatowego związku komunalnego, wykonywanie decyzji w ramach dyspozycji otrzymywanych od przewodniczącego wydziału, prowadzenie spraw bieżących wydziału, ewidencja spraw związku powiatowego, opracowywanie sprawozdań, prowadzenie kasy, kontroli wpływów i wydatków, rejestracja i kontrola majątku powiatowego związku komunalnego.
Wydział Powiatowy w Kaliszu posiadał następujące referaty: Organizacyjny, Ogólny, Gospodarczy, Rachuba, Podatkowy, Spraw Gminnych, Drogowy, Oświaty i Kultury, Zdrowia Publicznego, Opieki Społecznej, Rolny, Weterynaryjny, Budowlany, Spraw Pożarniczych, Funduszu Pracy.
Działalność organów samorządu powiatowego ustała wraz z wybuchem II wojny światowej.
Wydział Powiatowy w Kaliszu, obejmował powiat kaliski, który z dniem 1 kwietnia 1938 r. został przeniesiony z województwa łódzkiego do poznańskiego (Dz.U., 1937, nr 46, poz. 350).
1) Referat Organizacyjny: przepisy i zarządzenia władz zwierzchnich i własne, okólniki, statuty i regulaminy, sprawy personalne i emerytalne, urzędnicy komunalni, sprawozdawczość (sygn. 1-22; 1919-1938).
2) Referat Ogólny: przepisy i zarządzenia, wybory członków i protokoły z posiedzeń Sejmiku, Wydziału Powiatowego i Komisji, sprawy prasowe, sprawozdania finansowe, szpital powiatowy, kolejka powiatowa, elektryfikacja, Powiatowa Komunalna Kasa Oszczędności, przemysł i handel, oświata, sprawy bezpieczeństwa publicznego, sprawy wyznaniowe, organizacje społeczne, korespondencja z gminami, likwidacja Archiwum Państwowego w Kaliszu (sygn. 23-130; 1918-1939).
3) Referat Gospodarczy: majątek powiatu, straty wojenne (sygn. 131-133; 1918-1930).
4) Rachuba: przepisy i zarządzenia, pożyczki sejmikowe, oddłużenie Wydziału Powiatowego, budżety, sprawozdania finansowe, fundusz emerytalny pracowników, statystyka (sygn. 134-165; 1922-1937).
5) Referat Podatkowy: statuty podatkowe, podatki, nadzór nad gminami (sygn. 166-173; 1922-1935).
6) Referat Spraw Gminnych: nadzór nad gminami wiejskimi i miejskim (okólniki, budżety, korespondencja, konferencje) (sygn. 174-427; 1918-1939).
7) Referat Drogowy: przepisy i zarządzenia, posiedzenia Komisji Drogowej, budowa i utrzymanie dróg, spółki drogowe, Fundusz Pracy, budżety Powiatowego Zarządu Drogowego (sygn. 428-460; 1922-1939).
8) Referat Oświaty i Kultury: przepisy i zarządzenia ogólne, Rada Szkolna Powiatowa, Komisja Oświatowa, sprawozdawczość, stowarzyszenia oświatowe, domy ludowe, biblioteki, Stacja Meteorologiczna, szkolnictwo powszechne i zawodowe, stypendia i zapomogi, dotacje dla instytucji kulturalno-oświatowych, akcje oświatowe (sygn. 461-488; 1919-1937).
9) Referat Zdrowia Publicznego: posiedzenia Komisji Zdrowotnej, placówki służby zdrowia (ośrodki, szpitale, przychodnie, ambulatoria), Międzykomunalny Związek Szpitalny (sygn. 489-500; 1918-1938).
10) Referat Opieki Społecznej: przytułki i sierocińce, ochrona i pośrednictwo pracy, zakłady opieki społecznej własne, instytucje i stowarzyszenia opieki społecznej, gminne komisje opieki społecznej, opiekunowie społeczni, zapomogi, bezrobocie (sygn. 501-527; 1918-1937).
11) Referat Rolny: sprawy organizacyjne, posiedzenia Komisji Rolnej, instrukcje i zarządzenia, oświata rolnicza, rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo i hodowla, melioracje, statystyka (sygn. 528-554; 1919-1936).
12) Referat Budowlany: przepisy i zarządzenia ogólne, sprzedaż gruntów, inspekcja budowlana, pomnik ks. Kordeckiego w Szczytnikach (sygn. 555-561; 1927-1938).
13) Referat Funduszu Pracy: Fundusz Bezrobocia, roboty publiczne, statystyka (sygn. 562-577; 1918-1939).
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Referat Organizacyjny 22 1919-1938 0
2 Referat Ogólny 108 1918-1939 0
3 Referat Gospodarczy 3 1918-1930 0
4 Rachuba 32 1922-1937 0
5 Referat Podatkowy 8 1922-1935 0
6 Referat Spraw Gminnych 254 1918-1939 0
7 Referat Drogowy 33 1922-1939 0
8 Referat Oświaty i Kultury 28 1919-1937 0
9 Referat Zdrowia Publicznego 12 1919-1938 0
10 Referat Opieki Społecznej 27 1918-1937 0
11 Referat Rolny 27 1919-1936 0
12 Referat Budowlany 7 1927-1938 0
13 Referat Funduszu Pracy 16 1918-1939 0

Amount of archival material

577

577

0

6.80

6.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.