Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wydział Powiatowy w Kępnie

Archiwum Państwowe w Kaliszu
- brak danych - 1919-1939
- brak danych - 1919 - 1939
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes sygn. 1-558; brak: 61-66, 71
Organizacja powiatowego samorządu terytorialnego przebiegała odmiennie w poszczególnych zaborach. W zaborze pruskim Naczelna Rada Ludowa w Poznaniu rozwiązała 23 kwietnia 1919 r. pruskie sejmiki powiatowe (Kreistag) i wydziały powiatowe (Kreisausschuss) wybrane przed 1914 r., ustanawiając jednocześnie mianowane, tymczasowe wydziały powiatowe (Tygodnik Urzędowy Naczelnej Rady Ludowej, nr 8, s. 8). Ustawa z 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji b. dzielnicy pruskiej (Dz.P., nr 64, poz. 385) zachowywała samorząd powiatowy oparty o pruską ustawę z 13 grudnia 1872 r. Organem uchwałodawczym był sejmik powiatowy, a wykonawczym wydział powiatowy, który był równocześnie kolegialnym organem administracji rządowej. Wydział powiatowy był również organem nadzorczym samorządu gminnego oraz sądem administracyjnym I instancji. Na czele sejmiku i wydziału stał starosta, który był jednocześnie kierownikiem administracji rządowej w powiecie. Jedyną zmianą wprowadzoną przez władze polskie było ustanowienie 12 sierpnia 1921 r. demokratycznego prawa wyborczego do sejmików powiatowych (Dz.U., nr 71, poz. 492).
Ustrój samorządu powiatowego ujednolicała w całym kraju tzw. ustawa scaleniowa z 23 marca z 1933 r. (Dz.U., nr 35, poz. 294). Jednostką samorządu terytorialnego był powiatowy związek samorządowy. Organem stanowiącym i kontrolującym była rada powiatowa, organem zarządzającym i wykonawczym wydział powiatowy ze starostą jako przewodniczącym. Stałym organem rady w zakresie kontroli nad działalnością finansową i gospodarczą organów zarządzających była powoływana przez nią komisja rewizyjna. Władzę nadzorczą nad wydziałem powiatowym posiadał wojewoda i wydział wojewódzki. Natomiast kompetencje samorządu powiatowe pozostały takie same. Ogólnie rzecz biorąc były to sprawy gospodarcze, kulturalne, oświatowe, zdrowia publicznego, zaspokajania lokalnych potrzeb mieszkańców, o ile nie zostały przekazane organom administracji rządowej lub samorządowi gospodarczemu. Zadania poruczone przez państwo najczęściej sprowadzały się do opieki i nadzoru nad samorządem gminnym i miast nie wydzielonych.
Organem wykonawczym wydziału powiatowego było biuro wydziału, które podlegało bezpośrednio przewodniczącemu. Do zadań biura należało: przygotowywanie i opracowywanie decyzji organów powiatowego związku komunalnego, wykonywanie decyzji w ramach dyspozycji otrzymywanych od przewodniczącego wydziału, prowadzenie spraw bieżących wydziału, ewidencja spraw związku powiatowego, opracowywanie sprawozdań, prowadzenie kasy, kontroli wpływów i wydatków, rejestracja i kontrola majątku powiatowego związku komunalnego.
Działalność organów samorządu powiatowego ustała wraz z wybuchem II wojny światowej.
Wydział Powiatowy w Kępnie obejmował powiat kępiński w województwie poznańskim. Z dniem 1 kwietnia 1932 r. w jego obręb włączono zlikwidowany powiat ostrzeszowski (Dz.U., nr 6, poz. 35).
1) Referat Organizacyjny: przepisy i zarządzenia władz zwierzchnich i własne, okólniki, sprawy organizacyjne, statuty i regulaminy, sprawy pracownicze, akta personalne, sprawozdawczość, spisy akt (sygn. 1-15, 516-538; 1919-1939).
2) Referat Ogólny: przepisy i zarządzenia, wybory do Sejmiku Powiatowego i Wojewódzkiego, spisy wyborców, posiedzenia Sejmiku, Wydziału i Komisji, organizacje społeczne i zawodowe, kasy oszczędności, podział administracyjny, sędziowie polubowni (sygn. 16-58, 539-542; 1920-1939).
3) Referat Spraw Gospodarczych: budżety powiatowe, budowa domu mieszkalnego dla starosty (sygn. 59-67; 1921-1939).
4) Rachuba: przepisy i zarządzenia, pożyczki sejmikowe, nadzór finansowy (sygn. 68-74; 1926-1939).
5) Referat Podatkowy: okólniki, podatki (sygn. 75-77; 1921-1935).
6) Referat Spraw Gminnych: nadzór nad gminami wiejskimi i miejskim (okólniki, wybory, kontrole, podział administracyjny, budżety, sprawozdawczość, korespondencja), elektryfikacja (sygn. 78-460, 544-558; 1919-1939).
7) Referat Drogowy: budowa dróg, sprawozdawczość (sygn. 461-462; 1924-1935).
8) Referat Oświaty i Kultury: Powiatowa Rada Szkolna, kursy dokształcające, Związek Młodzieży Wiejskiej, stowarzyszenia oświatowe, domy ludowe (sygn. 463-466; 1930-1938).
9) Referat Zdrowia Publicznego: przepisy i zarządzenia, posiedzenia Komisji Zdrowia Publicznego, placówki służby zdrowia (ośrodki, szpitale), sprawozdawczość (sygn. 467-475; 1921-1938).
10) Referat Opieki Społecznej: posiedzenia Komisji Opieki Społecznej, pomoc biednym i bezrobotnym, opiekunowie społeczni, zakłady opieki społecznej (sygn. 476-498; 1921-1938).
11) Referat Rolny: przepisy i zarządzenia, posiedzenia Komisji Rolnej, organizacje rolnicze, oświata rolnicza, klęski żywiołowe, statystyka, rejestr pomiarowy Przytocznicy (sygn. 499-515, 543; 1920-1939).
- brak danych -

Amount of archival material

551

551

0

11.30

11.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.