Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wydział Powiatowy w Krotoszynie

Archiwum Państwowe w Kaliszu
- brak danych - 1919-1939
- brak danych - 1919 - 1939
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes sygn. 1-328; brak 328
Organizacja powiatowego samorządu terytorialnego przebiegała odmiennie w poszczególnych zaborach. W zaborze pruskim Naczelna Rada Ludowa w Poznaniu rozwiązała 23 kwietnia 1919 r. pruskie sejmiki powiatowe (Kreistag) i wydziały powiatowe (Kreisausschuss) wybrane przed 1914 r., ustanawiając jednocześnie mianowane, tymczasowe wydziały powiatowe (Tygodnik Urzędowy Naczelnej Rady Ludowej, nr 8, s. 8). Ustawa z 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji b. dzielnicy pruskiej (Dz.P., nr 64, poz. 385) zachowywała samorząd powiatowy oparty o pruską ustawę z 13 grudnia 1872 r. Organem uchwałodawczym był sejmik powiatowy, a wykonawczym wydział powiatowy, który był równocześnie kolegialnym organem administracji rządowej. Wydział powiatowy był również organem nadzorczym samorządu gminnego oraz sądem administracyjnym I instancji. Na czele sejmiku i wydziału stał starosta, który był jednocześnie kierownikiem administracji rządowej w powiecie. Jedyną zmianą wprowadzoną przez władze polskie było ustanowienie 12 sierpnia 1921 r. demokratycznego prawa wyborczego do sejmików powiatowych (Dz.U., nr 71, poz. 492).
Ustrój samorządu powiatowego ujednolicała w całym kraju tzw. ustawa scaleniowa z 23 marca z 1933 r. (Dz.U., nr 35, poz. 294). Jednostką samorządu terytorialnego był powiatowy związek samorządowy. Organem stanowiącym i kontrolującym była rada powiatowa, organem zarządzającym i wykonawczym wydział powiatowy ze starostą jako przewodniczącym. Stałym organem rady w zakresie kontroli nad działalnością finansową i gospodarczą organów zarządzających była powoływana przez nią komisja rewizyjna. Władzę nadzorczą nad wydziałem powiatowym posiadał wojewoda i wydział wojewódzki. Natomiast kompetencje samorządu powiatowe pozostały takie same. Ogólnie rzecz biorąc były to sprawy gospodarcze, kulturalne, oświatowe, zdrowia publicznego, zaspokajania lokalnych potrzeb mieszkańców, o ile nie zostały przekazane organom administracji rządowej lub samorządowi gospodarczemu. Zadania poruczone przez państwo najczęściej sprowadzały się do opieki i nadzoru nad samorządem gminnym i miast nie wydzielonych.
Organem wykonawczym wydziału powiatowego było biuro wydziału, które podlegało bezpośrednio przewodniczącemu. Do zadań biura należało: przygotowywanie i opracowywanie decyzji organów powiatowego związku komunalnego, wykonywanie decyzji w ramach dyspozycji otrzymywanych od przewodniczącego wydziału, prowadzenie spraw bieżących wydziału, ewidencja spraw związku powiatowego, opracowywanie sprawozdań, prowadzenie kasy, kontroli wpływów i wydatków, rejestracja i kontrola majątku powiatowego związku komunalnego.
Działalność organów samorządu powiatowego ustała wraz z wybuchem II wojny światowej.
Wydział Powiatowy w Krotoszynie obejmował powiat krotoszyński w województwie poznańskim. Z dniem 1 kwietnia 1932 r. w jego obręb włączono zlikwidowany powiat koźmiński (Dz.U., nr 6, poz. 35).
1) Referat Organizacyjny: przepisy i zarządzenia, okólniki, dokształcanie pracowników, akta personalne (sygn. 1-5; 1920-1939).
2) Referat Ogólny: przepisy i zarządzenia, wybory do Sejmiku Powiatowego i Wojewódzkiego, przewłaszczenia nieruchomości, (sygn. 6-271; 1920-1939).
3) Rachuba: budżety powiatowe, sprawozdania finansowe (sygn. 272-275; 1928-1938).
4) Referat Spraw Gminnych: wybory samorządowe, nadzór nad gminami wiejskimi i miejskim (protokoły organów kolegialnych, budżety, sprawozdania rachunkowe) (sygn. 276-317; 1919-1939).
5) Referat Oświatowo-Kulturalny: oświata i kultura, biblioteki (sygn. 318-320; 1921-1938).
6) Referat Opieki Społecznej: posiedzenia Powiatowego Komitetu Dobroczynności, zapomogi dla ubogich, bezrobocie, Fundusz Pracy (sygn. 321-328; 1921-1938).
- brak danych -

Amount of archival material

327

327

0

1.30

1.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.