Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wydział Powiatowy w Odolanowie

Archiwum Państwowe w Kaliszu
- brak danych - 1921-1932
- brak danych - 1921 - 1932
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Organizacja powiatowego samorządu terytorialnego przebiegała odmiennie w poszczególnych zaborach. W zaborze pruskim Naczelna Rada Ludowa w Poznaniu rozwiązała 23 kwietnia 1919 r. pruskie sejmiki powiatowe (Kreistag) i wydziały powiatowe (Kreisausschuss) wybrane przed 1914 r., ustanawiając jednocześnie mianowane, tymczasowe wydziały powiatowe (Tygodnik Urzędowy Naczelnej Rady Ludowej, nr 8, s. 8). Ustawa z 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji b. dzielnicy pruskiej (Dz.P., nr 64, poz. 385) zachowywała samorząd powiatowy oparty o pruską ustawę z 13 grudnia 1872 r. Organem uchwałodawczym był sejmik powiatowy, a wykonawczym wydział powiatowy, który był równocześnie kolegialnym organem administracji rządowej. Wydział powiatowy był również organem nadzorczym samorządu gminnego oraz sądem administracyjnym I instancji. Na czele sejmiku i wydziału stał starosta, który był jednocześnie kierownikiem administracji rządowej w powiecie. Jedyną zmianą wprowadzoną przez władze polskie było ustanowienie 12 sierpnia 1921 r. demokratycznego prawa wyborczego do sejmików powiatowych (Dz.U., nr 71, poz. 492).
Ustrój samorządu powiatowego ujednolicała w całym kraju tzw. ustawa scaleniowa z 23 marca z 1933 r. (Dz.U., nr 35, poz. 294). Jednostką samorządu terytorialnego był powiatowy związek samorządowy. Organem stanowiącym i kontrolującym była rada powiatowa, organem zarządzającym i wykonawczym wydział powiatowy ze starostą jako przewodniczącym. Stałym organem rady w zakresie kontroli nad działalnością finansową i gospodarczą organów zarządzających była powoływana przez nią komisja rewizyjna. Władzę nadzorczą nad wydziałem powiatowym posiadał wojewoda i wydział wojewódzki. Natomiast kompetencje samorządu powiatowe pozostały takie same. Ogólnie rzecz biorąc były to sprawy gospodarcze, kulturalne, oświatowe, zdrowia publicznego, zaspokajania lokalnych potrzeb mieszkańców, o ile nie zostały przekazane organom administracji rządowej lub samorządowi gospodarczemu. Zadania poruczone przez państwo najczęściej sprowadzały się do opieki i nadzoru nad samorządem gminnym i miast nie wydzielonych.
Organem wykonawczym wydziału powiatowego było biuro wydziału, które podlegało bezpośrednio przewodniczącemu. Do zadań biura należało: przygotowywanie i opracowywanie decyzji organów powiatowego związku komunalnego, wykonywanie decyzji w ramach dyspozycji otrzymywanych od przewodniczącego wydziału, prowadzenie spraw bieżących wydziału, ewidencja spraw związku powiatowego, opracowywanie sprawozdań, prowadzenie kasy, kontroli wpływów i wydatków, rejestracja i kontrola majątku powiatowego związku komunalnego.
Działalność organów samorządu powiatowego ustała wraz z wybuchem II wojny światowej.
Wydział Powiatowy w Odolanowie obejmował powiat odolanowski w województwie poznańskim. Po likwidacji powiatu 31 marca 1932 r. jego obszar został włączony do powiatu ostrowskiego (Dz.U., nr 6, poz. 35), a kompetencje zlikwidowanego Wydziału przejął Wydział Powiatowy w Ostrowie Wielkopolskim.
1) Referat Ogólny: wybory, posiedzenia Sejmiku i Wydziału, Powiatowa Kasa Komunalna, podział administracyjny, sprawy graniczne, ewidencja mostów, związki komunalne, zmiany granic administracyjnych (sygn. 1-14, 39; 1921-1932).
2) Referat Rachuby: budżety powiatowe i gminne, sprawozdania finansowe (sygn. 15-34; 1927-1932).
3) Referat Opieki Społecznej: posiedzenia Komisji Opieki Społecznej, bezrobocie, ubezpieczenia rolnicze, Państwowy Fundusz Drogowy (sygn. 35-38; 1927-1932).
- brak danych -

Amount of archival material

39

39

0

0.35

0.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.