Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Kępnie

Archiwum Państwowe w Kaliszu
- brak danych - 1919-1939
- brak danych - 1919 - 1939
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes sygn. 1-343; brak 43, 59
Organizacja władz administracyjnych I instancji w II Rzeczypospolitej przebiegała odmiennie w poszczególnych zaborach. W byłym zaborze pruskim Komisariat Naczelnej Rady Ludowej przejął w połowie stycznia 1919 r. kontrolę nad wszystkim urzędami cywilnymi (Tygodnik Urzędowy Naczelnej Rady Ludowej, 1919, nr 1, s. 4). Przy niemieckich starostach (landratach) ustanowiono tzw. kontrolerów, których zadaniem było nadzorowanie przydzielonych im urzędów (m.in. poprzez obowiązek kontrasygnaty wszelkich aktów prawnych). Ustawa z 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji b. dzielnicy pruskiej (Dz.P., nr 64, poz. 385) sankcjonowała funkcjonowanie starostw według przepisów pruskiej ustawy organizacji administracji terenowej z 1879 r. Podlegały one (do czasu likwidacji w 1922 r.) Ministerstwu byłej Dzielnicy Pruskiej, które posiadało uprawnienia do zmiany niemieckich przepisów w dziedzinie administracji.
Jednolitą dla całego kraju organizację starostw wprowadziły: rozporządzenie Prezydenta RP z 19 stycznia 1928 r. (tekst jednolity: Dz.U., 1936, nr 80, poz. 555) oraz rozporządzenie wykonawcze Ministra Spraw Wewnętrznych z 30 czerwca 1930 r. (Dz.U., nr 55, poz. 464). Starosta był na obszarze powiatu przedstawicielem rządu, sprawującym z tego tytułu funkcje przekazane mu rozporządzeniem z 1928 r. lub inne, specjalnie zlecone przez rząd. Był również szefem administracji ogólnej tj. administracji spraw wewnętrznych oraz innych działów administracji bezpośrednio zespolonych we władzach administracji ogólnej. Swoje zadania starosta załatwiał osobiście, poprzez starostwo lub inne podległe mu urzędy. Głównym zadaniem starosty było zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego przy pomocy podległym mu organów policji państwowej. Wydawał im polecenia oraz kontrolował działalność. Starosta sprawował także orzecznictwo karno-administracyjne w sprawach wykroczeń oraz stał na czele wydziału powiatowego, który był organem wykonawczym samorządu powiatowego.
Na podstawie rozporządzenia z 1930 r. wojewoda poznański wydał 22 marca 1932 r. jednolity statut organizacyjny starostw województwa poznańskiego (Poznański Dziennik Wojewódzki, nr 14, poz. 221). Zgodnie z nim w każdym starostwie powinno funkcjonować 12 referatów: 1) ogólny - obejmujący sprawy wynikające ze stanowiska starosty jako reprezentanta rządu; 2) organizacyjny - obejmujący sprawy dotyczące wewnętrznej organizacji starostwa, czuwanie nad ogólnym biegiem urzędowania, sprawy osobowe, szkoleniowe, nadzór ogólny nad kancelarią oraz sprawy budżetowo-gospodarcze urzędu; 3) bezpieczeństwa - obejmujący sprawy polityczne, bezpieczeństwa i porządku publicznego; 4) administracyjny - obejmujący sprawy o przeważającym charakterze administracyjno-prawnym, jak sprawy wodne, przemysłowe, rybackie, łowieckie, rolne, obywatelstwa, stanu cywilnego, wyznaniowe, aprowizacyjne, postępowania przymusowego w administracji itp.; 5) wojskowy - obejmujący sprawy z zakresu uzupełnienia i zaopatrzenia armii, sprawy mobilizacji, PWiWF; 6) karno-administracyjny - obejmujący orzecznictwo i politykę karno-administracyjną; 7) opieki społecznej; 8) sanitarny - obejmujący sprawy nadzoru nad działalnością organów i instytucji państwowych i samorządowych oraz prywatnych w dziedzinie zdrowia publicznego, sprawy higieny społecznej, zwalczanie chorób zakaźnych, sprawy pomocy lekarskiej dla funkcjonariuszy państwowych, opinii i orzeczeń lekarskich; 9) weterynaryjny - obejmujący sprawy nadzoru państwowego w zakresie wykonywania przepisów weterynaryjnych; 10) spraw inwalidów wojennych – obejmujący sprawy rejestracji, statystyki, leczenia, szkolenia i komisji wojskowo-lekarskiej dla inwalidów wojennych oraz zaopatrzenia wdów i sierot po nich; 11) ochrony lasów - obejmujący sprawy ochrony lasów niepaństwowych; 12) budowlany. Przy czym referat inwalidów wojennych starostwa ostrowskiego obejmował także powiaty: jarociński, kępiński i krotoszyński, a referat budowlany starostwa jarocińskiego był wspólny dla powiatów: jarocińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego i kępińskiego. W Starostwie w Krotoszynie miał natomiast siedzibę obwodowy komisarz ochrony lasów dla powiatów: Gostyń, Jarocin, Kępno, Krotoszyn, Leszno Ostrów i Rawicz. W styczniu 1934 r., na podstawie rozporządzenia Prezydenta RP z 27 października 1933 r. (Dz.U., 1933, nr 85, poz. 635), nastąpiło zespolenie urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej, a ich kompetencje przejęły referaty rolnictwa i reform rolnych zajmujące się sprawami przebudowy ustroju rolnego oraz opieki nad rolnictwem. Dodatkowo w województwach pomorskim i poznańskim utworzono referat wodno-melioracyjny, obejmujący sprawy byłych państwowych urzędów budownictwa melioracyjnego (Dz. Urz. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 1934, nr 9, s. 271-276).
Starostwo Powiatowe w Kępnie obejmowało powiat kępiński w województwie poznańskim. Z dniem 1 kwietnia 1932 r. w jego obręb włączono zlikwidowany powiat ostrzeszowski (Dz.U., nr 6, poz. 35).
1) Referat Ogólny: spis akt, sprawy reprezentacyjne, uroczystości, odznaczenia (sygn. 1-6; 1920-1937).
2) Referat Organizacyjny: sprawy organizacyjno-kancelaryjne, zjazdy starostów, sprawy samorządowe, nadzór nad urzędowaniem podległych urzędów i organów, podziały administracyjne, nazwy miejscowości, wybory sołtysów i przełożonych obszarów dworskich, sprawy budżetowe, przepisy i zarządzenia ogólne (sygn. 7-23; 1920-1934).
3) Referat Bezpieczeństwa: okólniki i sprawozdania sytuacyjne Wojewody Poznańskiego, spisy wyborców do Sejmu i Senatu, mniejszość niemiecka, sprawy wyznaniowe i szkolne, cenzura, prasa, nadzór nad organizacjami politycznymi, społecznymi i związkami zawodowymi, sprawy ogniowe, pocztowe i kolejowe, cudzoziemcy, amnestia, sprawy graniczne (ustanowienie i ochrona granicy, ruch graniczny), sprawy opcji, zbiórki publiczne, turystyka, sprawozdania sytuacyjne starosty, sprawy policyjne, bezpieczeństwo publiczne (sygn. 24-57, 224-234, 236-342; 1919-1938).
4) Referat Administracyjny: nabywanie i utrata obywatelstwa, spis ludności, zmiana nazwisk, sprawy małżeńskie, kultura, sztuki i ochrona zabytków, nadzór na oświatą szkolną i pozaszkolną, punkty trygonometryczne, handel, przemysł, cechy rzemieślnicze, statystyka, sprawy drogowe, księga wodna, plany młyna "Zamiejskiego" nad Prosną, rybołówstwo, leśnictwo i łowiectwo, policja wodna (sygn. 58-96, 235, 343; 1920-1939).
5) Referat Wojskowy: reklamacje w sprawie służby wojskowej, sprawy poborowe, zasiłki wojenne i renty dla wdów i sierot, dezercje, zakłady wojskowe, organizacje paramilitarne, mobilizacja i demobilizacja, urzędnicy intendentury (sygn. 97-107; 1920-1930).
6) Referat Karno-Administracyjny: postępowania karno-administracyjne (sygn. 108; 1929-1930).
7) Referat Opieki Społecznej: opieka nad ubogimi i sierotami, kapitalizacja rent wojskowych, wpłaty na Fundusz Pracy, korespondencja z pracodawcami, pośrednictwo pracy, emigracja i reemigracja, bezrobocie, statystyka z rynku pracy, sprawy taryfowe, komunikaty klearingowe, Komitet gminy Strzyżew (sygn. 109-149; 1920-1936).
8) Referat Sanitarny: przepisy i zarządzenia (sygn. 150-151; 1925-1932).
9) Referat Weterynaryjny: zarządzenia, sprawozdania, służba weterynaryjna (sygn. 152-155; 1920-1933).
10) Referat Ochrony Lasów: programy gospodarcze lasów prywatnych i samorządowych, sprawozdawczość i statystyka, ewidencja lasów w powiecie (sygn. 156-171; 1927-1939).
11) Referat Rolnictwa i Reform Rolnych: parcelacja dóbr państwowych i prywatnych, rejestry pomiarowe, gospodarstwa rolne i leśne, statystyka produkcji rolnej (sygn. 172-221; 1922-1939).
12) Referat Melioracji: sprawy i spółki wodne (sygn. 222-223; 1931-1938).
- brak danych -

Amount of archival material

341

341

0

3.50

3.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.