Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rada Narodowa Miasta i Gminy w Zdunach

Archiwum Państwowe w Kaliszu
- brak danych - 1973-1990
- brak danych - 1973 - 1990
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
spis roboczy Yes - brak danych -
W wyniku reformy ustrojowo-administracyjnej z 1972 r., która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1973 r., dotychczasowe podstawowe jednostki podziału administracyjno-gospodarczego na terenach wiejskich - gromady i osiedla, zostały zastąpione przez gminy (DzU 1972, Nr 49, poz. 312). Równocześnie ustawa powołała do życia gminne rady narodowe jako organa władzy państwowej i podstawowe organy samorządu społecznego na terenie gminy. Dopuszczono jednocześnie możliwość tworzenia wspólnych rad narodowych dla gmin i sąsiadujących z nimi miast nie stanowiącymi powiatu. Ich zadania szczegółowe określała ustawa z 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (tekst jednolity: DzU 1972, nr 49, poz. 314). Należały do nich: uchwalanie rocznych i wieloletnich planów społeczno-gospodarczych rozwoju gminy oraz koordynowanie i kontrolowanie ich wykonania, uchwalanie corocznego budżetu rady narodowej i kontrola jego wykonania, dysponowanie środkami funduszów celowych nie związanych bezpośrednio z budżetem, uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy, koordynacja i kontrola działalności instytucji państwowych, spółdzielczych i organizacji społecznych funkcjonujących na terenie gminy, podejmowanie uchwał wytyczających kierunki działania w poszczególnych dziedzinach należnych do właściwości rad narodowych np. rozwoju służby zdrowia, ochrony mienia obywateli, porządku i ładu publicznego itp.
Swoje zadania rada realizowała na sesjach oraz poprzez swoje organy kolegialne: prezydium, reprezentującym radę na zewnątrz i organizującym jej pracę, komisje (stałe i niestałe), będące organami pomocniczymi rady, powoływanymi dla poszczególnych dziedzin jej działalności oraz od 1978 r. Komitet Kontroli Społecznej mający na celu zaktywizowanie i lepszą koordynację różnorodnych form kontroli społecznej oraz zwiększenie jej efektywności (DzU 1978, nr 14, poz. 61).
Kadencja rady trwała 4 lata, a jej skład osobowy ustalano w drodze powszechnych wyborów. Organem wykonawczym i zarządzającym gminnej rady narodowej (i jednocześnie terenowym organem administracji państwowej) był naczelnik gminy, który wykonywał swoje zadania przy pomocy podległego mu urzędu gminy. Nadzór nad działalnością rad sprawowała Rada Państwa oraz rady narodowe wyższego szczebla, a nad działalnością prezydiów Rada Ministrów oraz prezydia rad narodowych wyższego stopnia.
Gminne rady narodowe zostały zlikwidowane z chwilą wejścia w życie ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym i zastąpione przez organy samorządu terytorialnego (DzU 1990, nr 16, poz. 95).
Gmina i Gminna Rada Narodowa w Zdunach zostały utworzone w wyniku wspomnianej ustawy z 1972 r. oraz uchwały nr XVIII/92/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z 5 grudnia 1972 r. (Dz. Urz. WRN w Poznaniu 1972, nr 32, poz. 391). W skład gminy weszły następujące obręby geodezyjne: Baszków, Bestwin, Chachalnia, Konarzew, Perzyce, Ruda. Równocześnie WRN w Poznaniu uchwałą nr XVIII/99/72 utworzyła dla gminy i miasta Zduny wspólną radę narodową (tamże, poz. 392).
Początkowo gmina należała do powiatu krotoszyńskiego województwa poznańskiego, a po reformie administracyjnej w 1975 r. została włączona do nowoutworzonego województwa kaliskiego (DzU 1975, nr 17, poz. 92). RNMiG w Zdunach funkcjonowała do czasu powstania samorządu terytorialnego w 1990 r.
1) Wybory: wybory do Sejmu i Senatu, rad narodowych, ławników (sygn. 1-10; 1976-1989).
2) Sesje RNMiG: sprawy organizacyjne, protokoły, uchwały i ich realizacja (sygn. 11-32; 1974-1990).
3) Prezydium RNMiG: protokoły, postanowienia i ich realizacja (sygn. 33-44; 1974-1990).
4) Przewodniczący RNMiG: reprezentacja, wystąpienia do organów wyższego stopnia (sygn. 45-46; 1984-1988).
5) Komisje RNMiG: protokoły (sygn. 47-70; 1974-1990).
6) Radni: spotkania z wyborcami, szkolenia (sygn. 71-77; 1974-1990).
7) Samorząd mieszkańców: protokoły z posiedzeń, plany finansowo-rzeczowe (sygn. 78-85; 1973-1989).
8) Akta normatywne: organów wyższego stopnia (sygn. 86; 1984-1985).
9) Nadzór nad własnymi organami (sygn. 87; 1984-1985).
10) Sprawozdawczość: działalność Rady i samorządu mieszkańców (sygn. 88-89; 1986-1990).
- brak danych -

Amount of archival material

89

0

0

2.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.