Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Bralin

Archiwum Państwowe w Kaliszu
- brak danych - 1874-1935
- brak danych - 1874 - 1935
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes sygn. 1-79, 81-259
Urzędy stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października t.r.). Wprowadzała ona w Królestwie Pruskim powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego rejestrowano w trzech osobnych rejestrach (urodzeń, małżeństw i zgonów) w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego Sądu Obwodowego (Amtsgericht). W okresie zaboru pruskiego i okupacji hitlerowskiej księgi prowadzone były w języku niemieckim, a w okresie międzywojennym po polsku.
Na podstawie przepisów niemieckich, uzupełnianych w okresie międzywojennym przez rozporządzenia i interpretacje polskich władz państwowych, urzędy stanu cywilnego na terenie b. zaboru pruskiego działały aż do końca 1945 r. Dopiero dekret z 25 września 1945 r. "Prawo o aktach stanu cywilnego" (obowiązujący od 1 stycznia 1946 r.) wprowadził świecką rejestrację stanu cywilnego oraz urzędy stanu cywilnego w całej Polsce.
Urząd Stanu Cywilnego w Bralinie (Standesamt Bralin) powstał na mocy rozporządzenia Nadprezydenta Prowincji Śląskiej z 23 VIII 1874 r.
1) Akta urodzeń (78 j.a.; 1874-1935).
2) Akta małżeństw (87 j.a.; 1874-1935).
3) Akta zgonów (91 j.a.; 1874-1933).
4) Pomoce kancelaryjne: skorowidz urodzeń, małżeństw i zgonów (5 j.a.; 1874-1932).
Baza komputerowa PRADZIAD
Zmikrofilmowano lata: U 1874-1903, M 1874-1905, Z 1892-1902 (OK 48-62, OK 1344-1390, OK 5079, OK 6119-6149). Zdigitalizowano: U 1874, 1892-1903, 1906-1915, M 1874, 1892-1930, Z 1874, 1892-1902, 1907-1933

Amount of archival material

261

261

0

4.11

4.11

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -