Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Buczek Wielki

Archiwum Państwowe w Kaliszu
- brak danych - 1875-1935
- brak danych - 1875 - 1935
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urzędy stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października t.r.). Wprowadzała ona w Królestwie Pruskim powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego rejestrowano w trzech osobnych rejestrach (urodzeń, małżeństw i zgonów) w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego Sądu Obwodowego (Amtsgericht). W okresie zaboru pruskiego i okupacji hitlerowskiej księgi prowadzone były w języku niemieckim, a w okresie międzywojennym po polsku.
Na podstawie przepisów niemieckich, uzupełnianych w okresie międzywojennym przez rozporządzenia i interpretacje polskich władz państwowych, urzędy stanu cywilnego na terenie b. zaboru pruskiego działały aż do końca 1945 r. Dopiero dekret z 25 września 1945 r. "Prawo o aktach stanu cywilnego" (obowiązujący od 1 stycznia 1946 r.) wprowadził świecką rejestrację stanu cywilnego oraz urzędy stanu cywilnego w całej Polsce.
Urząd Stanu Cywilnego w Buczku Wielkim (Standesamt Gross Butschkau) powstał na mocy rozporządzenia Nadprezydenta Prowincji Śląskiej z 10 IX 1874 r.
1) Akta urodzeń (56 j.a.; 1875-1911).
2) Akta małżeństw (67 j.a.; 1875-1935).
3) Akta zgonów (69 j.a.; 1875-1935).
4) Akta zbiorowe małżeństw (18 j.a.; 1877-1819).
Baza komputerowa PRADZIAD
Zmikrofilmowano lata 1875-1891 (OK 75-81, OK 1405-1446). Zdigitalizowano: U 1876-1906, M 1875-1905, Z1875-1899

Amount of archival material

220

220

0

1.50

1.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -