Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Dobrzec

Archiwum Państwowe w Kaliszu
Urząd Stanu Cywilnego Dobrzec - parafia rzymskokatolicka 1871-1917
- brak danych - 1871 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Obowiązek prowadzenia akt metrykalnych (czyli urzędowego zapisywania faktów urodzeń, małżeństw i zgonów) został wprowadzony na ziemiach polskich w XVI w. po soborze trydenckim. Początkowo rejestracja aktów stanu cywilnego miała charakter wyznaniowy, ale z początkiem XIX w. kontrolę nad sposobem ich zapisu przejęły władze państwowe. Księgi stanu cywilnego stały się dokumentami o charakterze publiczno-prawnym, a ich sposób prowadzenia regulowały przepisy wprowadzone przez poszczególnych zaborców.
W Księstwie Warszawskim obowiązywały przepisy świeckiego Kodeksu Napoleona, wprowadzone w życie z dniem 1 V 1808 r., ujednolicające treść aktów i wprowadzające pojęcie aktu stanu cywilnego. Z braku wykształconych osób zadanie sporządzania aktów cywilnych powierzono duchownym. Mieli oni najpierw spisać akt cywilny, a następnie dokonywać obrządku religijnego. Z powodu sprzeczności między prawem wyznaniowym a świeckim, prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów przyznano prezydentom i burmistrzom.
Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego z 1825 r. wprowadził zasadnicze zmiany łącząc akta stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Księża najpierw mieli spełnić obrządek religijny, a następnie spisywać akt cywilny. Funkcję urzędnika stanu cywilnego powierzono duchownym, w przypadku wyznań niechrześcijańskich burmistrzom lub zastępującym ich urzędnikom. Oryginał księgi (tzw. unikat) miał być przechowywany we właściwym urzędzie (parafii), a duplikat w miejscowym sądzie pokoju. Różniły się one między sobą układem treści. Oryginały były sporządzane oddzielnie dla urodzeń, małżeństw i zgonów, a akta wpisywano w nich tak długo, aż zapisano całą księgę. Z kolei duplikat był wewnętrznie podzielony na trzy części: urodzenia, małżeństwa i zgony, obejmując tylko jeden rok.
Nadzór nad księgami sprawował zarówno dziekan danego dekanatu, jak i władze sądowe. Zapisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r. do czasu ustąpienia Rosjan z Królestwa Polskiego w okresie I wojny światowej, w języku rosyjskim.
Wspominana wielość przepisów trwała przez cały okres międzywojenny. Na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego rejestracja wyznaniowa trwała aż do 1 stycznia 1946 r. (z przerwą na okres okupacji hitlerowskiej), kiedy wprowadzono w całej Polsce świecką rejestrację aktów stanu cywilnego. W tym celu utworzono nowe organy administracji państwowej – urzędy stanu cywilnego, które przejęły duplikaty ksiąg metrykalnych.
Akta stanu cywilnego UMZ. Baza komputerowa PRADZIAD
Zmikrofilmowano lata 1871-1902 (OK 1740-1753, OK 6883-6903). Zdigitalizowano lata 1871-1915
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
11/674/0/-/1 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 268
11/674/0/-/2 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 289
11/674/0/-/3 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 284
11/674/0/-/4 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 209
11/674/0/-/5 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 206
11/674/0/-/6 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 211
11/674/0/-/7 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 220
11/674/0/-/8 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 226
11/674/0/-/9 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 229
11/674/0/-/10 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 190
11/674/0/-/11 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 196
11/674/0/-/12 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 218
11/674/0/-/13 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 211
11/674/0/-/14 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 225
11/674/0/-/15 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 261
11/674/0/-/16 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 232
11/674/0/-/17 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 235
11/674/0/-/18 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 211
11/674/0/-/19 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 196
11/674/0/-/20 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 170
11/674/0/-/21 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 158
11/674/0/-/22 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 109
11/674/0/-/23 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 91
11/674/0/-/24 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 95
11/674/0/-/25 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 101
11/674/0/-/26 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 102
11/674/0/-/27 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 97
11/674/0/-/28 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 106
11/674/0/-/29 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1899 115
11/674/0/-/30 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1900 128
11/674/0/-/31 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1901 124
11/674/0/-/32 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1902 116
11/674/0/-/33 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1903 126
11/674/0/-/34 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1904 137
11/674/0/-/35 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1905 194
11/674/0/-/36 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1906 480
11/674/0/-/37 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1907 472
11/674/0/-/38 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1908 519
11/674/0/-/39 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1909 521
11/674/0/-/40 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1910 273
11/674/0/-/41 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1911 0
11/674/0/-/42 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1912 0
11/674/0/-/43 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1913 104
11/674/0/-/44 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1914 84
11/674/0/-/45 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1915 163
11/674/0/-/46 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1916 0
11/674/0/-/47 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1917 0

Amount of archival material

47

47

0

0.98

0.98

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -