Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa Kalisz

Archiwum Państwowe w Kaliszu
Urząd Stanu Cywilnego Kalisz - parafia rzymskokatolicka św. Józefa 1875-1916
- brak danych - 1875 - 1916
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
indeks osobowy No - brak danych -
16 Yes - brak danych -
Obowiązek prowadzenia akt metrykalnych (czyli urzędowego zapisywania faktów urodzeń, małżeństw i zgonów) został wprowadzony na ziemiach polskich w XVI w. po soborze trydenckim. Początkowo rejestracja aktów stanu cywilnego miała charakter wyznaniowy, ale z początkiem XIX w. kontrolę nad sposobem ich zapisu przejęły władze państwowe. Księgi stanu cywilnego stały się dokumentami o charakterze publiczno-prawnym, a ich sposób prowadzenia regulowały przepisy wprowadzone przez poszczególnych zaborców.
W Księstwie Warszawskim obowiązywały przepisy świeckiego Kodeksu Napoleona, wprowadzone w życie z dniem 1 V 1808 r., ujednolicające treść aktów i wprowadzające pojęcie aktu stanu cywilnego. Z braku wykształconych osób zadanie sporządzania aktów cywilnych powierzono duchownym. Mieli oni najpierw spisać akt cywilny, a następnie dokonywać obrządku religijnego. Z powodu sprzeczności między prawem wyznaniowym a świeckim, prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów przyznano prezydentom i burmistrzom.
Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego z 1825 r. wprowadził zasadnicze zmiany łącząc akta stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Księża najpierw mieli spełnić obrządek religijny, a następnie spisywać akt cywilny. Funkcję urzędnika stanu cywilnego powierzono duchownym, w przypadku wyznań niechrześcijańskich burmistrzom lub zastępującym ich urzędnikom. Oryginał księgi (tzw. unikat) miał być przechowywany we właściwym urzędzie (parafii), a duplikat w miejscowym sądzie pokoju. Różniły się one między sobą układem treści. Oryginały były sporządzane oddzielnie dla urodzeń, małżeństw i zgonów, a akta wpisywano w nich tak długo, aż zapisano całą księgę. Z kolei duplikat był wewnętrznie podzielony na trzy części: urodzenia, małżeństwa i zgony, obejmując tylko jeden rok.
Nadzór nad księgami sprawował zarówno dziekan danego dekanatu, jak i władze sądowe. Zapisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r. do czasu ustąpienia Rosjan z Królestwa Polskiego w okresie I wojny światowej, w języku rosyjskim.
Wspominana wielość przepisów trwała przez cały okres międzywojenny. Na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego rejestracja wyznaniowa trwała aż do 1 stycznia 1946 r. (z przerwą na okres okupacji hitlerowskiej), kiedy wprowadzono w całej Polsce świecką rejestrację aktów stanu cywilnego. W tym celu utworzono nowe organy administracji państwowej – urzędy stanu cywilnego, które przejęły duplikaty ksiąg metrykalnych.
Akta stanu cywilnego UMZ. Baza komputerowa PRADZIAD
Zmikrofilmowano lata 1875-1905 (OK 394-396, OK 2247-2261, OK 7000-7012). Zdigitalizowano lata 1875-1877, 1883-1913
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
11/690/0/-/51 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 254
11/690/0/-/52 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 228
11/690/0/-/53 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 225
11/690/0/-/54 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 0
11/690/0/-/55 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 0
11/690/0/-/56 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 0
11/690/0/-/57 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 0
11/690/0/-/58 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 0
11/690/0/-/59 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 283
11/690/0/-/60 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 268
11/690/0/-/61 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 304
11/690/0/-/62 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 316
11/690/0/-/63 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 249
11/690/0/-/64 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 308
11/690/0/-/65 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 298
11/690/0/-/66 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 311
11/690/0/-/67 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 283
11/690/0/-/68 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 298
11/690/0/-/69 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 160
11/690/0/-/70 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 172
11/690/0/-/71 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 206
11/690/0/-/72 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 201
11/690/0/-/73 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 199
11/690/0/-/74 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 179
11/690/0/-/75 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1899 196
11/690/0/-/76 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1900 192
11/690/0/-/77 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1901 205
11/690/0/-/78 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1902 247
11/690/0/-/79 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1903 220
11/690/0/-/80 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1904 236
11/690/0/-/81 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1905 226
11/690/0/-/82 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1906 466
11/690/0/-/83 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1907 451
11/690/0/-/84 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1908 480
11/690/0/-/85 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1909 583
11/690/0/-/86 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1910 665
11/690/0/-/87 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1911 485
11/690/0/-/88 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1912 0
11/690/0/-/89 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1913 0
11/690/0/-/90 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1914-1915 560
11/690/0/-/91 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1916 0

Amount of archival material

41

0

0

1.31

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -