Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Opatówek

Archiwum Państwowe w Kaliszu
Urząd Stanu Cywilnego Opatówek - parafia rzymskokatolicka 1873-1914
- brak danych - 1873 - 1914
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Obowiązek prowadzenia akt metrykalnych (czyli urzędowego zapisywania faktów urodzeń, małżeństw i zgonów) został wprowadzony na ziemiach polskich w XVI w. po soborze trydenckim. Początkowo rejestracja aktów stanu cywilnego miała charakter wyznaniowy, ale z początkiem XIX w. kontrolę nad sposobem ich zapisu przejęły władze państwowe. Księgi stanu cywilnego stały się dokumentami o charakterze publiczno-prawnym, a ich sposób prowadzenia regulowały przepisy wprowadzone przez poszczególnych zaborców.
W Księstwie Warszawskim obowiązywały przepisy świeckiego Kodeksu Napoleona, wprowadzone w życie z dniem 1 V 1808 r., ujednolicające treść aktów i wprowadzające pojęcie aktu stanu cywilnego. Z braku wykształconych osób zadanie sporządzania aktów cywilnych powierzono duchownym. Mieli oni najpierw spisać akt cywilny, a następnie dokonywać obrządku religijnego. Z powodu sprzeczności między prawem wyznaniowym a świeckim, prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów przyznano prezydentom i burmistrzom.
Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego z 1825 r. wprowadził zasadnicze zmiany łącząc akta stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Księża najpierw mieli spełnić obrządek religijny, a następnie spisywać akt cywilny. Funkcję urzędnika stanu cywilnego powierzono duchownym, w przypadku wyznań niechrześcijańskich burmistrzom lub zastępującym ich urzędnikom. Oryginał księgi (tzw. unikat) miał być przechowywany we właściwym urzędzie (parafii), a duplikat w miejscowym sądzie pokoju. Różniły się one między sobą układem treści. Oryginały były sporządzane oddzielnie dla urodzeń, małżeństw i zgonów, a akta wpisywano w nich tak długo, aż zapisano całą księgę. Z kolei duplikat był wewnętrznie podzielony na trzy części: urodzenia, małżeństwa i zgony, obejmując tylko jeden rok.
Nadzór nad księgami sprawował zarówno dziekan danego dekanatu, jak i władze sądowe. Zapisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r. do czasu ustąpienia Rosjan z Królestwa Polskiego w okresie I wojny światowej, w języku rosyjskim.
Wspominana wielość przepisów trwała przez cały okres międzywojenny. Na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego rejestracja wyznaniowa trwała aż do 1 stycznia 1946 r. (z przerwą na okres okupacji hitlerowskiej), kiedy wprowadzono w całej Polsce świecką rejestrację aktów stanu cywilnego. W tym celu utworzono nowe organy administracji państwowej – urzędy stanu cywilnego, które przejęły duplikaty ksiąg metrykalnych
Akta stanu cywilnego UMZ. Baza komputerowa PRADZIAD
Zmikrofilmowano lata 1873-1905 (OK 3893-3908, OK 7161-7177). Zdigitalizowano lata 1873-1877, 1891-1914
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
11/726/0/-/95 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 85
11/726/0/-/96 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 75
11/726/0/-/97 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 73
11/726/0/-/98 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 69
11/726/0/-/99 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 68
11/726/0/-/100 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 128
11/726/0/-/101 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 0
11/726/0/-/102 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 0
11/726/0/-/103 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 0
11/726/0/-/104 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 0
11/726/0/-/105 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 0
11/726/0/-/106 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 0
11/726/0/-/107 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 0
11/726/0/-/108 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 0
11/726/0/-/109 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 0
11/726/0/-/110 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 0
11/726/0/-/111 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 0
11/726/0/-/112 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 0
11/726/0/-/113 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 129
11/726/0/-/114 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 156
11/726/0/-/115 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 154
11/726/0/-/116 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 84
11/726/0/-/117 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 81
11/726/0/-/118 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 86
11/726/0/-/119 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 89
11/726/0/-/120 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 76
11/726/0/-/121 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1899 85
11/726/0/-/122 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1900 81
11/726/0/-/123 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1901 81
11/726/0/-/124 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1902 81
11/726/0/-/125 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1903 88
11/726/0/-/126 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1904 92
11/726/0/-/127 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1905 93
11/726/0/-/128 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1906 0
11/726/0/-/129 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1907 0
11/726/0/-/130 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1908 0
11/726/0/-/131 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1909 0
11/726/0/-/132 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1910 105
11/726/0/-/133 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1911 105
11/726/0/-/134 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1912 99
11/726/0/-/135 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1913 95
11/726/0/-/136 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1914 91

Amount of archival material

42

42

0

0.62

0.62

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -