Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Tomicach

Archiwum Państwowe w Kaliszu
- brak danych - [1951] 1954-1959 [1962]
- brak danych - 1951 - 1962
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Ustawa z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych zniosła gminy i dotychczasowe gromady-wsie a wprowadziła w ich miejsce jednostki – gromady.
Zlikwidowano rady gminne i powołano gromadzkie rady narodowe. Wybierane były na okres 3 lat i pełniły rolę organów władzy państwowej. GRN powoływała komisje, które miały sprawować kontrolę społeczną oraz prezydium. Prezydium spełniało rolę organu administracyjnego tj. zapewniało wykonanie uchwał rady i zarządzeń organów nadrzędnych, przygotowanie sesji, rozpatrywanie wniosków komisji, opracowywanie budżetu i sprawozdań z jego realizacji, kierowanie działalnością przedsiębiorstw, zakładów i instytucji w zakresie dotyczącym gromady.
Ww. ustawa oraz przepisy wykonawcze wprowadzają pomocnicze organy rad gromadzkich dla poszczególnych wsi wchodzących w skład gromady tj. zebrania wiejskie, pełnomocnicy GRN. Powoływani byli dla każdej wsi liczącej co najmniej 15 gospodarstw. Zastąpili istniejącą funkcję sołtysa. Ich zadaniem było utrzymanie więzi między mieszkańcami wsi a prezydium GRN.
Na szczeblu administracji gromadzkiej nie powoływano wydziałów lub referatów, a ich funkcje przejęło biuro gromadzkie. Na czele biura stał sekretarz. W skład biura wchodzili referent administracyjny, rachmistrz, a w miarę potrzeby inni pracownicy oraz praktykanci. Wraz ze wzrostem kompetencji GRN zwiększono liczbę etatową biur. Zadania biur gromadzkich: opracowanie uchwał GRN i jej prezydium, protokołów sesji i posiedzeń prezydium, obsługa techniczno-biurowa komisji branżowych, zebrań wiejskich, spotkań posłów i radnych z ludnością, przygotowanie narad z sołtysami, prowadzenie ewidencji członków organów kolegialnych, opracowanie budżetów i planów, administracja mienia gromadzkiego, prowadzenie rachunkowości GRN, sprawy wymiaru podatków, opłat, obowiązkowych dostaw, prowadzenie ewidencji i kontroli ruchu ludności, prowadzenie akt stanu cywilnego, czynności notarialne, sprawy organizacyjne biura, pracownicze, gospodarcze.
Na podstawie wyżej cytowanej ustawy Wojewódzka Rada Narodowa w Poznaniu z dniem 5 października 1954 r. powołała na terenie powiatu jarocińskiego m.in. gromadę Tomice. Objęła ona obszary dotychczasowych gromad: Czołnochów, Gizałki, Leszczyca, Szymanowice, Tomice Las i Tomice (bez 70 ha łąk włączonych do gromady Lisewo w powiecie wrzesińskim) z gminy Szymanowice oraz miejscowość Młynik z gromady Ciemierów z gminy Dłusk w powiecie wrzesińskim. Z początkiem 1956 r. gromadę włączono do nowoutworzonego powiatu pleszewskiego. Z dniem 1 stycznia 1960 r. włączono do niej zlikwidowaną gromadę Wronów i przeniesiono siedzibę gromadzkiej rady narodowej do Gizałek.
[Na podstawie występu do inwentarza zespołu]
1) Budżet (sygn. 1-2; 1957-1958).
2) Ewidencja ludności: książka meldunkowa (sygn. 3, 5-15; [1951] 1954-1958).
3) Sprawy wojskowe: ewidencja osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu (sygn. 4; 1955-1959 [1962]).
- brak danych -

Amount of archival material

15

15

0

0.24

0.24

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.