Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Polski Komisariat Plebiscytowy dla Górnego Śląska w Bytomiu

Archiwum Państwowe w Katowicach
- brak danych - [1918] 1920-1921 [1923]
- brak danych - 1918 - 1921
1922 - 1923
- brak danych - tak
administracja ogólna - wybory, referenda, plebiscyty polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Polski Komisariat Plebiscytowy dla Górnego Śląska został zorganizowany w lutym 1920 roku przez Wojciecha Korfantego po powierzeniu mu przez Rząd Polski zadania przygotowania plebiscytu na Górnym Śląsku. Komisariat mieścił się w hotelu „Lomnitz” w Bytomiu. Dzielił się na Wydziały: Biuro Prezydialne, Wydział Szkolny, Polityki Wewnętrznej, Wywiadowczy, Socjalno – Polityczny, Aprowizacyjny, Prasowy, Kulturalno-Oświatowy, Wychowania Fizycznego, Administracyjny, Prawny, Rolniczy, Kolei i Poczt, Gospodarczy, Górniczy, Przemysłu i Handlu, Reemigracyjny, Samorządowy, Statystyczny, Kościelny, Wydawniczy i Dyplomatyczny oraz Sekcje: Personalną, Organizacyjną i Bezpieczeństwa. Mieściła się przy nim Delegatura Czerwonego Krzyża. Ilość wydziałów i częściowo również ich nazwy ulegały zmianom.
Komisariat pełnił funkcję za zgodą i w kontakcie z Międzysojuszniczą Komisją Rządzącą i Plebiscytową na Górnym Śląsku, która wykonywała władzę na Górnym Śląsku od 11 lutego 1920 roku do 15 czerwca 1922 roku na podstawie paragrafu 3 aneksu do artykułu 88 Traktatu Wersalskiego. Terenowymi organami Komisariatu były powiatowe i gminne komitety plebiscytowe.
Przed powstaniem Polskiego Komisariatu Plebiscytowego organizacją życia narodowego i przygotowaniem jednolitej akcji plebiscytowej zajmował się Komisariat Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu, który utworzył z końcem 1918 roku Podkomisariat Naczelnej Rady Ludowej dla Górnego Śląska z siedzibą w Bytomiu o tymczasowej bardzo płynnej organizacji. Ten Podkomisariat podzielony był na sekcje, kierował pracami powiatowych i gminnych Rad Ludowych. W związku z wybuchem III powstania śląskiego przejęła w maju 1921 roku agendy Polskiego Komisariatu Plebiscytowego „Naczelna Władza na Górnym Śląsku” z siedzibą w Szopienicach. Z końcem lipca 1921 roku Naczelna Władza przekształciła się w Naczelną Radę Ludową, która dała w czerwcu 1922 roku początek Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu.
[na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. M. Rożkowicz, Katowice 1956, uzupełnienie P. Greiner, S. Krupa, Katowice 2011]
Naczelna Rada Ludowa Podkomisariat dla Śląska:
Sprawy ogólno-administracyjne: organizacja Podkomisariatu, sprawozdania, zażalenia, materiały propagandowe, zaopatrzenie ludności, szkolnictwo polskie, rokowania polsko-niemieckie, sprawozdania z rokowań w Paryżu z lat 1918-1920, sygn. 1-53
Polski Komisariat Plebiscytowy dla Górnego Śląska w Bytomiu:
Biuro Prezydialne: regulaminowe raporty sytuacyjne, przygotowania do plebiscytu, spisy osób uprawnionych do głosowania z lat 1920-1921, sygn. 54-105, 55a
Wydział Szkolny: organizacja polskiego szkolnictwa na Górnym Śląsku z lat 1920-1921, sygn. 106-199, brak sygn. 129
Wydział Wywiadowczy: materiały i raporty o przygotowaniach niemieckich do plebiscytu z lat 1920-1921, sygn. 200-206, brak sygn. 201-206
Wydział Socjalno-Polityczny: zatargi z tytułu zatrudnienia z lat 1921, sygn. 207 (brak)
Wydział Prasowy: wycinki z prasy, przekłady artykułów z lat 1920-1921, sygn. 208-210 (brak)
Wydział Wychowania Fizycznego: organizowanie akcji wychowania fizycznego z lat 1920-1921, sygn. 211-212
Wydział Administracyjny: akcja plebiscytowa z lat 1920-1921, sygn. 213-214
Wydział Prawny: zażalenia z lat 1920-1921, sygn. 215
Wydział Rolnictwa: sprawy prawne z lat 1920-1921, sygn. 216
Wydział Gospodarczy: rozliczenia z funduszów z lat 1920-1921, sygn. 217-222
Wydział Reemigracyjny: starania o reemigrację Polaków z zachodnich prowincji Niemiec z lat 1920-1921, sygn. 223-225
Wydział Statystyczny: instrukcje, spisy z lat 1920, sygn. 226-227
Sekcja Personalna: obsada sekcji z lat 1920-1921, sygn. 228-230
Sekcja Organizacyjna z lat 1920-1921, sygn. 231
Naczelna Władza na Górnym Śląsku:
Biuro Prezydialne: rozkazy dzienne, raporty, spisy powstańców, zaświadczenia z lat 1921, sygn. 232-251, 232 a-f
Wydział Szkolny: organizowanie szkolnictwa, sprawy personalne z lat 1921, sygn. 252-256
Wydział Administracyjny: instrukcje dla dowódców powiatowych z lat 1921, sygn. 257
Wydział Prawny: rekwizycje, odszkodowania z lat 1921, sygn. 258-259
Wydział Gospodarczy: wypłata żołdu, zaopatrzenie z lat 1921, sygn. 260-261
Sekcja Personalna z lat 1921, sygn. 262-263
Materiały plebiscytowe: raporty informacyjne, sprawozdania, odezwy, okólniki, ulotki, afisze, nalepki, wyniki plebiscytu z lat 1919-1921, sygn. 264-306, 266a, 278a-c
Fotokopie dotyczące powstań śląskich z lat 1919-1923, sygn. 307
KM 27.03.1990, 0014-1, zmikrofilmowano wszystkie jednostki archiwalne oprócz sygn. 278a-c, zdigitalizowano całość zespołu, inwentarz książkowy wpisano do bazy danych IZA
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
12/15/0/1/1 Organizacja Podkomisariatu dla Śląska Naczelnej Rady Ludowej i rad terenowych. Skład rad, zebrania, sprawozdania, wytyczne dla rad terenowych grudzień 1918-wrzesień 1919 65
12/15/0/1/2 Nastroje w terenie w sprawie przyszłości Górnego Śląska grudzień 1918-marzec 1919 16
12/15/0/1/3 Żądania przyłączenia gmin do Polski – rezolucje luty-maj 1919 50
12/15/0/1/4 Zarządzenia niemieckich władz administracyjnych, szkolnych i wojskowych w sprawie współpracy tych władz na terenie Górnego Śląska, ich ustosunkowanie się do władz alianckich, ludności polskiej oraz I powstania śląskiego grudzień 1918-grudzień 1919 91
12/15/0/1/5 Sprawy personalne pracowników Podkomisariatu dla Śląska Naczelnej Rady Ludowej i rad terenowych luty 1919-styczeń 1920 31
12/15/0/1/6 Prośby do Naczelnej Rady Ludowej o posady na Górnym Śląsku luty-maj 1919 32
12/15/0/1/7 Żądania nauki języka polskiego w szkołach na Górnym Śląsku marzec-kwiecień 1919 7
12/15/0/1/8 Projekt utworzenia stałej komisji szkolnej dla Górnego Śląska sierpień-wrzesień 1919 12
12/15/0/1/9 Podania o przyjęcie do seminariów nauczycielskich listopad-grudzień 1919 113
12/15/0/1/10 Organizacja polskich kursów szkolnych i nauki języka polskiego luty-grudzień 1919 22
12/15/0/1/11 Działalność profesora Władysława Komischke grudzień 1919-styczeń 1920 10
12/15/0/1/12 Sprawozdanie polskie z akcji przygotowawczej do plebiscytu w terenie i nastrojów ludności luty-marzec 1919 45
12/15/0/1/13 Głosowanie do parlamentu niemieckiego. Agitacja za wstrzymaniem się polskiej ludności od wyborów, wyniki głosowania w Chropaczowie styczeń-luty 1919 7
12/15/0/1/14 Polskie materiały propagandowe dotyczące prześladowań ze strony Niemców styczeń-marzec 1919 39
12/15/0/1/15 Odezwa Kazimierza Ligonia i Antoniego Grzegorzka do górnośląskich księży – germanizatorów kwiecień-maj 1919 11
1 2 3 4 ... 8 9 10 11 12 ... 18 19 20 21

Amount of archival material

307

307

0

1.78

1.78

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.