Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bielsku-Białej

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej
- brak danych - [1945-1949] 1950-1973
- brak danych - 1945 - 1949
1950 - 1973
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
spis zdawczo-odbiorczy No 22 j.
inwentarz kartkowy Yes 684 j.
Prezydia miejskich rad narodowych zostały powołane do działalności ustawą z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Rady narodowe stanowiły terenowe organy jednolitej władzy państwowej w gminach, miastach, dzielnicach większych miast, w powiatach i województwach. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bielsku (MRN) rozpoczęło swoją działalność w dniu 05 czerwca 1950 r., natomiast w dniu 20 stycznia 1951 r. I sesją zwołaną w związku z połączeniem miast Bielska i Białej, rozpoczęło działalność Prezydium MRN w Bielsku-Białej. Urząd ten stanowił władzę wykonawczą i zarządzającą rady narodowej, która wybierała przewodniczącego prezydium, jego zastępców, sekretarza i członków. Prezydium wykonywało uchwały rady oraz zarządzenia i polecenia władz zwierzchnich, kierowało działalnością przedsiębiorstw, zakładów i instytucji, przygotowywało sesje, współdziałało z komisjami, przedkładało im określone sprawy do rozpatrzenia. Ponadto opracowywało projekty terenowych budżetów i planów gospodarczych, rozpatrywało sprawozdania urzędów i przedsiębiorstw, zakładów i instytucji. W dniu 20 stycznia 1951 r. na posiedzeniu Prezydium dokonano przejęcia agend i majątku miasta Bielska na rzecz miasta Bielska-Białej. Utworzono wówczas 10 wydziałów i 8 referatów. Zmiany w strukturze organizacyjnej Prezydium MRN wprowadziło Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1958 r. w sprawie zasad tworzenia wydziałów prezydiów rad narodowych. Wraz z ustawą z dnia 22 XI 1973 r. uległy likwidacji prezydia miejskich rad narodowych. W ich miejsce powołano terenowe organy administracji państwowej, którymi zostali prezydenci lub naczelnicy miast, wykonujący swe zadania przy pomocy podległych im urzędów miejskich.
[na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Joanna Borgosz, Bielsko-Biała, 1991]
1. Wydział Organizacyjno-Prawny: protokoły sesji, uchwały MRN i sprawozdania z ich wykonania, protokoły spotkań radnych z wyborcami, postulaty wyborców, interpelacje radnych, regulamin, ewidencja radnych, akta dotyczące całokształtu działalności wszystkich komisji działających przy MRN, protokoły posiedzeń i uchwały Prezydium MRN oraz sprawozdania z ich wykonania, sprawozdania z działalności Prezydium, działalności komitetów blokowych, protokoły narad kierowników wydziałów i pracowników oraz dyrektorów jednostek podległych Prezydium, zarządzenia przewodniczącego Prezydium MRN oraz zarządzenia wewnętrzne, sprawy organizacyjne organów Prezydium MRN, sprawozdania z działalności wydziałów, sprawy połączenia miast Bielska i Białej, zmiany nazw ulic, sprawozdania i analizy skarg i wniosków, wycinki prasowe Bielska-Białej, protokoły kontroli działalności wydziałów Prezydium MRN, z lat 1950-1973, sygn. 1-386
2. Miejska Komisja Planowania Gospodarczego: wieloletnie i roczne plany gospodarcze i inwestycyjne oraz sprawozdania z ich wykonania, bilanse siły roboczej miasta Bielska-Białej, bilans pieniężny dochodów i wydatków ludności, sprawy gospodarki wodnej miasta, sprawozdania i analizy czynów społecznych, sprawozdanie o stanie zatrudnienia, sprawozdania z realizacji programu Frontu Jedności Narodu, protokoły posiedzeń, plany pracy, opinie, informacje i sprawozdania Społecznego Zespołu Koordynacji Poziomej, lokalizacja ogólna przemysłu i rzemiosła, rolnictwa i leśnictwa, budownictwa, komunikacji, łączności urządzeń socjalnych, kulturalnych i komunalnych, z lat 1951-1973, sygn. 387-456
3. Wydział Finansowy: roczne budżety miasta Bielska-Białej, uchwały i decyzje zmian w budżecie, sprawozdania z wykonania budżetu, z lat 1952-1973, sygn. 457-486
4. Wydział Oświaty: okólniki Inspektoratu Oświaty, sprawozdania z działalności Wydziału Oświaty, organizowanie szkół na terenie miasta i ich działalność, inspekcje i wizytacje szkół, sprawozdania z pracy dydaktyczno-wychowawczej, walka z analfabetyzmem, kultura fizyczna w szkołach, współpraca szkoły z ZHP, działalność Powiatowej Komisji Spółdzielni Uczniowskiej, z lat 1951-1967, sygn. 487-501
5. Wydział Kultury: sprawozdania z działalności Wydziału Kultury, ocena stanu kultury, nauki i twórczości artystycznej w mieście, działalność Muzeum w Bielsku-Białej, Państwowego Teatru Polskiego, Teatru Banialuka, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Domu Kultury Włókniarzy, działalność szkół artystycznych, świetlic, klubów i towarzystw kulturalnych, wykaz zabytków miast pomniki walki i męczeństwa, z lat 1951-1973, sygn. 502-515
6. Miejski Komitet Kultury Fizycznej: protokoły zebrań, utworzenie Miejskiego Komitetu Kultury Fizycznej w Bielsku-Białej, plany pracy, sprawozdania i kontrola działalności, sprawy osobowości prawnej klubów sportowych, wykaz obiektów, umowy dzierżawne, z lat 1956-1961, sygn. 516-524
7. Wydział Spraw Wewnętrznych: sprawozdania z działalności Wydziału Społeczno-Administracyjnego, sprawozdania z działalności referatów Wydziału Spraw Wewnętrznych, Kolegium Orzekającego, wykazy działalności, sprawy rejestracji i likwidacji związków, stowarzyszeń, organizacji, zrzeszeń i towarzystw, sprawy ludności cygańskiej, program obchodów 700-lecia Bielska-Białej, z lat [1945-1949]1950-1964, sygn. 525-577
8. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa: plan gospodarczy i sprawozdanie z wykonania planu, akcja sanitarno-porządkowa, ocena działalności kółek rolniczych, wywłaszczenia i przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, z lat 1950-1961, sygn. 578-581, 577a, 581a-i
9. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: protokoły narad dyrektorów przedsiębiorstw komunalnych miast, analizy działalności miejskich przedsiębiorstw podległych wydziałowi, analizy działalności Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, Miejskiej Gazowni, Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Zarządu Zieleni Miejskiej, protokoły kontroli działalności miejskich przedsiębiorstw komunalnych, sprawy zaopatrzenia ludności i przemysłu w wodę, wykazy gruntów miasta, z lat 1951-1967, sygn. 582-595
10. Wydział Handlu, Przemysłu i Usług: protokoły narad w sprawach handlowych, sprawozdanie z działalności wydziału handlu, wieloletnie plany dotyczące rozwoju handlu, obrotu towarowego i usług, drobnej wytwórczości, rozwoju sieci zakładów gastronomicznych, program organizacyjno-technicznej rekonstrukcji usług, sprawozdawczość dotycząca działalności handlu, przemysłu i usług, analizy ekonomiczne, protokoły kontroli oraz odpowiedzi i wyjaśnienia prasowe w sprawach skarg i wniosków, z lat 1952-1973, sygn. 596-654, 637a
11. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej: sprawozdania z działalności - Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej, jednostek lecznictwa i służb sanitarnych, opieki lekarsko-higienicznej, wychowania i szpitali, domów opieki społecznej, sprawozdania statystyczne o czasowej niezdolności do pracy wg grup zawodowych, protokoły kontroli działalności lecznictwa, ocena stanu sanitarnego miasta, stanu zdrowotnego ludności, akcja sanitarno-porządkowa, sprawozdania jednostek podległych Wydziałowi, z lat 1958-1968, sygn. 655-668
12. Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych: sprawozdania referatu spraw socjalnych z zakresu pomocy społecznej, sprawozdania GUS dotyczące zatrudnienia, werbunku i napływu siły roboczej, protokoły kontroli, z lat 1953-1963, sygn. 669-673
13. Dopływ 2016 r.: wykazy uchwał Prezydium MRN, radiowęzły zakładowe, sprawozdania z realizacji programu wyborczego, z lat 1952-1973, sygn. 685-706
KM 19.12.1991, w 2016 r. opracowano dopływ sygn. 685-706

Amount of archival material

706

706

0

15.01

15.01

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.