Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Bielsku

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej
- brak danych - [1939-1944] 1945-1950 [1951-1964]
- brak danych - 1939 - 1944
1945 - 1950
1951 - 1964
- brak danych - częściowo
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
spis roboczy Yes - brak danych -
Starostwo Powiatowe w Bielsku rozpoczęło swoją działalność w maju 1945 r. Zostało powołane i zorganizowane na podstawie art. 69 ust. 2 rozporządzenia prezydenta Rzeczpospolitej Polski z dnia 19.01.1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej Dziennika Ustaw Rzeczpospolitej Polski nr 80 z 1936 r. poz. 555 i paragrafu 40 rozporządzenia ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30.06.1930 r. w sprawie wewnętrznej organizacji starostw oraz trybu ich urzędowania /Dz.U.R.P. Nr 55 poz.464/. Zgodnie z dekretem PKWN z dnia 21.08.1944 r. o trybie powołania władz administracji ogólnej I i II instancji, starostwa powiatowe działały jako organy wykonawcze administracji ogólnej I instancji. Starosta mianowany był przez kierownika resortu Administracji Publicznej na podstawie wniosku wojewody oraz opinii wydanej przez Powiatową Radę Narodową. Starostę odwoływał ze stanowiska kierownik resortu Administracji Publicznej. Kontrolę społeczną nad działalnością starosty wykonywało Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Zasadnicza reorganizacja starostw powiatowych została przeprowadzona na mocy zarządzenia organizacyjnego wojewody śląsko-dąbrowskiego Nr 42/48. Zarządzenie to wprowadzało z dniem 01.04.1948 r. nowy statut organizacyjny starostw powiatowych, w którym przewidziano połączenie biura wydziału powiatowego ze starostwem, zgodnie z art. 14 i 23 dekretu z dnia 23.11.1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polski Nr 14, poz. 74 okólnikiem nr 13 Ministra Administracji Publicznej z dnia 12.02.1947 r. i okólnikiem nr 119 Ministra Ziem Odzyskanych z dnia 24.10.1946 r. Nowy statut starostw powiatowych regulował ich strukturę organizacyjną, szczegółowy podział czynności i odpowiedzialności starosty i w-ce starosty, referatów i kierownika kancelarii. Normalny tok pracy i wewnętrzny tryb urzędowania oraz zasady wykonywania czynności kancelaryjnych w starostwach normowały: regulamin, przepisy kancelaryjne i podział rzeczowy akt starostw powiatowych województwa śląsko-dąbrowskiego. Starosta występujący jako przedstawiciel rządu na terenie powiatu miał prawo i obowiązek wyłącznego reprezentowania rządu podczas uroczystości i wystąpień oraz uzgadniania działalności całej administracji państwowej w myśl zasadniczej linii działalności rządu. Jako szef administracji ogólnej był starosta odpowiedzialnym wykonawcą zaleceń wojewody, służbowym zwierzchnikiem podlegających mu władz, urzędów i organów oraz przełożonym ich funkcjonariuszy, organem zarządzającym, orzekającym i stawiającym wnioski, przewodniczącym wszystkich organów kolegialnych /rad, komisji itd./, powołanych przez obowiązujące przepisy do współdziałania w powyższych działach administracji rządowej. Starostwo było organem starosty, przy pomocy którego załatwiał on sprawy wynikające z funkcji starosty jako szefa administracji publicznej, w szczególności sprawy kierownictwa i nadzoru podległych staroście władz i urzędów oraz te sprawy z zakresu administracji państwowej, które w myśl obowiązujących przepisów należały do zakresu działania starosty. Podstawą organizacji pracy starostwa był szczegółowy podział czynności, który obejmował wyliczenie kategorii spraw załatwianych w starostwie za pośrednictwem poszczególnych referatów. Nowy statut starostwa wszedł w życie z dniem 1.04.1948 r. Dekret z dnia 21.08.1944 r. o trybie powołania władz administracji ogólnej I i II instancji oraz wszystkie inne zarządzenia organizacyjne dotyczące starostw powiatowych utraciły moc prawną z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20.03.1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej /Dz.U.R.P. Nr 14, poz. 130/, w szczególności w związku z artykułem 33 i 35 tej ustawy, znoszącymi stanowiska wojewody i starosty oraz urzędy wojewódzkie i starostwa. Na tej podstawie zakończyła się również działalność Starostwa Powiatowego w Bielsku.
[na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Irena Jagoda, Bielsko-Biała, 1965]
1. Referat Ogólno-Organizacyjny: zarządzenia, okólniki, sprawy organizacyjne, sprawozdania sytuacyjne, protokoły zebrań wójtów i burmistrzów, podział administracyjny powiatu, zarządzenia poinspekcyjne władz zwierzchnich, z lat 1945-1950 [1951], sygn. 1-63
2. Referat Rachunkowo-Gospodarczy: preliminarze budżetowe, rozliczenia finansowe podległych instytucji (Domy Dziecka, szkoły), rozliczenia z Funduszu Państwowego Planu Inwestycyjnego, z lat 1945-1950, sygn. 64-83
3. Referat Społeczno-Polityczny: okólniki i zarządzenia, sprawy polityczne i ogólno-administracyjne, sprawy opiniodawcze, narodowościowe, repatriacyjne, sprawy nabywania nieruchomości w pasie granicznym, sprawy rehabilitacyjne, stowarzyszenia społeczno-kulturalne, z lat [1939-1944]1945-1950 [1951-1952], sygn. 84-278, 154a, 274a-274b
4. Referat Administracyjno-Prawny: zarządzenia i okólniki w sprawach porządku publicznego, sprawy wodne i melioracyjne, szkody wojenne, zestawienia liczbowe ludności, z lat [1942] 1945-1950, sygn. 279-331, 301a-301b,324a, 326a-326b, 328a
5. Referat Karno-Administracyjny: sprawozdania i statystyka karno-administracyjna, rejestry spraw karnych, protokoły rozpraw karno-administracyjnych, z lat 1945-1950 [1957-1958], sygn. 332-345
6. Referat Wojskowy: organizacja referatu, raporty kontrolne, rozminowywanie terenu, wykazy zrzeszeń uprawiających wychowanie fizyczne, z lat 1947-1949, sygn. 346-352
7. Referat Osiedleńczy: sprawozdania i statystyka dotycząca osadnictwa, sprawy przesiedleńcze, wykazy osiedlonych repatriantów i przesiedleńców, osadnictwo miejskie, protokoły przekazania repatriantom gospodarstw i użytkowania przez Państwowy Urząd Repatriacyjny, pomoc finansowa dla osadników, korespondencja, z lat [1936, 1939] 1945-1947, sygn. 353-369
8. Referat Przemysłu i Handlu: zarządzenia, planowanie, sprawozdania i statystyka, wykazy warsztatów rzemieślniczych, organizacje rzemieślnicze, rejestry przemysłów i rzemiosł, aprowizacja, z lat 1945-1950 [1951], sygn. 370-412, 388a
9. Referat Świadczeń Rzeczowych: zarządzenia, raporty i sprawozdania, statystyka, protokoły, z lat 1945-1947, sygn. 413-417
10. Referat Zdrowia: zarządzenia, sprawozdania ze stanu nasilenia chorób zakaźnych, statystyka sanitarna, sprawy organizacji personelu sanitarnego, z lat 1945-1949, sygn. 418-428
11. Referat Opieki Społecznej: statystyka i sprawozdania, zaopatrzenie byłych więźniów politycznych, rozliczenia z subwencji, opieka nad repatriantami i młodzieżą, z lat 1945-1950 [1953], sygn. 429-453
12. Referat Kultury i Sztuki: sprawozdania, akta dotyczące działalności teatru na terenie Bielska, statut Domu Kultury, sprawy dotyczące Tygodnia Książki Polskiej, sprawy ochrony zabytków, z lat 1945-1949, sygn. 454-469
13. Referat Budowlany: sprawozdania finansowe, raporty o stanie zatrudnienia, plany inwestycyjne, ustalenia szkód wojennych, grobownictwo wojenne, z lat 1945-1950, sygn. 470-482
14. Referat Pomiarów: zarządzenia, sprawy organizacyjno-administracyjne, utrzymanie i wznawianie znaków pomiarowych, aktualizacja aparatu pomiarowego, opracowanie geodezyjne lokalnych planów zabudowania, z lat 1945-1950, sygn. 483-495
15. Oddział Rolnictwa i Reform Rolnych: zarządzenia, wykazy gospodarstw poniemieckich przejętych na cele reformy rolnej, rejestr pomiarowo-szacunkowy gruntów, sprawozdania ze stanu rolnictwa, oszacowanie i przydziały inwentarza żywego, osadnictwo rolne, z lat 1945-1950 [1951-1964], sygn. 496-665, 498a, 500a, 513a, 517a, 527a, 617a, 637a
16. Referat Weterynaryjny: zarządzenia, sprawozdania z czynności Powiatowego Lekarza Weterynarii, statystyka zakaźnych chorób zwierzęcych, opieka weterynaryjna, służba weterynaryjna, kolportaż z zakresu weterynarii, z lat 1945-1950, sygn. 666-681, 666a
16. Referat Oświaty Rolniczej: sprawozdania i statystyka rolna, szkolnictwo rolnicze, plany gospodarcze w zakresie szkolenia i nauki, oświata rolnicza, kontrola gospodarstw szkolnych, doświadczalnictwo, z lat 1945-1950, sygn. 682-699
17. Sprawy obywatelstwa i konsularne, pozbawienia obywatelstwa, deklaracje wierności, koncesje, z lat 1945-1954, sygn. 700-1013
KM 15.03.1982, 0014-5
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
13/5/0/1/1 Przepisy i zarządzenia organizacyjne [Wojewody Śląsko-Dąbrowskiego] 1946-1950 0
13/5/0/1/2 Zarządzenia ogólno-organizacyjne [Wojewody Śląsko-Dąbrowskiego] 1945 0
13/5/0/1/3 Zarządzenia ogólno-organizacyjne [Wojewody Śląsko-Dąbrowskiego] 1946-1947 0
13/5/0/1/4 Zarządzenia ogólno-organizacyjne [Wojewody Śląsko-Dąbrowskiego] 1946-1948 0
13/5/0/1/5 Zarządzenia ogólno-organizacyjne [Wojewody Śląsko-Dąbrowskiego] 1948 0
13/5/0/1/6 Zarządzenia ogólno-organizacyjne [Wojewody Śląsko-Dąbrowskiego] 1949 0
13/5/0/1/7 Zarządzenia ogólno-organizacyjne [Wojewody Śląsko-Dąbrowskiego] 1950 0
13/5/0/1/8 Przepisy i zarządzenia wewnętrzne Starostwa 1947-1950 0
13/5/0/1/9 Zbiór przepisów i zarządzeń w sprawie ochrony przed powodziami i innymi klęskami 1946-1950 0
13/5/0/1/10 Zarządzenia ogólno-organizacyjne w sprawach opłat skarbowych 1947 0
13/5/0/1/11 Sprawozdania sytuacyjne Starosty dotyczące stanu ludności, gospodarki i sytuacji politycznej 1946 0
13/5/0/1/12 Sprawozdania sytuacyjne Starosty 1948 0
13/5/0/1/13 Sprawozdania, materiały informacyjne z sytuacji społeczno-politycznej regionu bielskiego 1949-1950 0
13/5/0/1/14 Sprawozdania, materiały informacyjne Starostwa z sytuacji społeczno-politycznej regionu bielskiego 1950 0
13/5/0/1/15 Pismo okólne Wojewody Śląsko-Dąbrowskiego w sprawie rozciągnięcia ustawodawstwa Państwa Polskiego na ziemie odzyskane, protokół z posiedzenia w sprawie akcji ziemniaczanej, korespondencja 1945 0
1 2 3 4 ... 33 34 35 36 37 ... 68 69 70 71

Amount of archival material

1063

749

0

21.10

12.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.