Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Dyrekcja Dóbr Żywieckich w Żywcu

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej
- brak danych - [1758] 1808-1945 [1946]
- brak danych - 1758 - 1803
1808 - 1945
1946 - 1946
- brak danych - tak
archiwa rodzinno-majątkowe - - polski
niemiecki
indeks geograficzny No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Pierwszym właścicielem kompleksu dóbr, który nazwano dobrami żywieckimi był książę Albrecht Sasko-Cieszyński. W 1847 roku kolejny właściciel dóbr żywieckich Albrecht Fryderyk Habsburg utworzył w Żywcu samodzielną Arcyksiążęcą Dyrekcję Dóbr Żywieckich (Erzherzogliche Guter-Direktion in Saybusch). Odtąd aż do 1918 roku Dyrekcja Dóbr Żywieckich w Żywcu sprawowała nadzór nad wszystkimi posiadłościami ziemskimi na terenie Galicji z wyjątkiem zakładów hutniczych w Węgierskiej Górce i Sporyszu , które od chwili jej nabycia podlegały bezpośrednio dyrekcji przemysłowej w Cieszynie i wyłączone były zupełnie z administracji dóbr żywieckich. W 1919 roku Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych ustanowiło przymusowy zarząd państwowy dóbr żywieckich. Został on zniesiony w 1924 roku. W 1939 roku władze hitlerowskie aresztowały ówczesnego właściciela dóbr żywieckich Arcyksięcia Karola Olbrachta Habsburga i objęły dobra żywieckie niemieckim zarządem komisarycznym, który trwał do 1945 roku. Po wyzwoleniu w oparciu o Dekret PKWN z 1944 roku wszystkie posiadłości Karola Olbrachta Habsburga przeszły na własność Państwa Polskiego.
[na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Zofia Rączka, Żywiec 1965]
Akta osobiste rodziny Habsburgów: korespondencja z władzami państwowymi w sprawie uzyskania obywatelstwa polskiego oraz kościelnymi w sprawie kaplicy zamkowej z lat [1815] 1905-1938, sygn. 1-3.
Akta gospodarcze.
Oberamt in Bestwin: sprawy gruntowe, opisy granic, spory gruntowe z lat 1808-1848, sygn. 4-23,
Oberamt in Saybusch (Żywiec): sprawy gruntowe, opisy granic, spory graniczne, sprawy budowy dróg i mostów, spław drzewa, księgi przychodów i rozchodów z lat 1810-1850, sygn. 24-80,
Sprawy organizacyjne Dyrekcji Dóbr Żywieckich: sprawozdania i statystyka, zarządzenia, korespondencja z władzami i organizacjami z lat 1849-1939, sygn. 81-106, 1317,
Sprawy osobowe personelu zatrudnionego w dobrach żywieckich: przepisy służbowe dla personelu, korespondencja z Inspektorem Pracy, akta osobowe wyższych urzędników z lat 1808-1940, sygn. 107-128, 1316,
Sprawy wynagrodzeń: listy płac, dodatki do wynagrodzeń z lat 1875-1939, sygn. 129-137,
Sprawy ubezpieczeń pracowniczych i nieruchomości: Zakład Emerytalny Dóbr Żywieckich, ubezpieczenia budynków od ognia z lat 1848-1939, sygn. 138-147,
Uprawa i użytkowanie lasów: sprawozdania Zarządów lasów, spław i transport drzewa, zalesianie, księgi gospodarcze lasów, sprzedaż drzewa, szkody leśne, zapiski meteorologiczne z lat 1849-1945, sygn. 148-234,
Łowiectwo i rybołówstwo .
Łowiectwo: zestawienia ubitej zwierzyny, dzierżawy polowań z lat 1866-1939, sygn. 235-245,
Rybołówstwo: zarybianie, wylęgarnie pstrągów, wykazy odłowów, dzierżawa rewirów rybackich z lat 1851-1939, sygn. 246-250,
Administracja majątków rolnych i zakładów przemysłowych: korespondencja w sprawach administracyjnych i gospodarczych majątków rolnych, gorzelni, młynów, browaru, kamieniołomów, tartaków, korespondencja w sprawie poszukiwań i wydobywania rudy żelaza z lat 1848-1939, sygn. 251-274,
Sprawy wynikające z prawa patronatu kościelnego i szkolnego - fundacje.
Sprawy kościelne: inwentarze kościołów, sprawy budów i remontów kościołów i zabudowań parafialnych z lat 1826-1939, sygn. 275-292,
Sprawy szkolne: remonty i utrzymanie szkół z lat 1824-1939, sygn. 293-304,
Regulacja serwitutów: regulacja prawa poboru paszy i drzewa z lasów dworskich z lat 1839-1939, sygn. 305-363,
Urządzenia lasów, pomiary gruntów, sprawy budowlane.
Urządzenia lasów i pomiary gruntów: plany użytkowania lasów, zestawienia powierzchni, wykazy parcel, mapy drzewostanów z lat 1844-1939, sygn. 364-508, 1318-1323,
Sprawy podatkowe: korespondencja z lat 1849-1938, sygn. 509-512,
Sprawy budowlane: preliminarze budowlane, plany budowlane budynków mieszkalnych i gospodarczych, bocznic kolejowych, zakładów przemysłowych, dróg i mostów z lat 1844-1939, sygn. 513-580,
Sprawy wodne: rejestracja urządzeń wodnych, korespondencja dot. budowy i utrzymania urządzeń wodnych, regulacja potoków górskich z lat 1833-1939, sygn. 581-611,
Kupno, sprzedaż i zamiana nieruchomości: kontrakty kupna - sprzedaży ziemi i zabudowań, zamiana i darowizny gruntów z lat 1758-1939, sygn. 612-752,
Sprawy prawne, cywilne i karne: odpisy testamentów, sprawy dziedziczenia Dóbr Żywieckich, sprawy reformy rolnej i parcelacja, spory o lasy, grunty, przejazdy i długi z lat 1812-1939, sygn. 753-781,
Sprawy dzierżaw: umowy dzierżawne z lat 1839-1939, sygn. 782-789,
Sprawy finansowe: księgi buchalteryjne i bilanse Dyrekcji, składu głównego, centrali elektrycznej i warsztatów, browaru, fabryki produktów suchej destylacji drzewa, zarządów dóbr rolnych i zarządów lasów z lat 1849-1943, sygn. 790-1132,
Zapomogi i subwencje: korespondencja w sprawie zapomóg na rzecz instytucji i stowarzyszeń z lat 1901-1939, sygn. 1133-1143,
Kommissarische Verwaltung der Herrschaft Saybusch.
Oszacowanie majątku, sprawy organizacyjne: zarządzenia i korespondencja w sprawach organizacyjnych, przejęcie dóbr żywieckich przez niemiecki zarząd komisaryczny z lat 1939-1945, sygn. 1144-1162,
Sprawy gruntowe i podatkowe: ewidencja gruntów z lat 1940-1945, sygn. 1163-1173,
Sprawy budowlane i utrzymania budynków: remont zamku i kaplicy, budowa mostu, składu drzewa i torów przemysłowych z lat 1940-1944, sygn. 1174-1176,
Administracja dóbr ziemskich : administracja Zarządów dóbr rolnych, mapy przeglądowe drzewostanów, spraedaż drzewa, sprawy polowań, zagospodarowanie lasów, sprawy osobowe personelu , bilanse, księgi buchalteryjne z lat 1939-1945, sygn. 1177-1294,
Fundusze emerytalne i zapomogowe pracowników Dóbr Żywieckich.
Fundusz Emerytalny Pracowników Dóbr Żywieckich: statut, protokoły walnych zgromadzeń, protokoły Rady Funduszu, sprawozdania, pobory emerytalne, listy płac z lat 1853-1939, sygn. 1295-1310,
Fundusz wdów i sierot: statut i korespondencja z lat 1888-1937, sygn. 1311,
Fundusz zapomogowy dla robotników (Kreuzerfond): statut i korespondencja z lat 1853-1936, sygn. 1312,
Fundusz jubileuszowy im. Ces. Franciszka Józefa (stypendialny): statut i korespondencja z lat 1897- 1936, sygn. 1313,
Fundusz Zapomogowy: korespondencja w sprawie przyznania zapomóg z lat 1905-1936, sygn. 1314,
Ingrossations Buch bey der erzh. Herrschaft Saybusch z lat 1847-1867, sygn. 1315,
Akta osobowe pracowników Dyrekcji Dóbr Żywieckich. z lat 1848-1944, sygn. 1324-1940
dopływ 1966-1986 - opracowany, KM Kraków, 5.V.1965; KM. Katowice, 7.X.2010; zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach - 84-85. Ilość jednostek różni się od numrów sygnatur, ponieważ w zespole występują jednostki z oznaczeniami dodatkowymi a,b,c.
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Akta osobiste rodziny Habsburgów 3 1815-1938 78
2 Oberamt in Bestwin [Urząd Kameralny w Bestwinie] 1808-1848 20 1808-1848 1652
3 Oberamt in Saybusch [Urząd Kameralny w Żywcu] 1810-1850 57 1810-1850 5153
4 Dyrekcja Dóbr Żywieckich w Żywcu 1758, 1848-1939, 1943 1 1849-1865 0
4.1 Sprawy organizacyjne 26 1849-1939 7248
4.2 Sprawy osobowe personelu zatrudnionego w dobrach żywieckich 22 1808-1940 2340
4.3 Sprawy wynagrodzeń 9 1875-1939 1779
4.4 Sprawy ubezpieczenia pracowników i nieruchomości 10 1848-1939 2878
4.5 Uprawa i użytkowanie lasów 89 1849-1946 12266
4.6 Łowiectwo i rybołówstwo 16 1851-1939 2365
4.7 Administracja majątków rolnych i zakładów przemysłowych 25 1848-1939 7161
4.8 Sprawy wynikające z prawa patrontu kościelnego i szkolnego - fundacje 30 1803-1939 9371
4.9 Regulacja serwitutów 61 1839-1939 11780
4.10 Urządzenie lasów, pomiary gruntów, sprawy budowlane 317 1789-1940 8488
4.11 Kupno, sprzedaż i zamiana nieruchomości 148 1614-1940 0
4.12 Sprawy prawne z zakresu prawa cywilnego i karnego 30 1812-1939 0
4.13 Sprawy dzierżaw 8 1839-1939 0
4.14 Buchalteria centralna 114 1849-1940 0
4.15 Księgi buchalteryjne Składu głównego 18 1895-1943 0
4.16 Księgi buchalteryjne Browaru 8 1907-1939 0
4.17 Księgi buchalteryjne Składu w Lipniku 2 1906-1909 0
4.18 Księgi buchalteryjne Fabryki Produktów Suchej Destylacji Drzewa w Węgierskiej Górce 6 1931-1933 0
4.19 Księgi buchalteryjne Zarządu Dóbr Rolnych Bestwina - Dankowice 15 1931-1942 0
4.20 Księgi buchalteryjne Zarządu Dóbr Rolnych Obszar 3 1871-1920 0
4.21 Księgi buchalteryjne Zarządu Dóbr Rolnych Lipowa 16 1871-1924 0
4.22 Księgi buchalteryjne Zarządu Dóbr Rolnych Wieprz 16 1871-1941 0
4.23 Księgi buchalteryjne Zarządu Lasów Albrechtsthal 1 1915-1915 0
4.24 Księgi buchalteryjne Zarządu Lasów Bestwina 2 1931-1934 0
4.25 Księgi buchalteryjne Zarządu Lasów Bystra 3 1921-1932 0
4.26 Księgi buchalteryjne Zarządu Lasów Dankowice 5 1933-1939 0
4.27 Księgi buchalteryjne Zarządu Lasów Jeleśnia 10 1931-1942 0
4.28 Księgi buchalteryjne Zarządu Lasów Kamesznica 14 1927-1942 0
4.29 Księgi buchalteryjne Zarządu Lasów Korbielów 5 1928-1934 0
4.30 Księgi buchalteryjne Zarządu Lasów Lipowa 12 1926-1942 0
4.31 Sprawy finansowe - księgi buchalteryjne Zarządu Lasów Maków 11 1913-1941 0
4.32 Księgi buchalteryjne Zarządu Lasów Międzybrodzie 12 1931-1941 0
4.33 Księgi buchalteryjne Zarządu Lasów Mucharz 1 1939-1939 0
4.34 Księgi buchalteryjne Zarządu Lasów Porąbka 9 1931-1940 0
4.35 Księgi buchalteryjne Zarządu Lasów Rycerka 12 1931-1941 0
4.36 Księgi buchalteryjne Zarządu Lasów Rzyki 1 1939-1939 0
4.37 Księgi buchalteryjne Zarządu Lasów Sopotnia 12 1908-1942 0
4.38 Księgi buchalteryjne Zarządu Lasów Sól 6 1930-1939 0
4.39 Księgi buchalteryjne Zarządu Lasów Ujsoły 11 1921-1942 0
4.40 Księgi buchalteryjne Zarządu Lasów Węgierska Górka 10 1931-1939 0
4.41 Księgi buchalteryjne Zarządu Lasów Złatna 6 1932-1939 0
4.42 Księgi buchalteryjne zarządów lasów dóbr żywieckich 2 1907-1935 0
4.43 Dzienniki podawcze i indeksy 10 1901-1939 0
4.44 Zapomogi i subwencje 1 1903-1939 0
4.45 Fundusze emerytalne i zapomogowe pracowników dóbr żywieckich 23 1847-1939 0
4.46 Akta osobowe pracowników dóbr żywieckich 617 1840-1944 0
5 Kommissarische Verwaltung der Herrschaft Saybusch 1939-1945 1 0
5.1 Oszacowanie majątku, sprawy organizacyjne 19 1939-1945 0
5.2 Sprawy gruntowe i podatkowe 13 1928-1945 0
5.3 Sprawy budowlane i utrzymanie budynków 4 1940-1944 0
5.4 Administracja dóbr ziemskich i lasów 62 1930-1944 0
5.5 Sprzedaż drzewa 7 1939-1944 0
5.6 Sprawy polowania 2 1940-1945 0
5.7 Zagospodarowanie lasów 7 1940-1945 0
5.8 Sprawy osobowe 10 1940-1945 0
5.9 Księgowość 89 1925-1945 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
13/908/0/1/1 L´Ordre de la Toison d´ Or [korespondencja wynikająca z członkostwa Zakonu Złotego Runa] 1913-1938 46
13/908/0/1/2 [Starania Karola Stefana Habsburga o uzyskanie obywatelstwa polskiego] 1919-1921 10
13/908/0/1/3 [1. Korespondencja arcyksiężnej Marii Teresy Habsburg z władzami kościelnymi w sprawie uzyskania zezwolenia na odprawianie Mszy Świętej w kaplicy zamkowej 1905-1912, 2. Kopia fragmentu traktatu wiedeńskiego z 3 maja 1815 roku] 1815-1912 22
13/908/0/2/4 [Korespondencja w sprawach organizacyjnych - przejęcie kancelarii zakupionych posiadłości, przydziały czynności dla poszczególnych pracowników] 1808-1847 33
13/908/0/2/5 [Korespondencja z władzami państwowymi w sprawie pomiarów triangulacyjnych] 1841 5
13/908/0/2/6 1.Konsygnacja osiadłości i płaszczyzny ornych gruntów, łąk, ogrodów i pastwisk do państwa Bestwiny należących. 2.Urbarial Grundstück Ausweis - Bestwina, Bark, Janowice 1810 22
13/908/0/2/7 [Opis granic wsi Bestwinki Dolnej z roku 1817 i z roku 1843] 1817-1843 18
13/908/0/2/8 [Opis granicy między dobrami Czańcem i Rychwałdem, opis granic gminy Porąbka] 1839-1845 34
13/908/0/2/9 [Kontrakty kupna, sprzedaży, zamiany drobnych parceli gruntowych] 1820-1848 125
13/908/0/2/10 [Korespondencja w sprawach wodnych - uprawnienia wodne, utrzymanie jazów, młynówek i innych urządzeń wodnych] 1810-1848 143
13/908/0/2/11 [Korespondencja sprawie utrzymania dróg] 1844 5
13/908/0/2/12 [Spory między poddanymi a zwierzchnością dworską o grunty, przejazdy i rozgraniczenia spornych terenów] 1811-1846 122
13/908/0/2/13 [Spór graniczny między Porąbką a Bujakowem] 1845-1846 11
13/908/0/2/14 [Wykazy zysków z dóbr Czańca i Porąbki] 1808-1837 15
13/908/0/2/15 [Księga przychodów i rozchodów dóbr bestwińskich - Komorowice, Bestwina, Janowice, Kaniów, Bark, Zabawa, Dankowice] 1823 239
1 2 3 4 ... 67 68 69 70 71 ... 136 137 138 139

Amount of archival material

2080

2080

0

34.78

34.78

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.