Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Strumienia

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie
- brak danych - 1503-1928
- brak danych - 1503 - 1793
1880 - 1886
1910 - 1918
1925 - 1928
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
czeski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Strumień był początkowo wsią. Prawa miejskie otrzymał za staraniem marszałka księstwa cieszyńskiego Mikołaja Brodeckiego, w 1482 roku. Od spadkobierców Brodeckiego Strumień odkupił w 1526 roku książę cieszyński Kazimierz. Jego wnuk, a kolejny właściciel Strumienia, książę Fryderyk Wilhelm, popadł w długi i jego majątek, w tym i miasto Strumień, został po jego śmierci sprzedany. Strumień kupił w roku 1571 za 36 tysięcy florenów Gottard z Logau i Altensdorfu. Wkrótce jednak, jeszcze pod koniec XVI wieku, książęta cieszyńscy odkupili miasto zpowrotem. W 1945 roku miasto przez trzy miesiące znajdowało się na linii frontu. Bombardowania i pożary zniszczyły je prawie całkowicie. Między innymi spłonął ratusz wraz z archiwum miejskim.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. B. Poloczkowa, Cieszyn 1980]
Księgi przywilejów miasta Strumienia z lat 1503-1793, sygn. 1-3c;
Protokoły posiedzeń Rady Miejskiej z lat 1733-1734, sygn. 4;
Księgi sądowe z lat 1691-1762, sygn. 5-6a;
Fasja urbarialna z lat 1747-1748, sygn. 7;
Ugoda w sprawie pastwisk z roku 1767, sygn. 8;
Świadectwa urodzenia i moralności z lat 1626-1673, sygn. 9-10;
Prośby o wyrażenie zgody na budowę, akta budowlane s lat 1910-1928, sygn. 11-12.
KM 21.01.1983, 0014-1
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
14/15/0/-/1 Leopold I, cesarz, potwierdza miastu Strumień wszystkie przywileje otrzymane przez miasto w latach 1482 - 1604. Wiedeń, 14 października 1670 r. 1670 0
14/15/0/-/2 Józef II, cesarz, potwierdza wszystkie przywileje miastu Strumień udzielone mu w latach 1482 - 1670. Wiedeń, 4 września 1783 r. 1783 0
14/15/0/-/3 Franciszek II, cesarz, potwierdza wszystkie przywileje miastu Strumień według brzmienia zatwierdzonego w roku 1783 przez Józefa II. Wiedeń, 3 sierpnia 1793 r. 1793 0
14/15/0/-/3a Władysław Jagiellończyk, król czeski, nadaje przywileje dla miasta Strumienia. 1503 0
14/15/0/-/3b Adam Wacław, książę cieszyński, potwierdza przywileje dla miasta Strumienia. 1604 0
14/15/0/-/3c Adam Wacław, książę cieszyński, nadaje statut dla Cechu Szewców miasta Strumienia. 1602 0
14/15/0/-/4 Protokoły posiedzeń Rady Miejskiej z okresu od 27 marca 1733 r. do 22 listopada 1734 r. 1733-1734 0
14/15/0/-/5 Księga wyroków Sądu Miejskiego. [Zawiera różne sprawy rozpatrywane przez sąd miasta Strumienia]. 1691-1725 0
14/15/0/-/6 Protokoły Sądu Miejskiego. 1753-1755, 1880, 1886 0
14/15/0/-/6a Orzeczenie książęcego sądu ziemskiego w sprawie spornej łąki i pastwiska w Strumieniu. 1762 0
14/15/0/-/7 Komora Cieszyńska - Podatkowa Komisja Rewizyjna. Fasja urbarialna (wyciąg dotyczący podatków ze Strumienia) za okres od 1 listopada 1747 r. do 31 października 1748 r. 1747-1748 0
14/15/0/-/8 Komora Cieszyńska - Komisja Rozjemcza. Ugoda między mieszkańcami Strumienia a magistratem w sprawie pastwisk dla bydła. Strumień, 30 czerwca 1767 r. 1767 0
14/15/0/-/9 Burmitrz i Rada miasta Strumienia wystawiają świadectwo legalnego urodzenia i świadectwo moralności dla Tomasza Strumieńskiego, syna kożusznika. Strumień, 7 lutego 1626 r. 1626 0
14/15/0/-/10 Burmistrz i Rada miasta Strumienia wystawiają świadectwo legalnego urodzenia i świadectwo moralności dla Gotfryda Kotschy, syna sukiennika. Strumień, 18 maja 1673 r. 1673 0
14/15/0/-/11 Prośby o wyrażenie zgody na budowę, akta budowlane. 1910-1918 0
1 2

Amount of archival material

16

16

0

0.38

0.38

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.