Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie
- brak danych - 1918-1924
- brak danych - 1918 - 1924
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
niemiecki
francuski
czeski
inwentarz książkowy No - brak danych -
Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego powstała 12 października 1918 roku jako przedstawicielstwo ludności polskiej Śląska Cieszyńskiego w stosunku do władz austriackich. Jako instytucja reprezentowała wszystkie stronnictwa polskie istniejące na Śląsku Cieszyńskim. 19 października 1918 roku, po upadku Austrii, objęła rządy na Śląsku Cieszyńskim jako najwyższa władza administracyjna z prawem wydawania rozporządzeń z mocą obowiązującą na terenie jej podległym. Na podstawie umowy z 5 listopada 1918 roku, zawartej między Radą Narodową Księstwa Cieszyńskiego w Cieszynie a Narodnim Vyborem pro Slezsko w Ostrawie, aż do ostatecznego uregulowania kwestii cieszyńskiej, prowizorycznie Rada Narodowa objęła administracją całe powiaty (tzw. polityczne)
Bielsko i Cieszyn oraz część powiatu Frysztat (z wyjątkiem 6 gmin). Cały powiat Frydek oraz 6 gmin powiatu Frysztat oddane zostały pod administrację czeską. Umowa ta, zatwierdzona przez rząd polski w Warszawie, uznający Radę Narodową za swój organ, dawała pełne kompetencje najwyższej władzy administracyjnej na określonym terenie aż do czasu ostatecznego rozwiązania sprawy Śląska Cieszyńskiego. Władzę tę Rada Narodowa wykonywała przez podległe jej: Wydział Skarbowy w zakresie finansowo-skarbowym, Wydział Handlowo-Przemysłowy w dziedzinie handlu i przemysłu oraz na odcinku spraw społeczno-politycznych przez Wydział Socjalno-Polityczny. W tym zakresie Rada Narodowa była nie tylko władzą administracyjną, ale posiadała prawa władzy ustawodawczej. Stan ten uległ zmianie na skutek działań wojennych rozpoczętych w styczniu 1919 roku. Tymczasowy podział Śląska Cieszyńskiego przez linię demarkacyjną terytorialnie ograniczył władzę Rady Narodowej.Faktycznie Rada Narodowa sprawowała władzę do 3 lutego 1920 roku, aż do przejęcia rządów przez Międzynarodową Komisję Plebiscytową. W stan likwidacji rada Narodowa przeszła 4 sierpnia 1920 roku. Powołany w celu zlikwidowania jej agend Komitet likwidacyjny Rady Narodowej w Cieszynie zakończył swoje zadanie 2 czerwca 1924 roku.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. F. Zahradnik, Cieszyn 1961]
Akta Prezydium Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego: protokoły posiedzeń Rady Narodowej i Komitetu Likwidacyjnego, sprawy personalne, administracyjne, rozporządzenia, uchwały, z lat 1918-1924 , sygn. 1-21;
Akta Wydziału Socjalno-Politycznego: protokoły posiedzeń, opieka społeczna, listy strajkujących, zapomogi, listy wysiedlonych, uciekinierów, z lat 1918-1920, sygn. 22-25;
Akta Wydziału Skarbowego: wykazy urzędów podatkowych i celnych z lat 1918-1920, sygn. 26;
Akta dotyczące sytuacji politycznej: opracowania historyczne dotyczące Śląska Cieszyńskiego, materiały w sprawie przyłączenia do Polski, raporty dotyczące sytuacji politycznej, protesty przeciw okupacji czeskiej - szkody, prześladowania ludności polskiej z lat 1918-1922, sygn. 27-85, 37a;
Akta dotyczące administracji: administracja szkolna, sądowa, sprawy personalne pracowników Rady Narodowej i podległych jej urzędów z lat 1918-1922, sygn. 86-105, 100a;
Sekretariat polityczny dla Śląska: korespondencja z roku 1919, sygn. 106-109;
Komitet Plebiscytowy: spisy głosujących, odezwy, korespondencja z Okręgowymi Komitetami Plebiscytowymi z lat 1919-1920, sygn. 110-120;
Komitet Opieki Ofiar katastrofy w Łazach: akta Polskiego Komitetu Opieki nad ofiarami katastrofy w Łazach, spisy ofiar z lat 1919-1920, sygn. 121-122;
Akta gospodarcze: nadzór nad rozdziałem żywności i innych towarów oraz nad przedsiębiorstwami w związku z trudną sytuacją gospodarczą z lat 1918-1922, sygn. 123-159, 154a;
Akta finansowe: dokumenty i korespondencja finansowa z lat 1918-1921, sygn. 160-173;
Komitet Likwidacyjny Rady Narodowej: korespondencja w związku z likwidacją Rady Narodowej z lat 1918-1924, sygn. 174-179;
Pomoce kancelaryjne (daty brak), sygn. 180-184
KM 20.09.1990, 0014-3/90

Amount of archival material

187

187

0

5.03

5.03

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.