Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rząd Krajowy Księstwa Cieszyńskiego

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie
- brak danych - [1912] 1919-1922
- brak danych - 1912 - 1918
1919 - 1922
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
niemiecki
francuski
czeski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Uchwała z dnia 15 grudnia 1918 roku Rada Narodowa Śląska Cieszyńskiego powołała Rząd Krajowy Księstwa Cieszyńskiego jako władzę administracyjną II instancji, a zarazem ostatniej dla podległej jej części Śląska Cieszyńskiego. Rząd Krajowy Księstwa Cieszyńskiego rozpoczął działalność 1 stycznia 1919 roku i zatwierdzony został przez Rząd Polski w Warszawie reskryptem z dnia 14 stycznia 1919 roku Rząd Krajowy Księstwa Cieszyńskiego objął agendy administracji państwowej, wykonywanej dotychczas przez austriacki rząd krajowy (Landesregierung) i autonomiczny wydział krajowy w Opawie. W dniu 30 stycznia 1920 roku przyjechała do Cieszyna Międzynarodowa Komisja Plebiscytowa i 3 lutego objęła najwyższą władzę na terenie plebiscytowym. Starostwa powiatowe otrzymały nazwę subprefektur, a funkcje prefekta, podległego Komisji, zostały ustalone decyzją Komisji z dnia 10 lutego 1920 roku. 20 lutego 1920 roku Zygmunt Żurawski objął kierownictwo Rządu Krajowego, zwanego odtąd Prefekturą Polską. Na konferencji w Spaa w dniu 28 lipca 1920 roku członkowie Rady Ambasadorów podpisali traktat regulujący granicę polsko-czeską. 10 sierpnia Polska i Czechosłowacja objęły suwerenną władzę na przydzielonych im terytoriach. Odtąd znika też nazwa urzędu Prefektura Polska, a pojawia się nazwa: Tymczasowa Komisja Rządowa Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie. Komisja prowadziła działalność do czerwca 1922 roku, kiedy powołane zostały władze województwa śląskiego, a jej przewodniczący Zygmunt Żurawski został wicewojewodą śląskim
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. K. Bałon, Cieszyn 1960]
Departament prezydialny - sprawy ogólne i personalne: rozporządzenia, uchwały, okólniki, ogłoszenia, dzienniki urzędowe, protokoły posiedzeń, kompetencje Rządu Krajowego, regulacja poborów urzędników państwowych, organizacja szkolnictwa na Śląsku Cieszyńskim, likwidacja niektórych urzędów, deputaty, dodatki drożyźniane z lat [1914-1918] 1919-1922, sygn. 1-42;
Departament I - sprawy bezpieczeństwa publicznego: organizacja żandarmerii, sprawozdania starostw o stanie aprowizacji i bezpieczeństwa, sprawozdania policyjne o ważniejszych wydarzeniach na Śląsku, w tym w strajkach, aresztowaniach politycznych, ekscesach bojówek polskich i czeskich, spisy uchodźców z czeskij części Śląska Cieszyńskiego, zatrudnianie ich i opieka nad nimi, kontrola ruchu granicznego, paszporty zagraniczne z lat 1919-1922, sygn. 43-68;
Departament II - sprawy wewnętrzne: trudności aprowizacyjne, brak węgla, trudności mieszkaniowe, nadania obywatelstwa polskiego, nadzór nad gospodarką gminną, rozwiązanie niektórych wydziałów gminnych, wybory w gminach z lat [1918] 1919-1921, sygn. 69-94;
Departament III - sprawy dróg i budownictwa: zezwolenia na budowę budynków mieszkalnych, budowa mostów, dróg, kolei, regulacja rzek, subwencje na budowy z lat 1919-1922, sygn. 95-103;
Departament IV - licencje przemysłowe, sprawy rzemieślnicze, usługowe: prośby o udzielenie zezwolenia na prowadzenie przedsiębiorstw przemysłowych, rzemieślniczych, usługowych, na otwarcie sklepów, na wydawanie czasopism z lat 1919-1922, sygn. 104-113;
Departament V - sprawy stanu cywilnego: wykazy statystyczne ruchu ludności, wykazy urodzeń i zgonów, zmiana nazwisk i imion, zezwolenia na zawarcie małżeństwa, sprawy rozwodowe, adopcje z lat [1914-1918] 1919-1922, sygn. 114-123;
Departament VI - sprawy służby sanitarnej: ekshumacje i przewóz zwłok, choroby zakaźne i ich zwalczanie, szczepienia, ubezpieczenia od wypadków robotników, sprawozdania o ilości urodzeń i zgonów, zestawienia ruchu chorych w szpitalach powiatów cieszyńskiego i bielskiego z lat 1919-1922, sygn. 124-141;
Departament VIII - sprawy rachunkowo-kasowe: preliminarze, bilanse, dochody i rozchody, budżety krajowe, koszty wynagrodzeń szkód wojennych, subwencje i zapomogi, stypendia, zasiłki dla rodzin osób powołanych do wojska, austriacka pożyczka wojenna z lat [1918] 1919-1922, sygn. 142-409, 258a;
Departament IX - sprawy weterynaryjne: choroby zakaźne zwierząt, prośby o zezwolenia na wywóz bydła ze Śląska Cieszyńskiego z lat 1919-1921, sygn. 410-413;
Departament X - sprawy kolejowe: okólniki, otwarcie nowych przystanków kolejowych, transport węgla, tranzyt, organizacja ruchu kolejowego między Polską i Czechosłowacją, przywóz i wywóz artykułów spożywczych z lat 1919-1922, sygn. 414-449;
Departament XI - sprawy związków i stowarzyszeń, kas: statuty i protokoły posiedzeń związków, stowarzyszeń, spółek, zezwolenia na rozpoczęcie działalności kas chorych, kas oszczędności z lat 1919-1922, sygn. 450-460;
Sprawy wojskowe: sprawy mobilizacyjne, prośby o zwolnienie ze służby wojskowej, od podatku wojskowego, sprawy inwalidów wojskowych i jeńców [1912-1914] 1919-1922, sygn. 461-471;
Sprawy rolno-leśne: przydział ziemi i zmiany własności gruntowej, protokoły i uchwały Komitetu Pomocy Rolnej w Cieszynie, wykazy pożyczek rolnych, wydzierżawienie w drodze przetargu niektórych folwarków Komory Cieszyńskiej z lat 1919-1922, sygn. 472-483;
Sprawy szkolne i kościelne: przejęcie zakładów krajowych szkolnych przez Rząd Krajowy, przychody i wydatki Śląskiego Krajowego Zakładu Wychowawczego w Cieszynie, historia i sprawy księgowe fundacji, wydatki Szkoły Rolniczej w Końskiej, naprawy szkół, zestawienia rachunków kościelnych z lat 1919-1921, sygn. 484-497;
Sprawy Okręgowego Urzędu Przywozu i Wywozu w Cieszynie: instrukcje, okólniki, zestawienia przychodów i rozchodów, towary eksportowane i importowane, waluty zagraniczne z lat 1919-1922, sygn. 498-519, 511a;
Sprawy Krajowego Urzędu Gospodarczego w Cieszynie: księgi główne, kasowe, zestawienia wydatków, transakcje bankowe z lat 1919-1922, sygn. 520-528, 527a;
Protokoły podawcze i indeksy z lat 1919-1922, sygn. 529-644
KM 20.09.1990, 0014-3

Amount of archival material

647

647

0

22.40

22.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.