Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Goczałkowice Zdrój

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie
- brak danych - 1889-1954
- brak danych - 1889 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes dla 72.j.a.
Do 1891 r. ordynacja gmin wschodnich prowincji pruskich nie była ustalona żadną ustawą, lecz opierała się na przepisach i edyktach dot. poszczególnych dziedzin gospodarczych i społecznych. Ordynacja gminna z 1850 r. opracowana na podstawie konstytucji pruskiej z tegoż roku, a zmierzająca do ujednolicenia systemu rządzenia w gminach nie została wprowadzona w życie wskutek różnic panujących w poszczególnych powiatach, a zwłaszcza wielkich majątków wobec gmin. Również ze strony księcia pszczyńskiego wpłynęły zastrzeżenia zaraz po ukazaniu się projektu tej ustawy. Dopiero ordynacja gminna z 3.07.1891 r., zawiera dokładne, jednolite przepisy dla wszystkich wsi i obszarów dworskich pruskich prowincji wschodnich. Wg niej wszystkie dotąd istniejące gminy wiejskie oraz obszary dworskie pozostały nadal jednostkami administracyjnymi, o ile mogły podołać zobowiązaniom publiczno-prawnym. Na czele każdej gminy i obszaru dworskiego stał naczelnik, który miał do pomocy dwóch ławników. Naczelnika i ławników wybierało zgromadzenie gminne na 6 lat, zatwierdzał ich starosta na wniosek okręgu urzędowego. W 1922 r. zostały zniesione obszary dworskie na mocy rozporządzenia Wojewody Śl. w porozumieniu z Tymczasową Radą Wojewódzką. Ostateczne wcielenie obszarów dworskich do poszczególnych gmin wiejskich i miejskich reguluje rozp. Śląskiej Rady Wojewódzkiej z 16.09.1924 r. w przedmiocie zniesienia obszarów dworskich w pow. pszczyńskim. Prócz 3 gmin miejskich, istniały 94 gminy wiejskie.Organizacja ta przetrwała do 1945 r. Na podstawie ustawy z 11.09.1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego powołano gminy zbiorowe. W powiecie pszczyńskim wśród 25 gmin powstała gmina Goczałkowice Zdrój /Ustawa z dn. 24.2.1932 r. zmieniła nazwę "Goczałkowice Dolne" na "Goczałkowice Zdrój". Organem wykonawczym był zarząd gminy złożony z wójta, podwójciego i ławników. Wójtowi podlegał sołtys wybrany przez zebranie mieszkańców . Gminna rada narodowa była organem uchwałodawczym, planującym działalność publiczną oraz kontrolującym działalność organów wykonawczych rządowych - wójta i podwójciego i samorządowych - zarząd gminy. Ten ostatni został zniesiony w 1950 r., a jego kompetencje przejęła gminna rada narodowa, jako organ admin. państwowej, działający poprzez komisje. Gminna rada podlegała radzie narodowej wyższej instancji. Organem wykonawczym rady było prezydium. W myśl uchwały Rady Ministrów z 17.04.1951 r. w gminnych radach narodowych utworzono następujące wydziały: ogólno-administracyjny, finansowy, spraw socjalno-kulturalnych i rolny. Sprawy gospodarki komunalnej i mieszkaniowej załatwiały referaty spraw socjalnych i kulturalnych. Prezydia gminnych rad narodowych kończyły działalność w 1954 r. w myśl ustawy o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu prezydiów gromadzkich rad narodowych.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. M. Tomczykiewicz, Pszczyna 1991]
Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój 1889: sprawy katastralne (sygn. 1); Burmistrz Gminy Goczałkowice-Zdrój [1930] 1939-1944: ruch ludności, sprawy kadrowe Urzędu, nadzór policyjny , budowa drogi (sygn. 2-11); Gminna Rada Narodowa w Goczałkowicach-Zdroju 1945-1950: protokoły posiedzeń Rady i Zarządu, sprawozdawczość, sprawy granic gminy, nieruchomości, podatki, budżety, analfabetyzm, nazwy ulic (sygn. 12-35); Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Goczałkowicach-Zdroju 1950-1954: protokoły sesji GRN i posiedzeń Prezydium, akta komisji, sprawozdawczość, budżety i sprawozdania z ich wykonania, obchody i uroczystości, budowa szkoły, remizy, drogi, zaopatrzenie w wodę (sygn. 36-71), korespondencja z USC (sygn. 72) - brak danych -

Amount of archival material

72

72

0

0.35

0.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.