Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Tymczasowa Rada Stanu w Warszawie

Archiwum Akt Nowych
- brak danych - 1916-1918
- brak danych - 1916 - 1918
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 150 j.a.
Tymczasowa Rada Stanu została powołana na mocy rozporządzeń generał-gubernatorów niemieckiego w Warszawie i austro-węgierskiego w Lublinie z dnia 6 grudnia 1916 roku, jako organ opiniodawczy przy władzach okupacyjnych i współdziałający w tworzeniu "dalszych urządzeń państwowych w Królestwie Polskim". Pierwsze posiedzenie TRS odbyło się 14 stycznia, a ostatnie 31 sierpnia 1917 r.
Kierownictwo TRS sprawował zarząd złożony z przewodniczącego (marszałka), wiceprzewodniczącego, sekretarza i jego zastępcy.
Rada składała się z 25 członków mianowanych przez władze okupacyjne, w tym 15 z terenu okupacji niemieckiej i 10 z austriackiej. Przewodniczącym został mianowany ziemianin Wacław Niemojowski, a jego zastępcą Józef Mikułowski-Pomorski. Sprawy wojskowe powierzono J. Piłsudskiemu.
Po zakończeniu działalności Rady jej funkcję przejęła tzw. Komisja Przejściowa TRS. Dekret Rady Regencyjnej z dnia 3 stycznia 1918 r. o tymczasowej organizacji władz naczelnych w Królestwie Polskim przekazał atrybucje TRS nowo utworzonej Radzie Ministrów i poszczególnym ministerstwom Królestwa Polskiego.
Sprawozdania z działalności Tymczasowej Rady Stanu: Zjazd Krajowy, departamenty i komisje, 1917, sygn. 1-18, 150;
Sprawy wojskowe: Odezwy, zaciąg, legiony, sądy, przemysł, 1917, sygn. 19-26;
Sprawy skarbowe: Organizacja, finanse, 1917-1918, sygn. 27-35;
Sprawy polityczne: Działalność, komunikaty, życzenia, 1916-1918, sygn. 36-46;
Sprawy wewnętrzne: Represje okupantów, samorząd, zdrowie, 1916-1917, sygn. 47-52;
Gospodarstwo społeczne: Instrukcje, 1917, sygn. 53;
Ochrona pracy: Polacy w Niemczech, zapomogi, 1917, sygn. 54-54a;
Sprawiedliwość: Organizacja, sądownictwo, 1917, sygn. 55-61;
Szkolnictwo i wyznania: Projekt ustawy, zapomogi, 1917, sygn. 62-64;
Kancelaria: Protokoły posiedzeń Tymczasowej Rady Stanu, 1916-1918, sygn. 65-110;
Wydawnictwa i publikacje: Obce odezwy, gazety, 1917, sygn. 111-131
Sygnatury złożone: 20a, 22a, 35a, 43a, 54a, 66a, 103a, 126a
mikrofilm B-7507 - B-7643 (sygn.1-131), 20044 (sygn.95); Baza danych IZA

Amount of archival material

150

150

0

1.39

1.39

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -